Wystąpienie wspólnika ze spółki partnerskiej po utracie uprawnień

25 marca 2019
hello world!

Spółka partnerska jest spółką osobową uregulowaną w dziale II Kodeksu spółek handlowych (zwanym dalej ksh). Spółkę tworzą wspólnicy w celu wykonywania wolnego zawodu.

Istotnym jest, iż w spółce partnerskiej, partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 ksh tj.:

 • adwokata,
 • aptekarza,
 • architekta,
 • inżyniera budownictwa,
 • biegłego rewidenta,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • doradcy podatkowego,
 • maklera papierów wartościowych,
 • doradcy inwestycyjnego,
 • księgowego,
 • lekarza, lekarza dentysty lub weterynarii,
 • notariusza,
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • radcy prawnego,
 • rzecznika patentowego,
 • rzeczoznawcy majątkowego,
 • tłumacza przysięgłego.

Należy podkreślić, iż powyższe wyliczenie stanowi katalog zamknięty, co oznacza, iż wyłącznie podmioty, enumeratywnie wyliczone w art. 88 ksh, mogą zrzeszać się w formie spółki partnerskiej.

Zasady wykonywania wolnych zawodów oraz możliwość (przyczyny) utraty prawa do wykonywania wolnych zawodów uregulowane zostały w ustawach szczególnych dotyczących danego zawodu np. ustawa Prawo o adwokaturze, ustawa o izbach aptekarskich, ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych etc.

Wystąpienie partnera ze spółki

Zgodnie z art. 100 ksh partner w przypadku utraty uprawnień do wykonywania wolnego zawodu powinien wystąpić ze spółki ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. Brzmienie art. 100 ksh, przyznaje partnerowi swojego rodzaju „swobodę” wyboru terminu, w którym musi ze spółki partnerskiej wystąpić, wskazując jedynie maksymalny okres, w którym powyższa czynność powinna zostać dokonana. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 100 §1, uważa się, iż partner wystąpił ze spółki w ostatnim dniu tego terminu. Co do zasady rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Tak więc ostatnim dniem wystąpienia partnera ze spółki będzie 31 grudnia. Istotnym jest, iż rok obrotowy może być obliczany w innym cyklu dwunastomiesięcznym, a co za tym idzie ostatni dzień terminu również ulegnie zmianie.

Wystąpienie partnera ze spółki następuje poprzez pisemne oświadczenie. Kieruje się je do zarządu spółki (w przypadku kiedy prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie powierzono zarządowi spółki, zgodnie z art. 97 ksh) albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spraw spółki (w wypadku nie utworzenia zarządu). Wystąpienie partnera należy połączyć z rozliczeniem go ze spółką. Informację o wystąpieniu należy zgłosić do sądu rejestrowego w celu wpisania odpowiedniej wzmianki w rejestrze przedsiębiorców.

chevron-down
Copy link