Więcej uprawnień dla Straży Marszałkowskiej

21 maja 2018
hello world!

Uprawnienie do użycia przymusu bezpośredniego i szerszy zakres zadań ochronnych. Takie zmiany zakłada ustawa o Straży Marszałkowskiej, która weszła w życie w niedzielę 20 maja 2018 roku. Powiększy się także zakres osób zatrudnionych. Do SM dołączy dodatkowo 130 osób.

Rozszerzenie kompetencji

Do nowych zadań Straży Marszałkowskiej należeć będzie:

 1. prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego (zarówno osób, jak i pojazdów, terenów i obiektów należących do Sejmu i Senatu);
 2. podejmowanie działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń;
 3. wykrywanie urządzeń podsłuchowych (znajdujących się na terenach, obiektach, a także w urządzeniach, które umieszczone są w zarządach Sejmu i Senatu).

Głównym celem działania SM jest ochrona obiektów bezpośrednio związanych z działalnością Sejmu i Senatu. Do tego zadania mają oni przydzielone urządzenia, które służą do rejestracji obrazu i dźwięku. W ich rękach spoczywa też konwojowanie wartości pieniężnych, dokumentów, a także innego mienia.

Dokładniejsza kontrola osobista

Straż Marszałkowska odpowiadając za bezpieczeństwo, może także wydawać polecenia osobom, które zachowują się w sposób stwarzający lub mogący stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa. SM ma możliwość legitymowania, kontroli osobistej, a także dokonania przeglądu bagaży.

Ważne: Przy wykonywaniu ww. zadań Straży Marszałkowskiej przysługuje prawo użycia/wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

W sytuacjach, kiedy SM nie ma wystarczającej siły przebicia przy pełnieniu swoich funkcji, reagować może Premier RP. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa Kancelarii Sejmu uzgodniony z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może skierować pomoc dla strażników. W skład odsieczy mają wejść funkcjonariusze SOP i Policji.

Możliwość przeniesienia z innej służby

Zgodnie z nowymi przepisami na własną prośbę mogą zostać przeniesieni do Straży Marszałkowskiej funkcjonariusze:

 1. Policji;
 2. Straży Granicznej;
 3. Państwowej Straży Pożarnej;
 4. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 5. Agencji Wywiadu;
 6. Służby Wywiadu Wojskowego;
 7. Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 8. Służby Ochrony Państwa;
 9. Służby Więziennej;
 10. Służby Celno-Skarbowej;
 11. Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W zakresie, który jest niezbędny w spełnianiu obowiązków przez Straż Marszałkowską może ona pozyskiwać informacje o osobach i zagrożeniach. W tym celu SM ma możliwość otrzymać ww. informacje od: ABW, AW, SKW, SWW, Policji, Straży Granicznej, SOP, ŻW , Służby Celno-Skarbowej.

Ważne: SM ma uprawnienia do gromadzenia i przetwarzania informacji, mogących wpłynąć na realizację jej zadań. Straż Marszałkowska pozyskuje również dane osobowe, które może gromadzić bez wiedzy i zgody zainteresowanego, jeżeli służ to do realizacji jej celów.

Zmiana statusu zatrudnienia

Pracownik Straży Marszałkowskiej dotychczas był zatrudniony na podstawie przepisów prawa pracy. Po zmianach status członka SM będzie nadany tak, jak w innych służbach mundurowych - przez mianowanie. Zwiększy się także ilość wymaganych etatów. Obecnie Straż Marszałkowska liczy 160 pracowników. Pojawi się 120 nowych miejsc pracy dla przyszłych funkcjonariuszy, a także 10 kolejnych dla pracowników cywilnych.

Funkcjonariusze SM nie mogą pełnić funkcji publicznych, tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych. W momencie kiedy chcą przynależeć do pewnych organizacji lub stowarzyszeń krajowych/zagranicznych/międzynarodowych muszą uzyskać zezwolenie Szefa Kancelarii Sejmu. W sytuacji, kiedy funkcjonariusz ma zamiar wyjechać za granicę, ma obowiązek powiadomić o tym Komendanta Straży Marszałkowskiej.

chevron-down
Copy link