Jak przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji?

23 lipca 2019
hello world!

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje w momencie złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny powinien spełniać warunki przewidziane dla pisma procesowego. Jakie to warunki? O czym nie można zapomnieć, sporządzając wniosek do komornika?

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać:

  • oznaczenie komornika, wierzyciela oraz dłużnika (imię i nazwisko, nazwę, adresy zamieszkania/siedziby),
  • datę i miejsce sporządzenia wniosku.

Wniosek należy własnoręcznie podpisać. W celu ułatwienia identyfikacji dłużnika, należy wskazać jak najwięcej danych identyfikujących (PESEL, NIP, REGON itp.) Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, do wniosku należy załączyć dokument poświadczający prawo do jej reprezentowania (pełnomocnictwo oraz odpis z KRS).

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel, do wniosku o wszczęcie egzekucji, musi załączyć oryginał tytułu egzekucyjnego, ze znajdującą się na nim klauzulą wykonalności. Tytułem egzekucyjnym jest np. orzeczenie sądu, referendarza sądowego, ugoda zawarta przed sądem. Wszystkie tytuły wymienione są w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Wierzyciel ma do dyspozycji wszystkie metody egzekucji uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, tj. egzekucję z ruchomości, z nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności (np. emerytury), innych praw majątkowych (np. udziałów w spółce). Wierzyciel może wskazać we wniosku majątek dłużnika, bądź zlecić poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika. Poszukiwanie majątku przez komornika wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami.

Przeczytaj również:
Co może zająć komornik? Czy komornik może zająć psa? Co podlega egzekucji komorniczej?

Co należy określić we wniosku o wszczęcie egzekucji?

W przypadku zamiaru samodzielnego wskazania majątku dłużnika, we wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien:

  • określić dokładnie ruchomości, poprzez wskazanie miejsca ich położenia;
  • podać numer rachunku bankowego oraz nazwę banku dłużnika;
  • wskazać nazwę i siedzibę zakładu pracy dłużnika lub miejsce prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
  • w przypadku egzekucji z wierzytelności, podać nazwę i adres dłużników dłużnika, czyli np. w przypadku emerytury – właściwy oddział ZUS;
  • przy egzekucji z innych praw majątkowych, wskazać np. nazwę i siedzibę spółki, w której dłużnik ma udziały oraz sąd rejestrowy właściwy dla tej spółki;
  • podać dokładny adres nieruchomości należącej do dłużnika wraz z numerem księgi wieczystej.

Wierzyciel obowiązany jest wpłacić komornikowi zaliczkę na czynności. W miarę podejmowania przez komornika dalszych czynności obowiązany jest ponadto uiszczać na żądanie komornika dalszych zaliczek na pokrycie przewidzianych kosztów związanych z podejmowanymi czynnościami. Komornik nie podejmie żadnych czynności, dopóki wierzyciel nie wpłaci zaliczki. Uchybienie terminu wpłaty zaliczki skutkuje zwrotem wniosku.

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi (art. 796 Kodeksu postępowania cywilnego).

Na czynności komornika przysługuje wierzycielowi skarga do Sądu Rejonowego.

chevron-down
Copy link