Ministerstwo Środowiska rezygnuje z projektu ustawy

13 marca 2018
hello world!

W niedziele 11 marca 2018 roku Ministerstwo Środowiska wycofało swój projekt ustawy. Nowelizacja aktu prawnego o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) miała dokonać centralizacji nadzoru nad dyrekcjami ochrony środowiska.

Co przewidywał projekt?

Projekt MS przewidywał zmianę w funkcjonowaniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej regionalnych odpowiedników. Celem miała by być ich centralizacja, a także modyfikacja zakresu ich kompetencji. Osoby nieprzychylne tej zmianie podkreślały, że może to spowodować pewne komplikacje postępowań administracyjnych, a także utrudni absorpcję środków pochodzących z Unii Europejskiej.

GDOŚ i jej 16 regionalnych dyrekcji po nowelizacji zastąpiłaby Dyrekcja Ochrony Środowiska.Nowa instytucja miałaby być zarządzana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Oddziały regionalne jako urzędy zajmowałyby się obsługiwaniem regionalnych dyrektorów.

Jak wygląda sytuacja obecnie?

Centralnym organem administracji rządowej jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Podlega on bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw środowiska.  W każdym województwie znajduje się także regionalny dyrektor, który działa na obszarze konkretnego regionu.

GDOŚ zostaje powołany przez Premiera RP podczas  konkursu otwartego i na wniosek Ministra Środowiska. Z kolei na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska powołani zostają jego regionalni odpowiednicy.

Kto może zostać Dyrektorem?

Zgodnie z ustawą ww. stanowisko objąć może osoba, która:

 1. posiada tytuł magistra lub równorzędny;
 2. posiada obywatelstwo polskie;
 3. nie posiada ograniczeń w prawach publicznych;
 4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. posiada kierownicze kompetencje;
 6. ma w swojej historii min. 6-letni staż pracy (w tym min. 3-letni staż na stanowisku kierowniczym, w zakresie ochrony środowiska;
 7. posiada wykształcenie i wiedze z zakresu spraw, które leżą w gestii GDOŚ.

Obowiązki Generalnego Dyrektora

Gdy nabór zostaje zakończony i zostaje wybrany odpowiedni kandydat przychodzi czas na przejęcie kompetencji. Do głównych zadań GDOŚ należy przede wszystkim: współudział w realizacji polityki ochrony środowiska (protektorat nad przyrodą i kontrola procesu inwestycyjnego), a także zapobieganie szkodom i ich prawa.

Ustawa wspomina także o:

 1.  gromadzeniu informacji o sieci Natura 2000, a także o innych obszarach podlegających ochronie;
 2. współpracy z właściwymi organami
 3. udziale w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
 4. współpracy z organizacjami ekologicznymi
chevron-down
Copy link