Wydłużenie terminów na rejestrację pojazdów

30 kwietnia 2021
hello world!

Rejestracja jest administracyjną procedurą niezbędną do dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych. Przepisy prawa o ruchu drogowym przewidują termin 30-dniowy na rejestrację pojazdu. Natomiast zgodnie z projektem, który przyjęła Rada Ministrów, termin na zarejestrowanie pojazdu zostanie wydłużony do 60 dni.

Dopuszczenie do ruchu pojazdów

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) warunkiem dopuszczenia do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest zarejestrowanie pojazdu i zaopatrzenie w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, natomiast w przypadku pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli również w nalepkę kontrolną. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez organ Służby Celnej do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni (art. 71 ust. 6 prawa o ruchu drogowym). Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia (art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym).

Wydłużenie terminów na rejestrację pojazdu

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji wprowadza zmiany dotyczące wydłużenia terminów na zarejestrowanie pojazdu. Zgodnie z projektem, który przyjęła Rada Ministrów, termin na zarejestrowanie pojazdu zostanie wydłużony do 60 dni. Dotyczy to pojazdów niebędących pojazdami nowymi, sprowadzonymi z terytorium Unii Europejskiej. Chodzi także o zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

Nowe rozwiązanie ma na celu rozłożenie w czasie realizacji obowiązków ustawowych przez kierowców, a tym samym ma ułatwić organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu obowiązywało na mocy przepisów covidowych do 31 grudnia 2020 r. Od stycznia tego roku nastąpiło skrócenie z 180 do 30 dni terminów na urzędowe czynności związane ze zbyciem i nabyciem pojazdów. Według samorządów zasadne było ponowne przedłużenie terminu.

Przeczytaj również: Czasowa rejestracja pojazdu

Organy właściwe do rejestracji pojazdów

Zgodnie z art. 73 ust. 1 prawa o ruchu drogowym rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy. Od 4 grudnia 2020 r. rejestracji pojazdu może dokonać również starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Zadanie to powiat wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rejestracja pojazdów jest zadaniem własnym starosty, który wykonuje je w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wydając decyzję administracyjną. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych dokonuje starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki (zgodnie z art. 73 ust. 2 prawa o ruchu drogowym).

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów

Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 prawa o ruchu drogowym, tj.:

  • dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu); nie dotyczy to pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i od ostatniej rejestracji nie nastąpiła zmiana właściciela tego pojazdu, w przypadku gdy przerejestrowanie pojazdu jest dokonywane na wniosek właściciela tego pojazdu w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania (siedziby) – w zakresie dowodu własności pojazdu,
  • karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
  • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
  • dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
  • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu,
  • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu zarejestrowanego za granicą zamiast tego dokumentu należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu; jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmówił wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego albo dokumentu potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie, starosta może wystąpić do tego organu o potwierdzenie tych danych, uzyskane potwierdzenie tych danych, w postaci papierowej albo elektronicznej, zastępuje dokument potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu.
chevron-down
Copy link