Wykonanie prawa odstąpienia od umowy w umowie o zakazie konkurencji

2 kwietnia 2019
hello world!

W dniu 25 października 2017 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok dotyczący: terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy w umowie o zakazie konkurencji; prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy; stosowania klauzul generalnych z art. 8 k.p. w odniesieniu do umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Zdaniem Sądu, strony umowy mogą przewidzieć w niej prawo odstąpienia, zgodnie z art. 395 k.c. stosowanym przez art. 300 k. p., także po ustaniu stosunku pracy. Jednakże taka możliwość winna być przewidziana w umowie. Dodatkowo warunkiem ważności postanowienia, o ile znajduje się ono w umowie jest oznaczenie terminu do odstąpienia od tej umowy. W innym wypadku takie zastrzeżenie pracodawcy jest nieważne.

Prowadzenie działalności konkurencyjnej

Przez prowadzenie działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy, nawet jeśli umowa o zakazie konkurencji nie została zawarta pomiędzy stronami stosunku pracy, rozumie się między innymi świadczenie przez członka zarządu spółki usług na rzecz podmiotu konkurencyjnego wobec spółki oraz podejmowanie przez pracownika dodatkowego zatrudnienia (działalności), bez zgody pracodawcy. Naruszenie umowy o zakazie konkurencji może też obejmować nieuczciwą konkurencję w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wtedy niezależnie od konsekwencji wynikających z umowy o zakazie konkurencji może jeszcze wchodzić w grę przewidziana w tej ustawie odpowiedzialność cywilna i karna.

Klauzule generalne

Stosowania klauzul generalnych z art. 8 k.p. nie wyklucza się w odniesieniu do umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 k.p.). Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego można uznać - wyjątkowo nielojalne wobec pracodawcy - świadome i celowe zniszczenie danych w komputerze. Natomiast za sprzeczne ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem prawa do odszkodowania, zniszczenie informacji, które pracownik miał chronić oraz zachować w tajemnicy w ramach obowiązków wynikających z klauzuli konkurencyjnej.

Skuteczne powołanie się na zasady określone w art. 8 k.p. w celu uzasadnienia odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji wymaga od pracodawcy wykazania, że pracownik dopuścił się ciężkiego przewinienia wobec pracodawcy, wyjątkowo negatywnie ocenianego, a przede wszystkim wykazanego w toku procesu, w przypadku powoływania się na tę okoliczność.

chevron-down
Copy link