WSA uchylił decyzję prezesa NBP o odmowie ujawnienia informacji dotyczących umów cywilnoprawych

2 sierpnia 2019
hello world!

31 lipca 2019 r. WSA uchylił decyzję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Na jej podstawie prezes odmówił udostępnienia informacji o umowach cywilnoprawnych zawartych przez Bank w 2018 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Prezes odmówił udostępnienia informacji

Fundacja ePaństwo wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie przez prezesa NBP informacji o wszystkich umowach cywilnoprawnych zawartych w 2018 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego, decyzją z dnia 6 marca 2019 r., odmówił jednak udostępnienia informacji. Swoją decyzję uzasadniał faktem, że żądane przez fundację informacje objęte są tajemnicą bankową. Co więcej, ich udostępnienie jest niemożliwe. Wyodrębnienie bowiem takich informacji spowodowałoby dezintegrację systemu, na którym pracuje NBP. 

Powyższa decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę. Skarżący zarzucił naruszenie art. 61 Konstytucji oraz art.5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie ze wspomnianymi regulacjami obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo do informacji publicznej podlega zaś ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Ponadto zarzuty złożone przez skarżącego dotyczyły także naruszenia przepisów postępowania tj. art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wskazany zarzut odnosił się przede wszystkim do braku właściwego uzasadnienia decyzji wydanej przez prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Przeczytaj również:
Czy możliwe jest naruszenie miru domowego przez właściciela nieruchomości?

Sąd uchylił decyzję prezesa

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zarzuty złożone przez skarżącego za zasadne. W opinii sędziego sprawozdawcy argumenty przedstawione przez prezesa NBP o dezintegracji systemu są mało przekonywujące. Istnieje bowiem możliwość dokonania odpowiedniej selekcji informacji. W przypadku zaś gdy część informacji chroniona jest tajemnicą bankową, można udostępnić informacje, które taką ochroną nie są objęte. Mając powyższe na uwadze, WSA uchylił decyzję prezesa NBP z dnia 6 marca 2019 r. Wyrok nie jest prawomocny. 

Źródło:

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2019 r.
  2. prawo.pl
chevron-down
Copy link