Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej

15 września 2020
hello world!

Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, to  pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej?

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego może otrzymać każdy, kto jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym w ZUS. Będą to zatem osoby:

 • będące pracownikiem,
 • będące członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • odbywające służbę zastępczą,
 • wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo
 • współpracujące z osobą, która wykonuje taką umowę lub
 • pracujące na podstawie umowy uaktywniającej,
 • prowadzące pozarolniczą działalność lub współpracujące z osobą, która prowadzi taką działalność,
 • wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania  kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • będące duchownymi,
 • pobierające uposażenie jako poseł albo senator,
 • pobierające stypendium sportowe,
 • otrzymujące stypendium jako słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot lub w czasie studiów podyplomowych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej – kiedy przysługuje?

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje wtedy, gdy dana osoba w trakcie ubezpieczenia wypadkowego stała się niezdolna do pracy na skutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej i otrzymała z tego powodu zwolnienie lekarskie. Zasiłek przysługuje także w innej sytuacji. Mianowicie: gdy niezdolność do pracy pojawiła się później. Jest ona jednak konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Prawo do zasiłku przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Jeżeli ubezpieczenie wypadkowe poszkodowanego ustało, będzie miał on nadal prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego. Musi jednak zostać spełniony jeden z poniższych warunków.

 1. Stał się niezdolny do pracy w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, w czasie trwania ubezpieczenia. Niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie po ustaniu ubezpieczenia.
 2. Stał się niezdolny do pracy w wyniku stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia albo w ciągu 3 miesięcy – w razie choroby zakaźnej, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od jej początku. Niezdolność do pracy trwała natomiast bez przerwy co najmniej 30 dni.

O czym jednak należy pamiętać? Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, które kontynuują lub podjęły działalność zarobkową, z tytułu której są objęte ubezpieczeniem wypadkowym albo mają prawo do świadczeń za okres choroby, gdy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub gdy wyczerpały pełny okres pobierania zasiłku chorobowego.

Przeczytaj również:
Wypadek przy pracy – pojęcie oraz tryb ustalania okoliczności i przyczyn

Okres prawa do zasiłku i jego wysokość

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy. Nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Co natomiast, gdy niezdolność do pracy przypada w trakcie ciąży? Wówczas zasiłek chorobowy przysługuje na maksymalnie 270 dni. Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy albo choroba zawodowa, to osobie przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. To nie jedyna sytuacja, w której dostaje się zasiłek chorobowy w takiej wysokości. Będzie tak bowiem także wtedy, gdy niezdolność do pracy jest konsekwencją późniejszych następstw wcześniej stwierdzonego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jeśli prawo do zasiłku chorobowego wynika z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, to przysługuje on w tej samej wysokości z każdego tytułu do ubezpieczenia.

chevron-down
Copy link