Zawieszenie w czynnościach zawodowych sędziego jednoznaczne z brakiem prawa do pełnego wynagrodzenia

8 lutego 2018
hello world!

W przedmiotowej sprawie sąd apelacyjny - działając jako sąd dyscyplinarny - wydał wyrok, w którym uznał obwinioną sędzię sądu rejonowego za winną popełnienia przewinień dyscyplinarnych. Sąd dyscyplinarny wymierzył obwinionej karę dyscyplinarną złożenia z urzędu.

Obniżenie wynagrodzenia sędziemu

Następnie sąd apelacyjny - sąd dyscyplinarny wydał uchwałę, na mocy której obniżył obwinionej sędzi wynagrodzenie o 25 proc. w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych z mocy prawa, od dnia wydania wyroku. Z wydaną uchwałą w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia, nie zgodził się obrońca obwinionej.

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - jeżeli orzeczona została kara złożenia sędziego z urzędu, a sąd dyscyplinarny wcześniej nie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych, wyrok wywołuje zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych, z jednoczesnym obniżeniem do 50 proc. jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Art. 129 § 3 stosuje się odpowiednio.

Z kolei w myśl art. 129 § 3 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej u.s.p.) - sąd dyscyplinarny, zawieszając sędziego w czynnościach służbowych, obniża w granicach od 25 proc. do 50 proc. wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia; nie dotyczy to osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy zaznaczył, że sąd apelacyjny, wydając wyrok w sprawie obwinionej, był zobowiązany do zamieszczenia w orzeczeniu także rozstrzygnięcia o obniżeniu wysokości wynagrodzenia na czas zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych. Powyższy obowiązek jednoznacznie wynika z przywołanego wyżej art. 123 u.s.p.

Jednak - według rozważań Sądu Najwyższego wydanie „uzupełniającego” rozstrzygnięcia w późniejszym czasie jest jak najbardziej dopuszczalne. Wskazuje się bowiem, że taka uchwała ma charakter jedynie „pomocniczy” wobec wydanego wcześniej wyroku w przedmiocie złożenia sędziego z urzędu. Sąd Najwyższy podkreślił, że w świetle art. 123 § 1 u.s.p. w razie złożenia sędziego z urzędu, to zawieszenie go w czynnościach służbowych jest konieczne.

Sąd Najwyższy wskazał, że orzeczenie kary złożenia sędziego z urzędu wywołuje z mocy prawa zawieszenie w czynnościach służbowych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia (art. 123 § 1 us.p.). W razie braku orzeczenia o obniżeniu wynagrodzenia tego sędziego dopuszczalne jest podjęcie uchwały precyzującej wysokość obniżenia wynagrodzenia w granicach od 25% do 50% (art. 129 § 3 u.s.p.).

Ze względu na rygorystyczne brzmienie przepisów, przewidujących obligatoryjne skutki złożenia sędziego z urzędu niedopuszczalna byłaby sytuacja pobierania przez sędziego, złożonego nieprawomocnie z urzędu, który nie wykonuje obowiązków służbowych, wynagrodzenia w pełnej wysokości. Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z przepisem art. 129 § 4 u.s.p., jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem, sędziemu wypłaca się zatrzymane wynagrodzenie.

chevron-down
Copy link