Zgłoszenie wypadku drogowego przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC

Bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie zostaje przerwany w momencie zgłoszenia wypadku drogowego. Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że takiego zgłoszenia może również dokonać osoba, która ucierpiała w wypadku drogowym. Osoba ta nie mogła być jednak stroną umowy ubezpieczenia OC. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich osób poszkodowanych. W szczególności dla tych, którzy chcą z tego powodu wywodzić skutki prawne.

Sytuacja rozpatrywana przez SN dotyczyła powodów, którzy wystąpili o przyznanie zadośćuczynienia. Roszczenie o odszkodowanie dotyczyło naprawienia krzywdy będącej konsekwencją wypadku drogowego. W wypadku tym  śmierć poniosła córka powodów. Zdarzenie miało miejsce 20 maja 1997 roku. Zgodnie z art. 442 § 2 k.c., w brzmieniu obowiązującym w dniu tego zdarzenia: jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulegało przedawnieniu z upływem dziesięciu lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Sama norma prawna została uchylona 16 lutego 2007 roku, a w jej miejsce powstał nowy art., który swoim brzmieniem wydłuża ten okres do lat 20. Ustawa weszła w życie 10 sierpnia 2007 roku i dotyczy roszczeń o odszkodowanie, które do tego dnia nie uległy przedawnieniu.

Sąd Okręgowy uznał, że pozew małżeństwa nie może zostać zastosowany w oparciu o nowelizację. Przyczyną stało się przekroczenie dziesięcioletniego terminu przedawnienia 20 maja 2007 roku, przed wejściem w życie przepisu wydłużającego czas ubiegania się o roszczenie o odszkodowanie. Odwołanie się od tej decyzji nie zostało uwzględnione przez Sąd Apelacyjny.

SA zwrócił uwagę, że powodowie zgłosili do zakładu ubezpieczeń roszczenie o naprawienie szkody i w dniu 10 sierpnia 1998 roku wydana została decyzja przyznająca im po kilkanaście tysięcy złotych. Należało w związku z tym wyjaśnić, czy to zgłoszenie szkody spowodowało przerwanie biegu przedawnienia roszczeń.

Argumentacja SA

Sąd Apelacyjny uznał, że tak się jednak nie stało argumentując decyzję w oparciu o art. 819 § 4, który stanowi, że bieg terminu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie ulega przerwaniu chociażby przez zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi i zaczyna biec na nowo od dnia, w którym osoba zgłaszająca roszczenie o odszkodowanie lub zdarzenie otrzymała na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela, w którym zostaje przyznane świadczenie lub kiedy nastąpiła jego odmowa.

Argumentacja SA została zakończona stwierdzeniem, że przepis ten można stosować wyłącznie do roszczeń stron umowy ubezpieczenia wynikających z tej umowy i nie dotyczy roszczeń poszkodowanego z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku drogowego.

Małżeństwo nie godzi się na taki stan rzeczy

Małżeństwo wystosowało skargę kasacyjną. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Zdaniem SN art. 819 § 4 ma zastosowanie do wszelkich roszczeń o odszkodowanie zgłaszanych do ubezpieczyciela. Jest to jednoznaczne z akceptacją omawianego powództwa. Wobec tego, że zgłosili zdarzenie do zakładu ubezpieczeń, a 10 sierpnia 1998 roku wydana została decyzja płatnicza, którą mogli otrzymać najwcześniej 11 sierpnia 1998 roku, od tego dnia zaczął na nowo biec termin przedawnienia.

Dziesięcioletni termin upływał dopiero 11 sierpnia 2008 roku, co jest równoznaczne z tym, że  nie skończył się przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Nie ma więc żadnej podstawy prawnej stwierdzającej przedawnienie roszczenia.

Wyroki sądów zostały uchylone, a sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia.