Zmiany w przepisach dotyczących organizowania kąpielisk

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku. Wraz z nią wdrożono szereg zmian, między innymi zastąpiono dotychczasowe organy właściwe w sprawach gospodarki wodnej jedną instytucją – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Akt prawny określił ponadto zasady korzystania z wód do kąpieli.

Uchwała rady gminy dotycząca organizacji kąpielisk

Co roku do 20 maja rada gminy musi wydać uchwałę w sprawie sezonu kąpielowego, obejmującego okres między 1 czerwca a 30 września. Przed podjęciem takiej uchwały rada musi uzyskać zgodę wielu organów. Do 28 lutego wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do przekazania projektu uchwały Wodom Polskim, właścicielowi wód, Inspekcji Ochrony Środowiska, inspektorowi sanitarnemu (powiatowemu lub granicznemu), dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej (w tym właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej) w celu wydania opinii do uchwały. Powyższe ograny mają 2 tygodnie na zapoznanie się z projektem i przekazanie ewentualnych uwag. Jeśli nie udzielą odpowiedzi w powyższym terminie, oznaczać to będzie milczącą akceptację projektu. Po podjęciu uchwały kąpielisko musi zostać wpisane do ewidencji.

Organizacja kąpielisk okazjonalnych

Ustawa zakłada również możliwość organizacji tzw. kąpielisk okazjonalnych, czyli kąpielisk albo miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Takie kąpielisko może zostać utworzone maksymalnie na 30 dni.

Organizator chcący zorganizować kąpielisko musi do końca roku poprzedzającego rok, w którym chce je utworzyć (a więc na zorganizowanie kąpieliska w 2018 roku czas upłynął z dniem 31 grudnia 2017 roku) złożyć do burmistrza, wójta lub prezydenta miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko okazjonalne. Na co najmniej 30 dni przed planowanym dniem otwarcia kąpieliska organizator ponownie musi się zgłosić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Gdy organizator kąpieliska lub kąpieliska okazjonalnego uzyska już wszystkie niezbędne zgody, musi odpowiednio oznaczyć swoje kąpielisko. Zgodnie z ustawą minister zdrowia wyda stosowne rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku stałym i okazjonalnym.

Zmiana ustawy Prawo wodne podyktowana jest koniecznością implementacji dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.