Czym jest zrzeczenie się obywatelstwa?

2 marca 2020
hello world!

Procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów. Konieczne jest zatem przedstawienie licznych dokumentów oraz oczekiwanie na zgodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która wyrażana jest w formie postanowienia. Co istotne, nie istnieje możliwość wniesienia od niego odwołania. Ostatecznie to tylko od woli głowy państwa zależeć będzie w takim razie, czy zaistnieje możliwość zrzeczenia się obywatelstwa przez składającego wniosek.

Zrzeczenie się obywatelstwa

Kwestie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego reguluje art. 34 ust. 2 Konstytucji RP oraz ustawa o obywatelstwie polskim. Konstytucja stanowi, że „obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie”. Zgodnie z art. 46 cyt. ustawy obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia Prezydenta w tej sprawie. Może to również nastąpić w terminie krótszym, jeżeli Prezydent tak zadecyduje (art. 49 ust. 2 i 3).  

Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą do Prezydenta RP za pośrednictwem wojewody. O właściwości miejscowej wojewody stanowią natomiast kolejno: miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, miejsce jej pobytu, miejsce jej ostatniego zamieszkania lub pobytu. W razie braku tych podstaw właściwy jest wojewoda mazowiecki. Wnioskodawca powinien sporządzić wniosek w języku polskim własnoręcznie. Ponadto do pisma należy dołączyć:

  1. poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (podpis urzędowo poświadczony to podpis potwierdzony przez notariusza),
  2. odpis aktu urodzenia,
  3. odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
  4. własnoręcznie sporządzony w języku polskim życiorys,
  5. aktualną fotografię formatu paszportowego,
  6. oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
  7. dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje,
  8. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko Panu postępowanie sądowe,
  9. rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

Złożenie wniosku

Należy pamiętać, że dokumenty dołączane do wniosku nie są zwracane. Stanowią one bowiem dowód w sprawie. Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej. Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjne z podpisem urzędowo poświadczonym. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego określa rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Inne obywatelstwo

Przepisy uzależniają możliwość otrzymania zgody Prezydenta na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego od złożenia dokumentu stwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydanego przez właściwy organ państwa, którego jest się obywatelem lub o którego obywatelstwo się występuje. Należy mieć świadomość, że nie decyduje tylko sama chęć zrzeczenia się obywatelstwa. Konieczne jest bowiem także spełnienie innych określonych w przepisach warunków. Takich, które uniemożliwiają w praktyce uzyskanie przez obywatela polskiego statusu „bezpaństwowca”. Postanowienie Prezydenta w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego jest ostateczne. Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można też złożyć odwołania.

chevron-down
Copy link