Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw

10 lipca 2020
hello world!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiły dotacje z funduszy unijnych na kapitał obrotowy dla średnich firm. Pomoc przeznaczona jest dla średnich przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii Covid-19. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2020 r. 

Dotacje na kapitał obrotowy - kto skorzysta z pomocy?

Dotacje na kapitał obrotowy mają na celu wsparcie średnich przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii Covid-19. O przedmiotową dotację mogą wnioskować te firmy, które w dniu udzielania pomocy znajdują się w trudnej sytuacji lub odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca bądź analogicznego miesiąca w roku ubiegłym.

Co ważne, pomoc kierowana jest do średnich przedsiębiorców. Chodzi więc o podmioty zatrudniające od 51 do 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Ponadto przedsiębiorstwo starające się o pomoc musi także posiadać siedzibę lub oddział na terenie Polski. 

Jak obliczyć spadek obrotów?

Spadek obrotów przedsiębiorstwa należy wykazywać od marca 2020 r.  Zgodnie bowiem z kryteriami udzielania pomocy musi nastąpić spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego. 

Przez spadek obrotów należy natomiast rozumieć spadek sprzedaży towarów bądź usług w ujęciu wartościowym, który oblicza się jako:

 • stosunek obrotów z dowolnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 lutego 2020, w odniesieniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; 
 • łączny stosunek obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020, w odniesieniu do łącznych obrotów osiągniętych w tym samym miesiącu rok temu. 

Przykład

Miesiąc spadku obrotów – marzec 2020

 • wysokość obrotu  w miesiącu spadku obrotów 2 890 841,90 zł (marzec 2020)
 • wysokość obrotu w miesiącu poprzedzającym spadek obrotów  8 124 001,78 zł (luty 2020)

(8 124 001, 78 zł - 2 890 841,90) / 8 124 001,78 x 100 = 64,42% – spadek obrotów 

Jak obliczyć zatrudnienie w firmie?

Przedsiębiorca składający wniosek musi właściwie określić liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie.

Co istotne, pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę wnioskującego o dofinansowanie. Liczbę etatów należy ustalić w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE

FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności. Innymi słowy: jest on odpowiednikiem pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE trzeba uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełen etat, zgodnie z ustawowym czasem pracy. Co istotne, jeśli właściciel jest jednocześnie pracownikiem przedsiębiorstwa, należy również uwzględnić go w kalkulacji. 

Jeśli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy, czyli:

 • 8 godzin pracy w ciągu dnia,
 • przeciętnie 40 godzin pracy w tygodniu, jeśli tydzień jest pięciodniowy,
 • okres rozliczeniowy – nieprzekraczający 4 miesięcy.

Warte podkreślenia jest, że w wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach:

 • macierzyńskich, 
 • na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
 • ojcowskich, 
 • rodzicielskich i wychowawczych oraz 
 • pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Gdzie można wnioskować o pomoc?

Rozdysponowanie środków nastąpi w ramach dwóch programów operacyjnych. Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa:

 • lubuskiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego,
 • świętokrzyskiego, 
 • warmińsko-mazurskiego.

Wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój składają zaś przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa:

 • dolnośląskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • łódzkiego,
 • małopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • opolskiego,
 • pomorskiego,
 • śląskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodniopomorskiego.

Dotacje na kapitał obrotowy - na jakie dofinansowanie można liczyć?

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia oraz liczby miesięcy, w których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia. Wnioskodawca może ubiegać się jednak o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Otrzymane pieniądze będą musiały zostać przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w szczególności te związane z finansowaniem kapitału obrotowego. Chodzi tu głównie o opłacenie przed przedsiębiorcę bieżących rachunków za media bądź najem powierzchni, a także zakup niezbędnych towarów.

chevron-down
Copy link