Koronawirus a uprawnienia osób niepełnosprawnych

26 marca 2020
hello world!

Projekt ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele regulacji istotnych z punktu widzenia niepełnosprawnych. Jak koronawirus wpływa na uprawnienia osób niepełnosprawnych?

Orzeczenia wydane na czas określony

Zgodnie z art. 15h ust. 1 projektu ustawy, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zachowuje ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia. Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast jeśli ważność takiego orzeczenia upływa po dniu 6 lutego 2020 r., wówczas zachowuje ono ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Z kolei w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do 60. dnia od dnia jego odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Te regulacje prawne znajdziemy w art. 15za projektu ustawy.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności. Zachowują one ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tych orzeczeń.

Możliwość wydania orzeczeń bez bezpośredniego badania

Projekt ustawy przewiduje także możliwość wydania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, która oczekuje jego wydania. Jest to możliwe w sytuacji, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego powiatowego albo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku wystarcza do wydania orzeczenia. Możliwe stało się także uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień bez bezpośredniego badania.

Koronawirus a uprawnienia niepełnosprawnych - świadczenia z pomocy społecznej

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na podstawie decyzji wydanej z urzędu. Co więcej, zmiana decyzji w takiej sytuacji nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Nie potrzebna jest również jego aktualizacja.

Karty parkingowe nadal ważne

Projekt ustawy przewiduje również, że w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe wydane dla osób niepełnosprawnych zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W przypadku natomiast ogłoszenia stanu epidemii – do 60. dnia od dnia jego odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 15zb projektu ustawy). Natomiast karty parkingowe wydane placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W przypadku z kolei ogłoszenia stanu epidemii – do 60. dnia od dnia jego odwołania.

Koronawirus a uprawnienia niepełnosprawnych - ważność innych orzeczeń

Zgodnie z art. 15zc projektu ustawy, orzeczenia o:

  1. częściowej niezdolności do pracy, 
  2. całkowitej niezdolności do pracy, 
  3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. niezdolności do samodzielnej egzystencji,

wydane na czas określony, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia, jeżeli przed upływem terminu ważności tych orzeczeń albo w ciągu 30 dni po upływie terminu ważności tych orzeczeń zostanie złożony wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres.

Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony zgodnie z ust. 1 termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji (art. 15zc ust. 3 projektu ustawy). Na tych samych zasadach wydłużeniu ulega również termin ważności książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji emeryta-rencisty, wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli w dokumencie tym określono termin jego ważności.

Świadczenia rehabilitacyjne

Projekt ustawy zakłada, że orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia.

Może to jednak trwać nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia oraz nie dłużej niż przez okres, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (który stanowi, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy), jeżeli przed upływem terminu ważności tego orzeczenia albo w ciągu 30 dni po upływie terminu ważności tego orzeczenia zostanie złożony wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres.

chevron-down
Copy link