Koronawirus: eksmisja osób dopuszczających się przemocy domowej jednak możliwa

10 kwietnia 2020
hello world!

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania. Będzie to na przykład zaniedbywanie, które powoduje krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną. Obecnie rodziny dotknięte przemocą przechodzą wyjątkowo trudne chwile.

Eksmisja a koronawirus

Tarcza antykryzysowa (czyli nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadziła zakaz eksmisji z mieszkań. Uregulowanie to ma na celu ochronę osób, które zmagają się obecnie z problemami finansowymi, a przeciwko którym został wydany wyrok eksmisyjny. Dzięki przepisom tarczy antykryzysowej osoby te nie trafią z dnia na dzień na bruk. Zakaz dotyczy wszystkich eksmisji. Póki co jest on bezterminowy. Sytuacja ta oznacza jednak zwiększenie dramatu ofiar przemocy domowej i znęcania się. Zwracali uwagę na to sami komornicy.

Apel Rzecznika Praw Obywatelskich

30 marca 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudnej sytuacji osób doświadczających przemocy domowej. RPO podkreślił, że w związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny osoby te znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji. Wzrasta bowiem zagrożenie ich życia i zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich apelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendanta Głównego Policji o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Jego zdaniem ograniczenia, mające na celu ochronę zdrowia publicznego, spowodowały, że osoby doświadczające przemocy domowej od ponad dwóch tygodni znajdują się w zamknięciu z osobami, które stosują przemoc. Standardowe środki wsparcia i działalność instytucji udzielających pomocy zostały natomiast znacznie ograniczone.

Przeczytaj również:
Eksmisja sprawcy przemocy domowej z lokalu

Eksmisja a koronawirus - odpowiedź rządu

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w środę nad ranem poprała kilkanaście zmian do rządowego projektu ustawy, który ma ułatwić firmom przetrwać kryzys związany z pandemią koronawirusa. Jedna z nich zakłada, aby sprawcy przemocy domowej mogli być poddawani eksmisji pomimo epidemii koronawirusa. Obecnie skala problemu jest duża. Jak zasugerował bowiem wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich – w związku z obowiązującymi ograniczeniami i zakazami sprawcy i ich ofiary pozostają zamknięci razem w domach.

Eksmisja – na jakiej podstawie?

W polskim systemie prawnym istnieje kilka odrębnych podstaw regulujących eksmisję. O jednej z nich stanowi art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji sprawcy. Istnieje taka możliwość, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkanie (art. 13 ust 2 ustawy o ochronie praw lokatorów).

Udokumentowany wniosek o eksmisję należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sprawcy. Funkcję dowodu pełnić może m.in. zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu, zaświadczenie lekarza sądowego (obdukcja), dokumentacja z interwencji policyjnych, lista świadków zdarzenia czy nagrania awantur.

Warto również wskazać na okoliczność negatywnego wpływu zachowań sprawcy na rozwój psychiczny i emocjonalny małoletniego. W sytuacji zasądzenia przez sąd opuszczenia lokalu ze względu na przemoc domową sprawcy nie przysługuje pomieszczenie tymczasowe ani lokal socjalny. Nie występuje również okres ochronny, w którym nie wykonuje się eksmisji. Istnieje jednak sytuacja, w której możliwość eksmisji sprawcy na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów zostanie wyłączona. Ma ona zastosowanie, gdy prawo do lokalu przysługuje wyłącznie sprawcy przemocy, którego eksmisja ma dotyczyć.

chevron-down
Copy link