Koronawirus w Polsce – czy pracownik poddany kwarantannie otrzyma wynagrodzenie chorobowe?

6 marca 2020
hello world!

W związku z licznymi doniesieniami na temat koronawirusa zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące funkcjonowania w stanie zagrożenia zarażeniem chorobą. Ta kwestia jest regulowana przede wszystkim przez ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Koronawirus a wynagrodzenie chorobowe - czy pracownik poddany kwarantannie otrzyma wynagrodzenie chorobowe?

Zgodnie z art. 6 ustawy każda osoba podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną powinna zostać poddana obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Na takie badania kieruje właściwy dla miejsca pobytu państwowy powiatowy inspektor sanitarny (art. 6. ust. 2). Po wykonaniu badań lekarze wydają i przekazują osobie badanej oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie, z którego wynika, czy osoba jest zdolna do pracy, czy występują czasowe lub trwałe przeciwwskazaniach do jej wykonywania (art. 7 ust. 2).

Koronawirus - wynagrodzenie chorobowe

Zgodnie z art. 35: „W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom”.

Artykuł ten wywołuje ważne pytanie, jakie zadają sobie osoby, które mogą zostać poddane kwarantannie – dotyczy ono wynagrodzenia chorobowego. Odpowiedź na nie znajdziemy w Kodeksie pracy. Z rozdziału III „Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy” dowiadujemy się, że w przypadku odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownika traktuje się jest tak samo jak w przypadku choroby, tj. zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (art. 92. § 1 pkt 1). Takie zrównanie choroby i odosobnienia ze względu na podejrzenie o chorobę zakaźną wynika z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeśli poddanie kwarantannie dotyczy dziecka, rodzic ma prawo skorzystać z zasiłku opiekuńczego, tak jak w przypadku choroby dziecka (art. 33. ust. 1 pkt 1). Wysokość zasiłku to również 80% wynagrodzenia podstawowego (art. 35. ust. 1). Taka możliwość nie istnieje jednak, jeśli są inne osoby dorosłe, które mogą sprawować opiekę nad dzieckiem w tym czasie.

Tę informację podał również rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Przypomniał on o tym, że: „Osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna dostarczyć pracodawcy tę decyzję. Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego) na ogólnych zasadach”.

Przeczytaj również:
Jakie są obowiązki pracownika?

chevron-down
Copy link