NSA: Sprzedawca nie jest obowiązany do wręczenia paragonu klientowi

5 września 2019
hello world!

Wystarczy, że sprzedawca wydrukuje wystawiony w chwili sprzedaży paragon, a następnie udostępni go klientowi. Co więcej, dopuszczalne jest również przesłanie obrazu przedstawiającego treść paragonu na komórkę, wraz z zastrzeżeniem, że odbioru papierowego wydruku można dokonać w budynku stacji paliw. Do takich wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny 29 sierpnia 2019 roku, rozpoznając skargę kasacyjną na interpretację indywidualną Ministra Finansów. 

Paragonowy problem

Istota sprawy sprowadzała się do sporu o interpretację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Konkretnie chodziło o regulację nakładającą obowiązek rejestrowania sprzedaży w kasie rejestrującej oraz wydawania paragonów fiskalnych. 

Koncern paliwowy, mając na uwadze ciągły rozwój technologiczny oraz oczekiwania klientów, postanowił wprowadzić nowe rozwiązanie, które ma usprawnić sprzedaż. Chodzi o możliwość zapłaty za paliwo już przy samym dystrybutorze. Miałoby do tego dochodzić przy użyciu płatności mobilnej, a więc z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Cała transakcja byłaby oczywiście ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Po zapłacie przez klienta za pośrednictwem telefonu kasa fiskalna na stacji paliw drukowałaby paragon. Następnie paragon w formie elektronicznej zostałby wysłany na telefon klienta wraz z zastrzeżeniem, że może on odebrać papierowy paragon w budynku stacji paliw. 

W związku z powyższym przedsiębiorca wystąpił do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych. Pytanie objęte wnioskiem brzmiało następująco: 

Czy w przypadku, kiedy klient dokona zapłaty w formie płatności mobilnej z użyciem telefonu komórkowego i nie zabierze paragonu fiskalnego wydrukowanego przez kasę rejestrującą umieszczoną w budynku stacji paliw, pomimo wskazania możliwości jego odbioru poprzez przekazanie odpowiedniego komunikatu (zarówno w formie informacji przesłanej na telefon, jak i jasnej i czytelnej informacji umieszczonej na dystrybutorze), przy założeniu, że obraz paragonu fiskalnego zostanie przesłany na telefon, wypełniony zostanie przez Skarżącego warunek wydania paragonu fiskalnego wynikający z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT oraz z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.?

Przeczytaj również:
Czy bez paragonu można reklamować lub zwrócić towar?

Interpretacja indywidualna MF

Zdaniem ministra finansów nie można uznać za wydanie paragonu sytuacji, w której sprzedawca pozostawia go do odebrania w budynku stacji. Klient otrzyma identyczny obraz paragonu fiskalnego na telefon komórkowy, jak ten wydrukowany na kasie fiskalnej w budynku stacji paliw. Nie zostanie mu jednak zapewniona możliwość odebrania wydrukowanego paragonu poza budynkiem stacji, tj. przy dystrybutorze. Zdaniem MF takie działanie nie wypełnia obowiązku wydania paragonu fiskalnego klientowi, o którym mowa w wyżej wspomnianych przepisach. 

Przedsiębiorca, nie zgadzając się z taką decyzją, postanowił złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok w sprawie (III SA/Wa 2700/15) został wydany 16 stycznia 2017 r. WSA postanowił przyznać rację skarżącemu przedsiębiorcy, jednocześnie uchylając decyzję Ministerstwa Finansów. Zdaniem Sądu interpretacja nie znajduje bowiem oparcia w powołanych w niej przepisach prawa. Innymi słowy: Sąd w wyroku stwierdził, że przedstawiona przez koncern paliwowy procedura spełnia obowiązek wydania paragonu fiskalnego. 

Takiego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrzył sprawę wskutek złożenia skargi kasacyjnej przez Ministra. NSA podkreślił, że przepisy ustawy o VAT nakładają jedynie obowiązek wydrukowania paragonu w momencie sprzedaży oraz wydanie go nabywcy. Treść § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących nakazuje wydać paragon bez żądania nabywcy. Z treści przywołanych przepisów nie wynika jednak, że kupujący ma obowiązek odbioru paragonu. Mając to na uwadze, należy uznać, że procedura przedstawiona przez przedsiębiorcę była w pełni legalna. 

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r. (III SA/Wa 2700/15)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2019 (I FSK 734/17) 

chevron-down
Copy link