Zakazy i obowiązki wobec zwierząt domowych nałożone przez ustawę o ochronie zwierząt

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Przez humanitarne traktowanie rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.

Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami

Ustawa o ochronie zwierząt wprowadza generalny zakaz zabijania zwierząt, w tym zwierząt domowych, poza sytuacjami wprost w niej wskazanymi.  Ponadto ustawa zabrania znęcania nad zwierzętami.

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Za znęcanie można uznać umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia (niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury). Znęcaniem jest również bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn.

Znęcanie to także złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt. Tym mianem określa się również utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania. W tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji. O znęcaniu można mówić także w wypadku porzucenia zwierzęcia. W szczególności mowa o porzuceniu psa lub kota przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje. Organizowanie walk zwierząt, obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia), wystawianie zwierzęcia na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu oraz utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku – to także są przejawy znęcania się.

Przeczytaj również:
Ochrona praw zwierząt w Polsce

Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków

Każda osoba, utrzymująca zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe. Za takie należy uznać pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego. W takim miejscu zwierzę powinno mieć możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała. Należy mu zapewnić także odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Zwierzę powinno mieć zapewnioną możliwość niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Obowiązek powiadomienia o porzuconym zwierzęciu

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję.

Przeczytaj również:
Czy można trzymać psa na łańcuchu?

Zakazy związane ze sprzedażą oraz puszczania luzem zwierząt domowych

Zabrania się wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych lub wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Co więcej, ustawa zabrania rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz ten nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Ponadto zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Nie dotyczy to terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Razem z wyżej wskazanymi zakazami korespondują zakazy związane z nabywaniem zwierząt domowych. Zabrania się zatem nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach lub psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Zakaz nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt. Również organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nie są objęte tym zakazem.