Odszkodowanie za opóźniony lot wskutek wycieku paliwa – wyrok TSUE

20 sierpnia 2019
hello world!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 26 czerwca 2019 roku wydał ważny wyrok dotyczący odszkodowania za opóźniony lot. W jego opinii obecność paliwa na pasie startowym lotniska stanowi „nadzwyczajną okoliczność", która zwalnia (z pewnymi wyjątkami) przewoźnika z obowiązku zapłaty odszkodowania za opóźniony lot. 

Przewoźnik odmówił zapłaty odszkodowania 

Pasażer lecący z Treviso do Charleroi domagał się odszkodowania z powodu obecności paliwa na pasie startowym. Lot obsługiwany przez irlandzkiego przewoźnika Ryanair opóźnił się o ponad 3 godziny. Mając na uwadze taki stan rzeczy, pasażer postanowił wystąpić do przewoźnika z żądaniem wypłaty odszkodowania w wysokości 250 euro. Linie lotnicze odmówiły jednak wypłaty odszkodowania. Opóźnienie wynikało bowiem z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć. W związku z tym pasażer postanowił dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Sprawa trafiła do sądu pokoju dla trzeciego kantonu w Cherleroi w Belgii. Sąd, rozpoznając sprawę, powziął pewne wątpliwości co do kwalifikacji powyższych zdarzeń jako „nadzwyczajne okoliczności”, które przeobraziły się w pytania prejudycjalne skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Przeczytaj również:
Odszkodowanie za overbooking w liniach lotniczych

Wyrok TSUE 

Trybunał, rozpoznając sprawę, przypomniał treść art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Wspomniana regulacja ustanawia wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania/opóźnienia lotu. Przepisy te przewidują, że w pewnych sytuacjach przewoźnik może zostać zwolniony z obowiązku naprawienia szkody. Dojdzie do tego, jeśli wykaże on, że odwołanie, czy też opóźnienie, lotu wynikało z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można uniknąć, pomimo podjęcia wszelakich racjonalnych środków. W świetle utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału jako nadzwyczajne okoliczności można uznać wydarzenia, które ze względu na swój charakter lub źródło nie są właściwe dla normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i pozostają poza zakresem jego skutecznej kontroli. Przy czym te dwa warunki są kumulatywne. W tym miejscu skład orzekający powołał się na wyrok TSUE z dnia 4 kwietnia 2019 C-501/17.

Mając na uwadze okoliczności sprawy, obecność paliwa na jednym z pasów startowych lotniska, która doprowadziła do jego zamknięcia, a w konsekwencji do dużego opóźnienia lotu z lub do tego lotniska, jest objęta pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności” w rozumieniu tego przepisu, jeżeli paliwo to nie pochodzi ze statku powietrznego przewoźnika obsługującego ten lot. Należy podkreślić bowiem, że taka sytuacja nie jest nierozerwalnie związana z działaniem statku powietrznego. Co więcej, przewoźnik nie ma wpływu na stan pasa startowego. Jego utrzymanie jest obowiązkiem władz lotniska. 

Źródło: 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 czerwca 2019 r.  C-159/18

chevron-down
Copy link