Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Na dzień dzisiejszy w przypadku odwołania lotu, spóźnienia lub braku możliwości wejścia na pokład pasażerom przysługuje możliwość skorzystania z dwóch dróg dochodzenia roszczeń.

Można dochodzić ich bądź przed sądem – w drodze postępowania sądowego, bądź przed prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).
Zgodnie z orzecznictwem sądowym, w tym w szczególności uchwale Sądu Najwyższego III CZP 111/16 z dnia 17 marca 2017 r. powództwo można wnieść w terminie jednego roku od dnia zdarzenia. Skargę do prezesa ULC można złożyć w każdym czasie.

Zapowiedziane zmiany w tej materii przewidują procedurę przed nowym organem – Rzecznikiem Praw Pasażera. Przed złożeniem skargi zarówno w postępowaniu przed rzecznikiem jak i przed sądem przewiduje się konieczność złożenia reklamacji, na rozpatrzenie której przewoźnik będzie miał 2 miesiące.

Trzeba także zauważyć, iż dochodzenie odszkodowań można oprzeć na unijnym rozporządzeniu (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., które ustala ryczałtowe stawki odszkodowania: 250, 400, 600 euro, wypłacane w zależności od dystansu lotu.

Materia powyższa w związku z coraz większą ilością zdarzeń powinna być śledzona przez każdego z nas.