Pełnomocnik przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

3 lipca 2020
hello world!

Jeżeli kiedykolwiek będziesz stroną przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: UPRP), pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy. Profesjonalny pełnomocnik przed UPRP to cenny sojusznik w walce o uzyskanie patentu, prawa ochronnego czy prawa z rejestracji. 

Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ oszczędzasz czas. Jako przedsiębiorca zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę, że "czas to pieniądz". Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą profesjonalisty - jestem do Twojej dyspozycji.

Kto może mnie reprezentować przed UPRP?

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej jako: PrWłPrzem) Twoim pełnomocnikiem w postępowaniu przed UPRP w sprawach związanych z:

 • dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń,
 • utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych

może być jedynie rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.

Zgodnie zaś z ust. 2 przywołanego przepisu pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony:

 • znaków towarowych,
 • wzorów przemysłowych,
 • oznaczeń geograficznych

może być nie tylko rzecznik patentowy i osoba świadcząca usługi transgraniczne, ale także adwokat lub radca prawny.

Ważne! W przypadku osoby fizycznej pełnomocnikiem może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnik ten może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji).

Zauważ, że w powyższych przypadkach możesz działać także samodzielnie, jednakże istnieją również sytuacje, gdzie z pomocy pełnomocnika nie tyle można, co trzeba skorzystać.

Kiedy pełnomocnik przed UPRP musi mnie reprezentować?

Jeżeli Ty, jako zgłaszający, nie posiadasz miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze:

 • Unii Europejskiej,
 • państwa członkowskiego EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej)

w sprawach, o których wspomniałem powyżej, jesteś objęty przymusem działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika tj. rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego.

Jak przygotować pełnomocnictwo?

Jeżeli dokonujesz zgłoszenia przez pełnomocnika, w odpowiednim podaniu musisz wskazać jego dane, tj. imię i nazwisko oraz stosowny adres. Nie zapomnij jednak także dołączyć... pełnomocnictwa. Oczywiście wszystkie powyższe rzeczy powinien zrobić za Ciebie ów pełnomocnik. Twoim jedynym zadaniem zaś powinno być złożenie odpowiedniego podpisu uprawniającego do reprezentacji. Dopilnuj jednak, by w pełnomocnictwie sprecyzowano zakres działania Twojego reprezentanta.

Co ważne, jeżeli pełnomocnictwo sporządzono w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego odpowiednie tłumaczenie.

Z czego składa się pełnomocnictwo?

Prawidłowo sporządzony dokument powinien zawierać:

 • dane identyfikujące mocodawcę,
 • dane identyfikujące pełnomocnika,
 • oświadczenie upoważniające pełnomocnika do działania,
 • oznaczenie sprawy dotyczącej pełnomocnictwa,
 • zakres pełnomocnictwa,
 • podpis mocodawcy,
 • datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.

Ważne! W przypadku wystąpienia sytuacji, w której jako osobę fizyczną reprezentuje Cię osoba współuprawniona lub osoba bliska, dodaj także informacje na temat stopnia pokrewieństwa pomiędzy Tobą a pełnomocnikiem.

Pełnomocnik przez UPRP a opłata skarbowa

Przed złożeniem pełnomocnictwa jesteś zobowiązany uiścić opłatę skarbową, zaś podczas jego składania powinieneś dołączyć dowód zapłaty lub jego uwierzytelnioną kopię. Możesz zrobić to w późniejszym terminie, jednakże w ciągu maksymalnie 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. Tak wynika z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

W celu złożenia wyżej wskazanej opłaty powinieneś zdecydować się na jeden ze wskazanych sposobów:

1. Wpłata gotówki w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43, 00-691 Warszawa

Ważne! Jeżeli zdecydujesz się na opłatę gotówką, w otrzymanym od urzędnika dokumencie, w polu "Uwagi", wpisz: "Pełnomocnictwo: (przedmiot sprawy: (tu podaj przedmiot sprawy/numer sprawy: (tu podaj numer sprawy)".

2. Przelew na konto bankowe Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ważne! Dowód zapłaty dokonanej przelewem powinien zawierać potwierdzenie jego realizacji.

chevron-down
Copy link