Czym jest Urząd Patentowy RP? - ochrona marki #13

10 lutego 2020
hello world!

Tym razem więcej na temat urzędu, który pomaga chronić markę. Jest nim oczywiście Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, znany także jako Urząd Patentowy RP lub UPRP. Ostrzegam. Będzie trochę encyklopedycznie.

Wspomniana instytucja jest centralnym organem administracji rządowej, który udziela wyłącznych praw na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP powstał 13 grudnia 1918 r., czyli niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Wszystkie informacje na temat UPRP znajdziesz w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Urząd Patentowy - do czego potrzebny?

Państwo chcące zapewnić swoim obywatelom jak najlepsze warunki życia musi mieć na uwadze, że budowa nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki wymaga rozwoju. Z tego powodu warto inwestować i chronić sferę stanowiącą domenę ludzkiego rozumu angażującego się w kreowanie rozwiązań służących wzrostowi cywilizacyjnemu. Trzeba jednak przy tym pamiętać, żeby nie zaniedbać ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Celem realizacji powyższych założeń będzie więc stosowanie zaawansowanych technologii i mechanizmów gospodarczych, które zaspokoją wszystkie stale rosnące potrzeby konsumpcyjne przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych. Fajnie jest korzystać z nowych technologii, jednak dobrze byłoby gdyby technologie te nie szkodziły ani ludziom, ani zwierzętom, ani roślinom. Z pewnością się ze mną zgodzisz.

Ochrona własności intelektualnej w odniesieniu do nowoczesnych technik i rozwoju gospodarki jest realizowana przez przyznawanie praw do dysponowania m.in.

 • rozwiązaniami technicznymi,
 • formami produktu (tzw. design),
 • znakiem towarowym.

Oczywiście dotyczy to jedynie tych twórców, wynalazców i przedsiębiorców, którym ustawowo zagwarantowano prawo do dysponowania powyższymi dobrami. W Polsce wszystkie te ustawowe uprawnienia znajdziesz w ustawie Prawo własności przemysłowej oraz w aktach prawa międzynarodowego. Odpowiadając jednak na pytanie zawarte na samym początku - Urząd Patentowy RP będzie Ci potrzebny, jeżeli zechcesz uzyskać prawo ochronne na stworzone przez siebie dobro w postaci:

 • wynalazków,
 • wzorów przemysłowych,
 • znaków towarowych,
 • oznaczeń geograficznych,
 • topografii układów scalonych.

Niżej poznasz zadania i kompetencje, którymi będzie kierował się UPRP, żeby to prawo ochronne Ci zapewnić.

Urząd Patentowy RP - zadania i kompetencje

Przede wszystkim Urząd Patentowy RP zajmuje się orzekaniem w sprawach o udzielenie wyłącznych praw związanych z przedmiotami należącymi do dziedzin własności przemysłowej. Orzeczenia te wydają niezawiśli eksperci podlegli jedynie przepisom ustawowym. Wszelkie sprawy sporne z zakresu unieważnienia lub też stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych zawsze rozstrzygają wyspecjalizowane Kolegia Orzekające Urzędu Patentowego. Kolejnym zadaniem UPRP jest prowadzenie publicznych rejestrów zawierających informacje dotyczące stanu prawnego ochrony przedmiotów własności przemysłowej na terytorium Polski.

Inną niezmiernie ważną dziedziną działalności Urzędu Patentowego jest sprawowanie pieczy nad sprawnym przepływem informacji bieżących związanych z patentami. Umożliwia to wszechstronną orientację w procesach postępów naukowych i technicznych, które przecież są bardzo dynamiczne. UPRP prowadzi i udostępnia także centralny zbiór polskich i zagranicznych opisów patentowych, który umożliwia wszystkim zainteresowanym zgłębienie wiedzy na temat rozwiązań technicznych podlegających ochronie. Do listy powyższych zadań dołączyć należy także rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej ochrony własności przemysłowej. Jak pewnie sam wiesz, społeczna świadomość to czynnik, z którym należy się liczyć. Ludzie posiadający wiedzę na dany temat są w stanie lepiej funkcjonować w większej aglomeracji. Chcę podkreślić także to, że większa znajomość prawa pozwala nam uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z naruszeniem praw innego podmiotu.

Urząd Patentowy RP a relacje międzynarodowe

Ochrona praw związanych z własnością przemysłową regulowana jest również przez porozumienia, traktaty i umowy międzynarodowe. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej musi więc współpracować z wieloma organizacjami międzynarodowymi, takimi jak:

 • Europejska Organizacja Patentowa (EPO),
 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
 • Komisja Europejska (KE) - posiedzenia związane z ochroną własności przemysłowej,
 • Rada Unii Europejskiej  - zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej,
 • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Podsumowując, UPRP jest więc ogniwem zapewniającym polskiej gospodarce stały i stabilny kontakt z międzynarodowymi systemami ochrony własności przemysłowej. Wypełnia on zatem dość ważną misję związaną z omawianym zakresem i z pewnością ma duży wpływ na tworzenie odpowiednich warunków rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Gdzie znajdę Urząd Patentowy RP?

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w Warszawie przy al. Nieodległości 188/192 (skrytka pocztowa nr 203). UPRP zazwyczaj otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Ważne jest również to, żebyś znał(a) nr telefonu (22 579 00 00) i fax (22 579 00 01), ponieważ instytucja nie gwarantuje miejsc parkingowych na przyległym terenie. Z tego powodu warto czasem komunikować się na odległość w tych mniej ważnych sprawach. Poniżej znajdziesz dokładną lokalizację. Z pewnością trafisz!

Urząd Patentowy RP - logo

Ochrona znaku towarowego - Urząd Patentowy RP - siedziba w Warszawie

chevron-down
Copy link