Powtórka przed egzaminem – Prawo wekslowe

13 września 2021
hello world!

Wielu absolwentów prawa ma problemy z przebrnięciem przez prawo wekslowe. Nie ułatwia tego fakt, że od 1936 roku ustawa praktycznie nigdy nie była nowelizowana. Dlatego przygotowaliśmy krótką ściągę z najważniejszych przepisów, które należy znać przed egzaminem wstępnym na aplikację.

Prawo wekslowe – definicje

Weksel trasowany zawiera:

 • nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 • polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
 • oznaczenie terminu płatności;
 • oznaczenie miejsca płatności;
 • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
 • podpis wystawcy weksla.

Weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem.

W braku osobnego oznaczenia, miejsce, wymienione obok nazwiska trasata, uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania trasata.

Ponadto w wekslu, płatnym za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu, wystawca może zastrzec oprocentowanie sumy wekslowej.

Weksel, w którym sumę wekslową napisano literami i liczbami, w razie różnicy ważny jest na sumę napisaną literami. W razie natomiast różnicy sum napisanych kilkakrotnie literami lub kilkakrotnie liczbami weksel jest ważny na sumę mniejszą.

Indos powinien być bezwarunkowy. Częściowy indos jest nieważny. Indos na okaziciela jest równoznaczny z indosem in blanco. Ponadto indos przenosi wszystkie prawa z weksla.

Pełnomocnictwo zawarte w indosie pełnomocniczym nie wygasa ani przez śmierć mocodawcy, ani przez to, że mocodawca utracił zdolność do czynności prawnych.

Prawo wekslowe – zapłata weksla

Weksel płatny w pewien czas po okazaniu powinien być przedstawiony do przyjęcia w ciągu roku od dnia wystawienia. Wystawca może oznaczyć krótszy lub dłuższy termin. Indosanci mogą natomiast te terminy skrócić.

Zapłatę weksla można zabezpieczyć poręczeniem wekslowym (aval) co do całości lub części sumy wekslowej. Poręczenie umieszcza się na wekslu albo na przedłużku.

Weksel może być płatny:

 • za okazaniem;
 • w pewien czas po okazaniu;
 • w pewien czas po dacie;
 • oznaczonego dnia.

Weksle z innymi terminami płatności albo z kilkoma następującymi po sobie terminami są nieważne.

Posiadacz weksla nie może odmówić przyjęcia częściowej zapłaty, ale nie ma obowiązku przyjmowania zapłaty przed terminem płatności. Trasat, który płaci przed terminem płatności, czyni to na własne niebezpieczeństwo.

Ten, kto weksel:

 • wystawił,
 • przyjął,
 • indosował,
 • za niego poręczył,

odpowiada wobec posiadacza solidarnie.

W przypadku zmiany treści weksla osoby, które weksel podpisały po dokonaniu zmiany, odpowiadają według brzmienia tekstu zmienionego. Z kolei osoby, które weksel podpisały przed zmianą – według brzmienia tekstu pierwotnego.

Roszczenia wekslowe przeciwko akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia płatności weksla. Roszczenia posiadacza weksla przeciwko indosantom i wystawcy przedawniają się natomiast po roku od dnia protestu. Z kolei roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu po 6 miesiącach, licząc od dnia, w którym indosant wykupił weksel lub sam został pociągnięty z weksla do odpowiedzialności sądowej.

Protest sporządza notariusz. Należy go napisać na odwrotnej stronie weksla lub na przedłużku. Organ sporządzający protest jest upoważniony i obowiązany do odbioru zapłaty oraz do pokwitowania.

Ten, komu weksel zaginął, może żądać od sądu rejonowego miejsca płatności weksla uznania go za umorzony. Dłużnik wekslowy i trasat, który po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania płaci weksel, czyni to na własne niebezpieczeństwo.

Odpowiedzialność wystawcy weksla własnego jest taka sama jak akceptanta weksla trasowanego.

Przeczytaj również: Weksel jako podstawa powództwa

Egzamin z 2017 roku

Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, ten, komu weksel zaginął, może żądać od sądu rejonowego miejsca płatności weksla:

A. uznania weksla za umorzony,

B. stwierdzenia nieważności weksla,

C. odtworzenia weksla.

Odpowiedź: A (art 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe)

Egzamin z 2018 roku

Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, poręczenie wekslowe umieszcza się:

A. wyłącznie na wekslu,

B. na deklaracji wekslowej,

C. na wekslu albo na jego przedłużku.

Odpowiedź: C (art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe)

Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, jeżeli na wekslu zostaną oznaczone dwa następujące po sobie terminy jego płatności, wówczas:

A. weksel jest płatny w terminie oznaczonym jako późniejszy,

B. weksel jest płatny za okazaniem,

C. weksel jest nieważny.

Odpowiedź: C (art. 33 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe)

Egzamin z 2019 roku

Zgodnie z ustawą – Prawo wekslowe, w razie zmiany tekstu weksla:

A. osoby, które weksel podpisały po dokonaniu zmiany, odpowiadają według brzmienia tekstu zmienionego; osoby, które weksel poprzednio podpisały, odpowiadają według tekstu brzmienia pierwotnego;

B. osoby, które weksel podpisały po dokonaniu zmiany oraz osoby, które weksel poprzednio podpisały, odpowiadają według brzmienia tekstu pierwotnego,

C. osoby, które weksel podpisały po dokonaniu zmiany oraz osoby, które weksel poprzednio podpisały, odpowiadają według brzmienia tekstu zmienionego.

Odpowiedź: A (art. 69 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe)

Egzamin z 2020 roku

Zgodnie z ustawą - Prawo wekslowe, kto weksel wystawił, przyjął, indosował lub zań poręczył, odpowiada wobec posiadacza solidarnie; posiadacz może dochodzić roszczeń przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom:

A. wyłącznie z zachowaniem porządku, w jakim się zobowiązali,

B. bez potrzeby zachowania porządku, w jakim się zobowiązali,

C. z zachowaniem porządku, w jakim się zobowiązali, o ile inaczej nie wynika z treści weksla.

Odpowiedź: B (art. 47 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe)

chevron-down
Copy link