Tag: Kodeks Postępowania Karnego

Prawo Karne

Czy sąd może uchylić swoje pytanie?

Zasada unus testis – nullus testis nie obowiązuje od dawna. Trwałe wykorzenienie jej z norm prawnych regulujących postępowanie z osobowymi źródłami dowodowymi było wynikiem narodzin idei swobodnej oceny dowodów. Położyła ona kres wszelkim „normatywnym instrukcjom dowodowym” wiążącym niegdyś sąd. Zapraszam do mównicy! Problematykę interrogacji podczas rozprawy regulują – w moim […]

Prawo Karne

Przestępstwa publicznoskargowe, wnioskowe i prywatnoskargowe

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, najważniejszym oskarżycielem w sprawach karnych jest prokuratura. Tę funkcję w niektórych przypadkach może pełnić również policja, straż graniczna czy inne podobne instytucje. Są to wyspecjalizowane organy, które zostały ustanowione właśnie w celu ścigania przestępców i stawiania ich przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Nie wszyscy jednak wiedzą, […]

Prawo Karne

Korespondencja z sądu lub prokuratury wysyłana e-mailem?

Obywatele polscy przebywający w innym państwie Unii Europejskiej skarżą się, że policja odmawia wpisania ich zagranicznych adresów jako właściwych do doręczeń pism procesowych, gdy mają sprawę w sądzie lub prokuraturze. Zgodnie z prawem, jeśli strona postępowania nie wskaże zastępczego adresu w Polsce, to korespondencję procesową traktuje się jako doręczoną. Według […]

Prawo Karne

Korupcja – problem każdej społeczności

Korupcja towarzyszy życiu publicznemu od początku jego istnienia. Bardzo wiele mówi się o niej w mediach, a każdy człowiek jest w stanie określić mniej więcej, czym ona właściwie jest. Można przyjąć założenie, że jest to „zło konieczne”, z którym jednak należy walczyć, by jego ogrom nie przytłoczył człowieka w przyszłości. […]

Prawo Karne

Znikoma społeczna szkodliwość czynu

Oczywiście popełnianie przestępstw nigdy nie może zasługiwać na aprobatę. Nawet jeśli naruszając prawo karne, w praktyce nie wyrządza się szkody konkretnej osobie. Jakiekolwiek sprzeniewierzenie się prawnym regułom będzie zawsze uznane za naganne. Sprawcy występków mniejszej wagi mogą czasem uniknąć skazania, uzyskując wyrok umarzający postępowanie z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu. […]

Prawo Karne

Zatrzymanie obywatelskie

Chyba każdy chociaż raz w życiu chciałby się poczuć jak bohater filmu akcji. Część osób wolałaby wcielić się w rolę czarnego charakteru, ale większość zapewne poczułaby się lepiej jako ta pozytywna postać. Szczególnie, jeśli wiązałoby się to ze ściganiem złoczyńców. Żeby spełnić to marzenie nie trzeba szukać angażu w Hollywood.  […]

Prawo Karne

Czy warto pisać odpowiedź na akt oskarżenia? – część 2

Pierwszy artykuł wprowadził nas w podstawy legislacyjne oraz aksjologiczne prawa oskarżonego do wniesienia odpowiedzi na akt oskarżenia. Nadal jednak aktualne pozostaje pytanie o ewentualną treść pisma i fakultatywność jego wystosowania. Sąd czy prezes… co za różnica? Z kodeksowego ulokowania art. 338 § 2 KPK wynika, że jest on elementem regulacji […]

Prawo Karne

Biegły, należy Ci się wynagrodzenie!

Skorzystanie z pomocy biegłego w toku postępowania karnego bardzo często wiąże się nie tylko z koniecznością oczekiwania na ekspertyzę, ale również z dużymi kosztami. W zależności od użytych przez biegłego metod badawczych czy czasu przeznaczonego na sporządzenie opinii mogą to być zarówno grosze, jak i bajońskie sumy. Wynagrodzenie czy koszty? […]