Tag: wspólnik

Formy prawne działalności gospodarczej – spółka partnerska

Spółka partnerska to osobowa spółka, która jest regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jest ona powoływana przez partnerów (wspólników) w celu wykonywania przez nich wolnego zawodu. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne. Spółka partnerska nie ogranicza się do wykonywania jednego zawodu. Przykładem tego może być spółka zakładana przez adwokatów i […]

Wystąpienie wspólnika ze spółki partnerskiej po utracie uprawnień

Spółka partnerska jest spółką osobową uregulowaną w dziale II Kodeksu spółek handlowych (zwanym dalej ksh). Spółkę tworzą wspólnicy w celu wykonywania wolnego zawodu. Istotnym jest, iż w spółce partnerskiej, partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 ksh tj.: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera […]

Interwencja uboczna wspólnika lub akcjonariusza spółki

W orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności wywołuje zagadnienie, czy interwencja uboczna wspólnika lub akcjonariusza po stronie pozwanej spółki w sprawie z powództwa innego wspólnika lub akcjonariusza o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników albo uchwały walnego zgromadzenia względnie członka spółdzielni po stronie pozwanej spółdzielni w sprawie z powództwa innego członka […]

Obowiązek podania adresu do doręczeń w nowelizacji ustawy o KRS

Znowelizowana ustawa o KRS przyniesie wiele zmian. Część z nich weszła już w życie 15 marca 2018 roku, pozostałe zaczną obowiązywać sukcesywnie. Wszędzie możemy przeczytać o elektronicznym podpisywaniu i składaniu sprawozdań finansowych. Jednakże nowelizacja ustawy o KRS przyniosła jeszcze jedną, równie istotną modyfikację. Mowa tutaj o zmienionym art. 19a ust. […]

Spółka komandytowa

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, która może być zawiązana przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden musi być komplementariuszem a jeden komandytariuszem. Wynika to z kodeksowej definicji spółki komandytowej, gdzie wskazuje się, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden […]

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym (umową), którego strony (tj. wspólnicy) zobowiązane są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w ściśle określony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowę spółki cywilnej regulują przepisy art. 860 – 875 k.c.  Jest to specyficzny stosunek prawny, dlatego że podmioty spółki cywilnej tworzą […]

Księga udziałów w spółce z o.o.

Księga udziałów jest dokumentem informującym o tym, kto posiada udziały w danej spółce i w jakiej ilości. Ponadto to właśnie w księdze udziałów znajdziemy dodatkowe informacje, takie jak ustanowienie zastawu czy użytkowania oraz o wykonywaniu prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika. Księgę wspólników prowadzi zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest […]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, uregulowaną w kodeksie spółek handlowych przez przepisy art. 151 – 300. Może ona zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną lub więcej osób. Charakterystyczne dla spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością są: działanie pod własną firmą; posiadanie kapitału zakładowego podzielonego na udziały […]

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Za wyjątkiem spółki cywilnej (ujętej w przepisach kodeksu cywilnego) wszystkie rodzaje spółek w Polsce działają na podstawie przepisów ujętych w kodeksie spółek handlowych. KSH dzieli spółki na dwa rodzaje: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Jakie mają one cechy wspólne, a czym się różnią? Spółki osobowe Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę […]