Tag: wspólnik

Spółka komandytowa

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, która może być zawiązana przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden musi być komplementariuszem a jeden komandytariuszem. Wynika to z kodeksowej definicji spółki komandytowej, gdzie wskazuje się, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden […]

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym (umową), którego strony (tj. wspólnicy) zobowiązane są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w ściśle określony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowę spółki cywilnej regulują przepisy art. 860 – 875 k.c.  Jest to specyficzny stosunek prawny, dlatego że podmioty spółki cywilnej tworzą […]

Księga udziałów w spółce z o.o.

Księga udziałów jest dokumentem informującym o tym, kto posiada udziały w danej spółce i w jakiej ilości. Ponadto to właśnie w księdze udziałów znajdziemy dodatkowe informacje, takie jak ustanowienie zastawu czy użytkowania oraz o wykonywaniu prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika. Księgę wspólników prowadzi zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest […]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, uregulowaną w kodeksie spółek handlowych przez przepisy art. 151 – 300. Może ona zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną lub więcej osób. Charakterystyczne dla spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością są: działanie pod własną firmą; posiadanie kapitału zakładowego podzielonego na udziały […]

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Za wyjątkiem spółki cywilnej (ujętej w przepisach kodeksu cywilnego) wszystkie rodzaje spółek w Polsce działają na podstawie przepisów ujętych w kodeksie spółek handlowych. KSH dzieli spółki na dwa rodzaje: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Jakie mają one cechy wspólne, a czym się różnią? Spółki osobowe Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę […]

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. uregulowana jest w Kodeksie spółek handlowych, w art. 180-188. Nie ma potrzeby umieszczania w tekście umowy wszystkich postanowień kodeksowych, ponieważ są one wiążące dla stron niezależnie od tego, czy znajdą się w umowie. Udział w spółce z o.o. jest majątkowym prawem wspólnika. Jest […]