Tarcza Finansowa PFR 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców

20 stycznia 2021
hello world!

Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0. Od 15 stycznia 2021 roku można składać wnioski o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju. Kto może skorzystać z dofinansowania? Jakie są warunki zwrotu subwencji?

Tarcza finansowa PFR 2.0 – kto może otrzymać subwencję?

Pierwszym i głównym warunkiem uzyskania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności w ramach jednego lub więcej wskazanych niżej kodów PKD:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

PKD weryfikuje się łącznie w trzech datach, tj. na dzień:

 • 31 grudnia 2019 r.,
 • 1 listopada 2020 r. oraz
 • złożenia wniosku o subwencję.

Warunek ten będzie spełniony także wówczas, jeśli w każdej z tych dat przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą objętą innym kodem PKD (z listy określonej programem). Ponadto warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony również w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Działalność objęta PKD nie musi być główną działalnością przedsiębiorcy. Brane są bowiem pod uwagę wszystkie kody uwidocznione w KRS lub CEiDG. Ponadto na każdą z dat, na którą następuje badanie kodów PKD, przedsiębiorca może posiadać nawet inny kod. Pod warunkiem jednak, że znajduje się on na liście kodów PKD, które zostały dopuszczone programem dofinansowania.

Kryteria, które należy spełnić

Ponadto w programie 2.0 może wziąć udział wyłącznie wnioskodawca, który łącznie spełnia poniższe kryteria:

 • jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo przedsiębiorców wpisanym do KRS albo CEIDG;
 • posiada status mikrofirmy albo MŚP w rozumieniu regulaminu;
 • odnotowuje spadek przychodów o minimum 30% w okresie:
  • od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • odnotowuje spadek przychodów o minimum 30% w okresie:
  • od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, przy czym warunek ten dotyczy wyłącznie wnioskodawcy posiadającego status MŚP;
 • prowadził działalność gospodarczą łącznie w obu datach, tj. na dzień:
  • 31 grudnia 2019 r. oraz
  • złożenia wniosku;
 • nie posiadał zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku lub na dzień złożenia wniosku, przy czym:
  • rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie,
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy –  Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  • złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych, nie będą uznawane za zaległość;
 • na dzień składania wniosku nie otworzył likwidacji na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie złożył wniosku o wykreślenie z CEIDG oraz wobec którego, na dzień składania wniosku, nie zostało otwarte:
  • postępowanie upadłościowe na podstawie prawa upadłościowego lub
  • postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie prawa restrukturyzacyjnego
 • posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw niewspółpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03 w wersji uwzględniającej zmiany ogłoszone 7 października 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 331/3), przy czym odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się beneficjenta programu 2.0 i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia subwencji finansowej w ramach programu.

Pozostałe warunki otrzymania subwencji różnią się natomiast w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo zalicza się do mikroprzedsiębiorstw, czy też do MŚP.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Mikroprzedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo przedsiębiorców, który:

 • na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku pracowników na ten dzień, na dzień 31 lipca 2020 r., zatrudnia, co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz
 • jego roczny obrót netto za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR,

przy czym określenie statusu mikrofirmy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści regulaminu PFR oraz załączniku I do GBER.

Regulamin Tarczy Finansowej PFR odróżnia pojęcie pracownika oraz osoby zatrudnionej. Pracownikiem będzie zatem osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Natomiast osoba zatrudniona zgodnie z regulaminem PFR to nie tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Osobą tą będzie również osoba współpracująca na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Warunkiem jest jednak, by przedsiębiorca odprowadzał za taką osobę składki na ubezpieczenia społeczne.

MAŁY I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

MŚP oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo przedsiębiorców:

 • który na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku pracowników na ten dzień, na dzień 31 lipca 2020 r., zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 249 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)
 • jego roczny obrót netto za rok 2019 nie przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR,
 • który nie jest mikrofirmą,

przy czym określenie statusu MŚP powinno uwzględniać inne warunki określone w treści regulaminu oraz załączniku I do GBER.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać subwencję?

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Ażeby wyliczyć, na jakie dofinansowanie może liczyć mikroprzedsiębiorca, we wniosku należy wskazać:

 • liczbę osób zatrudnionych (a więc razem z osobami współpracującymi na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło, za które pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne) na dzień 30 września 2020 roku –  zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia maksymalnej kwoty subwencji finansowej w żadnym przypadku nie może być większe niż 9 osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
 • wielkości spadku przychodów w okresie:
  • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; lub
  • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wysokość subwencji obliczana jest poprzez pomnożenie liczby osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz kwoty bazowej subwencji. Wynosi ona:

 • w przypadku spadku przychodów o 30% lub więcej – 18.000 zł na osobę zatrudnioną,
 • w przypadku spadku przychodów o 60% lub więcej – 36.000 zł na osobę zatrudnioną.

Należy jednak pamiętać o tym, że maksymalna wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorcy wynosi:

 • 36.000 PLN na osobę zatrudnioną według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy mikrofirma nie otrzymała wsparcia w ramach programu 1.0;
 • 72.000 PLN na osobę zatrudnioną według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy mikrofirma otrzymała wsparcie w ramach programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach programu 2.0 i programu 1.0; oraz
 • 324.000 PLN.

MAŁY I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

W celu wyliczenia kwoty subwencji finansowej dla MŚP konieczne jest wykazanie przez MŚP:

 • wysokości kosztów stałych, przy czym koszty stałe:
  • za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną wykazane w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP; lub
  • za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. zostaną wykazane w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania wniosku dostępne są dane rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wysokość kosztów stałych za część tego okresu w oparciu o dane rzeczywiste; oraz
 • wielkości spadku przychodów w okresie:
  • od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku przychodów za ten okres w oparciu o dane rzeczywiste; lub
  • od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 marca 2021r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku przychodów za ten okres w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania wniosku dostępne są dane rzeczywiste za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku przychodów w oparciu o dane rzeczywiste.

Zgodnie z definicją zawartą w regulaminie koszty stałe oznaczają stratę brutto (wynik finansowy wnioskodawcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., wykazaną przez wnioskodawcę w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych (w przypadku wnioskodawców niesporządzających rachunku zysków i strat), z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane).

Spadek przychodów w którymkolwiek ze wskazanych wyżej okresów musi wynosić przynajmniej 30%.

Kwota subwencji, którą może uzyskać MŚP, nie może być w żadnym przypadku wyższa niż:

 • 70% kosztów stałych wykazanych przez MŚP za okresy wskazane powyżej;
 • 72.000 PLN na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy MŚP nie otrzymało wsparcia w ramach programu 1.0;
 • 144.000 PLN na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy MŚP otrzymało wsparcie w ramach programu 1.0-podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach programu 2.0 i programu 1.0; oraz
 • 3.500.000 PLN.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 –  warunki zwrotu subwencji

W przeciwieństwie do Tarczy Finansowej PFR 1.0, Tarcza Finansowa PFR 2.0 przewiduje możliwość całkowitego umorzenia subwencji.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Ażeby uzyskać całkowite umorzenie subwencji, mikroprzedsiębiorca musi łącznie spełnić następujące warunki:

 • utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz
 • utrzymanie średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.

Średnioroczne zatrudnienie wylicza się natomiast, sumując zatrudnienie na koniec każdego miesiąca, a następnie dzieląc uzyskaną sumę przez 12.

W sytuacji, gdy średnioroczne zatrudnienie (czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) mikrofirmy w roku 2020 różni się od liczby osób zatrudnionych (czyli wszystkich współpracujących niezależnie od rodzaju umowy, za których pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne), na które beneficjent otrzymał subwencję finansową, przyjmuje się, że średnioroczne zatrudnienie mikrofirmy za rok 2020 odpowiada liczbie osób zatrudnionych, na które została udzielona subwencja finansowa.

Jeśli średnioroczne zatrudnienie w roku 221 będzie wyższe niż w roku 2020, mikroprzedsiębiorcy nie przysługuje dodatkowe dofinansowanie z tego tytułu. Natomiast jeśli przedsiębiorcy nie uda się utrzymać średniorocznego zatrudnienia na tym samym poziomie, subwencja podlega proporcjonalnemu zwrotowi.

Kwota podlegająca zwrotowi – jak ją obliczyć?

Kwotę podlegającą zwrotowi oblicza się według następującego wzoru:

% subwencji finansowej podlegającej zwrotowi = (1 – ŚR2021/ŚR2020) x 100%
ŚR2021 – średnioroczne zatrudnienie w roku 2021
ŚR2020 – średnioroczne zatrudnienie w roku 2020

Kiedy warunek utrzymania średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 w porównaniu do średniorocznego zatrudnienia w roku 2020 uważa się za niespełniony? W sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca zmienił podstawę zatrudnienia ze stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny dla więcej niż 30% osób zatrudnionych, na które udzielona została subwencja finansowa.

Subwencja dla mikroprzedsiębiorcy ulega całkowitemu zwrotowi w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
 • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy) lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

MAŁY I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Otrzymana przez MŚP subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymania przez MŚP działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec beneficjenta nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
 • rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej w terminie po 31 października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.; oraz
 • koszty stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Do 30 października 2021 roku PFR przedstawi szczegółowe warunki rozliczenia subwencji przez PFR. Na dziś wiadomo jednak, że ostatecznym terminem rozliczenia subwencji będzie 31 stycznia 2022 roku. To ważna data. W przypadku bowiem niezłożenia przez MŚP oświadczenia w przedmiocie rozliczenia subwencji finansowej w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. PFR uprawniony jest do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej ze skutkiem natychmiastowym. Bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy subwencji finansowej MŚP będzie zobowiązane do niezwłocznego zwrotu całej kwoty subwencji finansowej.

Ponadto otrzymana przez MŚP subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
 • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
 • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Przedsiębiorca nie ma pełnej dowolności co do wydatkowania otrzymanej subwencji. Zgodnie z regulaminem subwencja może być bowiem przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej, w tym:

 • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez beneficjenta;
 • kosztów zakupu towarów i materiałów;
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych; oraz
 • amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kosztów usług obcych.

Subwencji nie można natomiast przeznaczyć na:

 • dokonywanie jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw i innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy przedsiębiorcą a osobą zatrudnioną, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych osobie zatrudnionej przez beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby zatrudnionej z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z beneficjentem, poza wynagrodzeniem podstawowym, wynagrodzeniem chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju;
 • transfer środków pochodzących z programu 2.0, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem;
 • przedpłacanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów; oraz
 • finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).
chevron-down
Copy link