Ubezpieczenie na życie

29 czerwca 2020
hello world!

Ubezpieczenie na życie to dobrowolna polisa, której posiadanie gwarantuje wypłatę środków najbliższym ubezpieczonego, w razie jego śmierci. Czy warto ubezpieczyć własne życie? Co oferują w tym zakresie towarzystwa ubezpieczeniowe? 

Co daje ubezpieczenie na życie?

Podstawowym argumentem przemawiającym za wykupieniem polisy na życie jest stabilność finansowa najbliższych po śmierci ubezpieczonego. Jest to szczególnie ważne, jeżeli jest on głównym żywicielem rodziny, której członkowie po jego stracie mogą nie być w stanie samodzielnie się utrzymać do czasu znalezienia lepiej płatnej pracy lub innego źródła dochodu. Do tego dochodzą niemałe koszty organizacji pogrzebu. Ubezpieczenie na życie to również zabezpieczenie zobowiązań finansowych, które podjął ubezpieczony. Jeżeli spłacał kredyt, kolejne raty spadną na jego najbliższych. Pieniądze wypłacone z polisy zmarłego pomogą im pokryć te zobowiązania bez większego uszczerbku w domowym budżecie. 

Najbliżsi ubezpieczonego otrzymają całkowitą sumę ubezpieczenia, jeżeli jego śmierć nastąpiła wskutek:

  • długotrwałej choroby,
  • nieszczęśliwego wypadku,
  • zawału serca lub udaru mózgu. 

Aby otrzymać świadczenie, rodzina zmarłego powinna zgłosić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o jego wypłatę. Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają pieniądze zazwyczaj w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to nie tylko finansowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek naszej śmierci. Środki z ubezpieczenia okażą się bowiem pomocne również w sytuacji, gdy – oprócz śmierci ubezpieczonego w wyniku tego samego zdarzenia – jego najbliżsi poniosą uszczerbek na zdrowiu. Tak może być np. w razie wypadku samochodowego. 

Pieniądze z polisy na życie mogą także pokryć leczenie lub rehabilitację samego ubezpieczonego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przewidują możliwość wypłaty świadczenia za życia ubezpieczonego, w przypadku poważnej choroby lub uszczerbku na zdrowiu wymagającego kosztownego leczenia. 

Ubezpieczenie na życie może okazać się niezwykle cenne dla osób posiadających dzieci. Wysokość świadczenia jest zazwyczaj na tyle wysoka, że zapewni potomstwu zmarłego bezpieczny start w przyszłość.

Wszystkie wymienione korzyści składają się na poczucie bezpieczeństwa, które daje posiadanie polisy na życie. Jest ona gwarancją, że w razie przedwczesnej śmierci żywiciela rodziny, jego najbliżsi, przynajmniej do czasu uporządkowania życia na nowo, nie pozostaną bez środków do funkcjonowania na dotychczasowym poziomie.

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Największą zaletą indywidualnego ubezpieczenia na życie jest to, że można dopasować je precyzyjnie do indywidualnych potrzeb. Dostosowaniu podlega zarówno zakres ubezpieczenia, jak i jego kwota – można bowiem zdecydować, jak wysokie świadczenie otrzymają nasi bliscy oraz od jakich zdarzeń chcemy się ubezpieczyć. Oczywiście im szerszy zakres ubezpieczenia i im wyższa jego kwota, tym wyższa składka. Indywidualne ubezpieczenie może się jednak okazać opłacalne finansowo dla osób cieszących się dobrym zdrowiem i prowadzących stosunkowo bezpieczny styl życia. Towarzystwa ubezpieczeniowe szacują bowiem ryzyko schorzeń i śmierci ubezpieczanego, ustalając na tej podstawie warunki i koszty polisy. Aby zawrzeć indywidualne ubezpieczenie na życie, należy samodzielnie dokonać wszelkich formalności, począwszy od zawarcia umowy z agentem (choć część towarzystwo oferuje swoje usługi zdalnie) po regularne wpłacanie składek. Inaczej jest przy ubezpieczeniu grupowym, gdzie wszelkie formalności załatwi za nas pracodawca. 

Grupowe ubezpieczenie na życie 

Cel grupowego ubezpieczenia na życie jest taki sam jak w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Inna jest natomiast forma jego zawarcia – ubezpieczenie grupowe zawiera się bowiem za pośrednictwem pracodawcy ubezpieczonego. Polisą można objąć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Za wszelkie formalności odpowiada pracodawca, a jedyne, co musi zrobić pracownik, to złożyć deklarację o dołączeniu do umowy ubezpieczenia. Polisa grupowa jest tańsza niż indywidualna, ale jej kwota jest zazwyczaj niższa. Ubezpieczenie jest bowiem takie samo dla wszystkich ubezpieczonych i nie odpowiada indywidualnym cechom poszczególnych członków grupy.

Ubezpieczyciel, ustalając kwotę ubezpieczenia, analizuje charakterystykę ogółu pracowników – m.in. wiek, płeć i rodzaj wykonywanego zawodu. Dodatkowym udogodnieniem jest jednak fakt, że pracodawca może częściowo sfinansować składkę na ubezpieczenie grupowe, co pozwala jeszcze bardziej obniżyć jego koszt. Ponadto nie trzeba pamiętać o regularnych przelewach, bo składki są odprowadzane na konto ubezpieczyciela z wynagrodzenia pracownika. Ubezpieczenie pracownicze obejmuje pracownika do czasu zakończenia stosunku pracy, lecz może być kontynuowane indywidualnie. Warunki ubezpieczenia, a także jego koszty, mogą wtedy ulec zmianie. 

Ubezpieczenie na życie dla dziecka 

Dziecko można ubezpieczyć w ramach szkolnego, grupowego ubezpieczenia NNW lub indywidualnie. Przystępowanie do grupowego ubezpieczenia, oferowanego przez placówkę, do której uczęszcza dziecko, nie jest obowiązkowe. Od decyzji rodzica zależy, czy zdecyduje się na taką opcję. Ubezpieczenia te mają zazwyczaj wąski zakres i gwarantują stosunkowo niską sumę odszkodowania. Dzieje się tak, ponieważ placówki często kierują się wysokością składki i wybierają najtańsze opcje. Co jednak ważne, polisy chronią dzieci nie tylko podczas pobytu w szkole, ale także w domu, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i podczas wakacji. Na indywidualne ubezpieczenie powinni zdecydować się rodzice pociech bardziej narażonych na wystąpienie niepożądanych zdarzeń. Mowa o dzieciach uprawiających wyczynowo sport, podróżujących czy obarczonych dolegliwościami zdrowotnymi. To również dobre rozwiązanie dla bardziej zapobiegliwych rodziców, którym zależy na wysokiej kwocie odszkodowania w razie ewentualnego wypadku. Wybierając indywidualne ubezpieczenie, sami decydujemy, na jaką kwotę ubezpieczyć dziecko oraz jak szeroki będzie zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminową polisę na życie zawiera się na określony czas – różne towarzystwa ubezpieczeniowe oferują je na różne okresy, nawet do 30 lat. Polisa obowiązuje od momentu podpisania umowy do chwili jej wygaśnięcia, niekiedy określanej jako osiągnięcie przez ubezpieczonego wskazanego wieku. Czas trwania umowy zależy od wieku ubezpieczonego, a także od jego stanu zdrowia i stylu życia. Wielu ubezpieczycieli przed zawarciem umowy przeprowadza ankietę medyczną, celem oszacowania ryzyka śmierci ubezpieczanego. Wysokość składki zależy głównie od zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia. Ta może być stała lub podwyższana co roku o kilka procent, co ma na celu dostosowanie sumy ubezpieczenia do zmieniających się wskaźników ekonomicznych. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje rozszerzenie polisy o ochronę na wypadek np. ciężkiej choroby. Wówczas zgromadzone środki mogą pokryć doraźne leczenie ubezpieczonego. Polisa może obejmować ochroną jedną lub więcej osób (współubezpieczonych). Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych, wzrasta odpowiednio wysokość składki. 

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Cechą odróżniającą ubezpieczenie bezterminowe od terminowego, jak sama nazwa wskazuje, jest dożywotnia ochrona, którą zapewnia. Przystąpić do niego może każdy, kto ukończył 18 lat, jednak największą popularnością bezterminowe ubezpieczenie na życie cieszy się wśród osób powyżej 50. roku życia. To także jedyne rozwiązanie dla osób, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia nie mogą wykupić polisy terminowej. Ubezpieczenie obowiązuje do śmierci ubezpieczyciela – wówczas zgromadzone środki ubezpieczyciel wypłaca jego najbliższym. Podobnie jak w przypadku polisy terminowej, można rozszerzyć zakres ochrony o choroby. Przed zawarciem ubezpieczenia należy dokładnie zapoznać się z jego warunkami, w szczególności z włączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie przewiduje ochrony w razie samobójstwa ubezpieczonego. Ubezpieczenie bezterminowe występuje często jako umowa ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Tym samym polisa pełni nie tylko rolę ochronną, ale i oszczędnościową. 

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK)

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK) to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Dzięki takim funduszom, osoby posiadające odpowiednią polisę inwestycyjną mogą dokonywać inwestycji na rynku kapitałowym. Rezerwa tworzona ze składek ubezpieczeniowych jest inwestowana w sposób określony w umowie ubezpieczenia, stanowiąc narzędzie długoterminowego pomnażania środków. Wartość funduszu jest przeliczana na jednostki uczestnictwa, a zgromadzone środki przeznaczane są na zakup instrumentów finansowych. W momencie zawierania polisy z UFK nie wiadomo czy i w jakiej wysokości zysk otrzymamy – zależy to od wielu zmiennych w czasie czynników. Można inwestować zachowawczo, np. w dłużne papiery wartościowe lub bardziej ryzykownie, w akcje – decyduje o tym ubezpieczony. Wachlarz funduszy może być koordynowany przez ubezpieczyciela lub mieć charakter otwarty, dopuszczając inwestowanie środków przez ubezpieczonego. 

Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na dożycie gwarantuje wypłatę świadczenia pod warunkiem, że ubezpieczony dożyje okresu zakończenia polisy. Umowy są długoterminowe – zawierane na 10, 20, 25 lat bądź do osiągnięcia przez ubezpieczonego określonego wieku. Jeżeli ubezpieczony umrze w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, wówczas wszystkie wpłacone przez niego składki bezpowrotnie przejdą na własność zakładu ubezpieczeń. Z tego względu ta forma ubezpieczenia nie cieszy się w Polsce popularnością. Ubezpieczyciele natomiast coraz częściej oferują tzw. ubezpieczenie na życie i dożycie, czyli umowę mieszaną, która łączy cechy klasycznego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na dożycie. Wówczas składka jest dzielona na część ochronną i część oszczędnościową. Zgromadzone na ubezpieczeniowym koncie środki zostają wypłacone ubezpieczonemu z chwilą zakończenia umowy. Niewątpliwą zaletą tego rodzaju ubezpieczenia jest możliwość wyważenia proporcji pomiędzy ochroną a oszczędzaniem, zależnie od indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. 

Ubezpieczenia posagowe 

Ubezpieczenie posagowe zabezpiecza finansowo dziecko na wypadek śmierci rodzica lub zapewnia mu środki na start w dorosłe życie. Polisę można wykupić od chwili urodzenia dziecka do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Ubezpieczonym jest rodzic, a współubezpieczonym dziecko. Umowa zawierana jest terminowo, na okres od 5 do 25 lat. Polisa posagowa może pełnić funkcję wyłącznie ochronną lub dzielić się na dwie części – ochronną i inwestycyjną. W pierwszym wypadku stanowi tylko zabezpieczenie na wypadek śmierci rodzica. W drugim część zgromadzonych środków alokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, pełniąc funkcję oszczędnościową. Do wad tego rodzaju polisy można zaliczyć jej wysokie koszty. Im później zdecydujemy się na jej wykupienie, tym składka będzie wyższa, dlatego warto zainteresować się ubezpieczeniem posagowym tuż po pojawieniu się potomstwa na świecie. 

Przeczytaj także: Ubezpieczenie samochodu

chevron-down
Copy link