Umowa o wykonanie prac remontowych. Wzór umowy o wykonanie prac remontowych - Generator Umów

15 lipca 2019
hello world!

Umowa o wykonanie prac remontowych jest tzw. umową cywilnoprawną. Jej głównym założeniem jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy w formie konkretnej pracy remontowej. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Na wstępie należy zaznaczyć, iż warianty wskazane we wzorach umów dotyczą najczęściej występujących sytuacji. Nie wyczerpują one wszystkich możliwych sposobów umownego uregulowania poszczególnych kwestii. W związku z powyższym należy je uznać za przykładowe.

 • Przedstawiony wzór umowy dotyczy wykonania prac remontowych w lokalu
 • Do umowy o wykonanie prac remontowych w lokalu mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy o dzieło
 • W przypadku prac remontowych całego budynku zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane
 • Umowa o dzieło regulowana jest przez przepisy art. 627-646 kodeksu cywilnego
 • Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia

Umowa o wykonanie prac remontowych - essentialia negoti

Do elementów istotnych umowy o wykonanie prac remontowych (takich, które muszą zostać zawarte w umowie) należy zaliczyć:

 • określenie dzieła (prac remontowych);
 • określenie wynagrodzenia za wykonanie dzieła (prac remontowych).

Pobierz: Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Umowa o wykonanie prac remontowych – strony

Przez pojęcie zleceniobiorcy rozumiemy stronę umowy, która decyduje się wykonać określone prace remontowe. Zleceniodawcą jest zaś strona, która zleca wykonanie wspomnianych prac. Zarówno jedna, jak i druga strona są równorzędne wobec siebie. Oznacza to, że żadna ze stron nie posiada zakresu praw i obowiązków o większej wartości.

Zleceniodawca ma możliwość swobodnego ustalania dni i godzin pracy, opracowania jej systemu i sposobu jej wykonywania. Powinien on także zorganizować odpowiedni sprzęt, pomieszczenie i materiały, jak również udzielić zleceniobiorcy właściwych wskazówek. Zadaniem tego drugiego jest z kolei uszanowanie ustalonych dla niego obowiązków i prawidłowe wykonywanie pracy (art. 734 § 1 – ustawa Kodeks cywilny).

Jeśli strony nie uregulowały w umowie innego postanowienia, wykonanie prac remontowych obejmuje umocowanie zleceniobiorcy do wykonywania czynności w imieniu zleceniodawcy. Innymi słowy: zleceniobiorca stanie się zastępcą bezpośrednim zleceniodawcy. Oznacza to, że jego działania będą wywierać bezpośredni skutek w sferze prawnej zleceniodawcy. W tym wypadku nie ma konieczności dokonywania odrębnych czynności prawnych, takich jak np. udzielenie pełnomocnictwa.

Pobierz: Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Obowiązki zamawiającego prace remontowe

 • zapłata wynagrodzenia;
 • odebranie dzieła zgodnego z zamówieniem;
 • współdziałanie w wykonaniu dzieła, jeżeli jest ono potrzebne do jego wykonania.

Obowiązki przyjmującego wykonanie prac remontowych

 • wykonanie prac remontowych zgodnie z zamówieniem;
 • użycie w sposób odpowiedni materiałów dostarczonych przez zamawiającego do wykonania prac remontowych;
 • złożenie rachunku z odpowiedniego stosowania dostarczonych materiałów oraz zwrócenie zużytej części;
 • niezwłoczne zawiadomienie zleceniodawcy, że materiał dostarczony przez niego nie nadaje się do prawidłowego wykonania prac remontowych;
 • niezwłoczne zawiadomienie zleceniodawcy, że zachodzą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu prac remontowych.

Pobierz: Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Umowa o wykonanie prac remontowych - forma umowy

Umowę o wykonanie prac remontowych można zawrzeć w dowolnej formie, również w sposób dorozumiany czy też w formie ustnej. Nie ma więc obowiązku zawarcia umowy na piśmie. Należy jednak pamiętać, że taka forma pozwala na dużo bardziej precyzyjne ukształtowanie praw i obowiązków stron. Dzięki niej można też uniknąć wielu sporów na tym tle.

Umowa o wykonanie prac remontowych nie jest umową uregulowaną w ustawie Kodeks cywilny (dalej: kc). Opiera się jednak na przepisach kc traktujących o umowie o dzieło. Nie ma więc potrzeby zamieszczania w tekście umowy wszystkich postanowień kodeksowych. Są one wiążące dla stron niezależnie od tego, czy znajdą się w umowie.

Pobierz: Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Umowa o wykonanie prac remontowych - wynagrodzenie

Do najważniejszych obowiązków zleceniodawcy należy odbiór dzieła w postaci prac remontowych zgodnego z zamówieniem i zapłata określonego w umowie wynagrodzenia. Musi on także współpracować ze zleceniobiorcą w celu prawidłowego wykonania prac remontowych, jeżeli jego obecność lub wskazówki są niezbędne do spełnienia zobowiązania.

Jeżeli strony nie określiły w umowie wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie. Chodzi o kwotę, którą zleceniobiorcy przeciętnie pobierają za wykonanie konkretnych prac remontowych.

Ważne! Jeżeli w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie:

 • odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy;
 • odpowiadające innym nakładom zleceniobiorcy.

Pobierz: Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Wynagrodzenie kwotowe

W przypadku, w którym strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe (kwotowe), zleceniobiorca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, czy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów pracy. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby zleceniobiorcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Termin „rażąca strata” nie został nigdzie zdefiniowany. Nie chodzi tu jednak o utratę spodziewanego dochodu, ale o poniesienie rażącej straty w ramach konkretnego stosunku prawnego. Należy również badać czy strata jest rażąca w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. W orzecznictwie przyjmuje się także, iż grożąca zleceniobiorcy rażąca strata nie musi oznaczać straty, która zachwiałaby jego kondycją finansową czy groziłaby mu upadłością.

Pobierz: Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Wynagrodzenie kosztorysowe

W miejsce wynagrodzenia określonego kwotowo, strony mogą również określić je na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe).

Zgodnie z art. 630 kc, jeżeli w toku wykonywania prac remontowych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zleceniodawca, zleceniobiorca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia.

Ważne! Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził zleceniobiorca, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

Gdyby w wypadkach przewidzianych powyżej zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

Pobierz: Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Umowa o wykonanie prac remontowych - odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 492 kc, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

Ważne! W przypadku, w którym przyjmujący zamówienie oświadczy, że nie wykona dzieła, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia. Zgodnie z art. 494 kc, strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy. Druga strona obowiązana jest to przyjąć.

Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.

Pobierz: Wzór umowy o wykonanie prac remontowych

Prawo do odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia

Dopóki prace remontowe nie zostaną ukończone, zleceniodawca może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zleceniodawca może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Umowa o wykonanie prac remontowych - przedawnienie roszczeń

Roszczenia wynikające z umowy o wykonanie prac remontowych przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła. W przypadku, gdy dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Jeżeli w umowie określono datę oddania dzieła i oddania zleceniodawcy w innym terminie jedynie części dzieła, termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło wskazanych w art. 646 kc należy liczyć od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy dzieło miało być oddane.

W sytuacji, w której zleceniobiorca usuwa wady dzieła na żądanie zleceniodawcy, wówczas przewidziany w kc termin przedawnienia roszczenia zleceniodawcy o zwrot kosztów poprawienia dzieła przez inną osobę rozpoczyna bieg dopiero od dnia oddania dzieła po wykonaniu poprawek przez przyjmującego zamówienie. Jeśli to nie nastąpiło wówczas od terminu poprawienia, wyznaczonego przez zleceniodawcę.

chevron-down
Copy link