Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

5 maja 2020
hello world!

Odzyskanie długu co do zasady nie jest zadaniem łatwym. Wie o tym każdy, kto choć raz musiał się postawić w roli wierzyciela. Przedsiębiorca jest nam winny pieniądze, jednak przeceniając swoją sytuację finansową, wziął na siebie za dużo zobowiązań. Po pewnym czasie okazuje się, że nasz dłużnik jest niewypłacalny. Czyli historia stara jak świat. Co ma do tego uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wielu zada sobie pytanie: Skoro mój dłużnik jest niewypłacalny, to jak mogę odzyskać pieniądze? Możemy wtedy skorzystać z możliwości, jaką dostaliśmy od naszego ustawodawcy wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 t.j. z dnia 2019.02.08, dalej: pr). Dzięki temu dostaliśmy dostęp do postępowania restrukturyzacyjnego, które może nam pomóc w zawarciu z wierzycielami a nami (dłużnikami) porozumienia. Możliwe jest także podjęcie działań sanacyjnych.

Czyli na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Ale co, jeśli nie wszystko pójdzie zgodnie z planem? Postępowanie może bowiem nie przynieść oczekiwanych skutków i wierzyciele (czyli my) nie będziemy zaspokojeni. Przede wszystkim to nie jest powód do zmartwień. Jedyną drogą, która nam pozostaje, jest po prostu ogłoszenie upadłości.

Czym jest uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jest to instytucja, której opis znajduje się w dziale IV ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Mówiąc bardziej precyzyjnie, jest to szybki sposób na zabezpieczenie interesów wierzycieli w momencie, gdy postępowanie restrukturyzacyjne zakończy się fiaskiem. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 9a ustawy – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498 t.j. z dnia 2019.03.15, dalej: pu), ogłoszenie upadłości nie jest możliwe, jeśli postępowanie restrukturyzacyjne nadal się toczy. Oznacza to, że musimy poczekać do jego zakończenia. Nim przystąpimy do wypełniania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, musimy sprawdzi, czy w ogóle możemy to zrobić.

Kto może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Odpowiedź na pytanie, kto może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, znajdziemy w art. 334. ust. 1. pr. Wniosek tego typu może złożyć każda osoba, która jest uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika na podstawie przepisów prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pu będzie to przede wszystkim dłużnik, a także wszyscy wierzyciele. Co więcej, w art. 20 ust. 2 oznaczone są także inne upoważnione do tego podmioty:

“1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;

2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;

3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski;

4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;

5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji - każdy z likwidatorów; 6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro - organ udzielający pomocy;

8) w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego - zarządca ustanowiony w tym postępowaniu”.

Kiedy można złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek taki można złożyć dopiero, jeśli postępowanie restrukturyzacyjne się zakończy. Będzie to więc na przykład po tym, jak postępowanie restrukturyzacyjne zostanie umorzone lub sąd odmówi zatwierdzenia układu. Od doręczenia tego typu postanowienia, zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, mamy dwa tygodnie na złożenie zażalenia na postanowienie. Jest to także termin na złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Tutaj trzeba podkreślić, że termin ten jest zawity. Oznacza to, że wnioskodawca, który nie zdąży we wskazanym terminie, musi liczyć się z dość poważnymi problemami. W przypadku wniesienia do sądu wniosku po terminie nastąpi jego odrzucenie. Co więcej, nasza sprawa w ogóle nie zostanie rozpatrzona. Dlatego też niezwykle istotne jest pilnowanie czasu. Spóźnienie się z wnioskiem może być najbardziej banalną przeszkodą w odzyskaniu naszego długu.

Jak napisać uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wiemy już, kto może złożyć wniosek tego typu i w jakim czasie powinien to zrobić. Możemy więc skupić się na tym, co w naszym wniosku powinno się znaleźć. Rzetelne sformułowanie pisma z pewnością przyspieszy postępowanie. Sąd nie będzie zmuszony do wzywania nas w celu uzupełnienia braków.
Przede wszystkim wniosek powinien spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego. Zasady te znajdziemy przede wszystkim w kodeksie postępowania cywilnego. Są to:

 • oznaczenie sądu,
 • wskazanie:
  • imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy wierzyciela oraz dłużnika,
  • numeru PESEL, numer KRS lub numer NIP stron,
  • miejsca zamieszkania albo siedzibę wierzyciela oraz dłużnika,
  • czy dłużnik jest osobą publiczną,
  • firmy dłużnika,
  • jakiemu prawu podlega dłużnik,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • miejsce będące głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika,
 • że domagamy się ogłoszenia upadłości dłużnika wraz z uzasadnieniem,
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy,
 • załączniki.

Jeżeli naszym dłużnikiem jest spółka, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, musimy zawrzeć dane jej reprezentantów.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 334 ust. 2 pr we wniosku tego typu nie stosuje się przepisów art. 22-25 prawa upadłościowego. Oznacza to, że ustawodawca “darował” nam wiele formalności, z którymi normalnie musielibyśmy się zmierzyć. Do takich czynności należy na przykład wskazanie aktualnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników. Taki wymóg stoi przed dłużnikiem będącym wnioskodawcą w “zwykłym” postępowaniu upadłościowym. Korzystając z uproszczonego wniosku, nie musi on jednak tego robić. Wyłączenie to z pewnością przyczynia się do ułatwienia postępowania.

Co, jeśli do sądu wpłynie zarówno uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i zażalenie na postanowienie?

Może być tak, że w momencie, gdy my – jako wierzyciele – złożymy uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, nasz dłużnik złoży zażalenie na postanowienie. Ta z pozoru problematyczna sytuacja ma dosyć proste rozwiązanie. Sąd rozpozna bowiem najpierw zażalenie. Rozpoznanie naszego wniosku zostanie natomiast wstrzymane. Jak tylko sąd skończy rozpatrywać zażalenie, zajmie się naszym wnioskiem.

chevron-down
Copy link