Obrót instrumentami finansowymi będzie bezpieczniejszy

5 kwietnia 2018
hello world!

Prezydent podpisał zmianę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Głównymi założeniami nowelizacji jest zwiększenie konkurencyjności, efektywności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

Dostosowanie regulacji do prawa unijnego

Celem ustawy jest również dokonanie niezbędnych zmian do krajowego porządku prawnego. Ma on na celu wdrożenie lub też zapewnienie stosowania czterech europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, tj.:
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE – tzw. dyrektywy MiFID II;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012;
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Nowe obowiązki firm inwestycyjnych

Zgodnie z nowelizacją instytucje uczestniczące w obrocie instrumentami finansowymi, w tym firmy inwestycyjne, otrzymały szereg nowych obowiązków. W szczególności dotyczących relacji tych podmiotów z ich klientami. Ustawa wyróżnia dwa etapy usług inwestycyjnych:

 • etap przed świadczeniem usług inwestycyjnych,
 • etap w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych oraz po ich dokonaniu.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie firma inwestycyjna obciążona jest obowiązkami wynikającymi z ustawy. Nowelizacja ponadto:

 • wdraża nowe zasady komunikacji z klientem,
 • poszerza wymogi informacyjne,
 • zapewnia większą transparentność kosztów,
 • wprowadza szereg nowych uprawnień dla nadzorców.

Interes klienta jest najważniejszy

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie szeroko pojętego interesu klienta. Działania banków mają być uczciwe, sprawiedliwe i profesjonalne. Podmiot finansowy ma dostosowywać swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań klienta. Te zasady dotyczyć mają wszystkich usług będących przedmiotem niniejszej ustawy, a więc:

 • zbywalnych papierów wartościowych,
 • jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (fundusze inwestycyjne),
 • instrumentów rynku pieniężnego,
 • instrumentów pochodnych,
 • usług zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie (zarządzanie aktywami),
 • usług doradztwa inwestycyjnego,
 • porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym,
 • wykonywania zleceń, przyjmowania i przekazywania zleceń klienta.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

chevron-down
Copy link