Wezwanie do wykonania umowy

22 lutego 2019
hello world!

Wezwanie do wykonania umowy jest adresowane do strony umowy, która nie wywiązała się jeszcze z przewidzianych dla niej obowiązków. Może to dotyczyć na przykład niezapłacenia ceny za określony towar lub usługę, niedostarczenia towaru czy niewykonania dzieła w określonym terminie.

Jak wysłać wezwanie?

Niniejsze wezwanie powinno poprzedzać odstąpienie od umowy przez nieusatysfakcjonowaną stronę.

Wezwanie powinno zostać wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Otrzymujemy dzięki temu dowód jego faktycznego wysłania, a w miarę możliwości również dowód doręczenia odbiorcy.

Świadczenia wzajemne

Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinno się spełniać jednocześnie. Wyjątkiem jest, jeśli z:

  • umowy,
  • ustawy,
  • orzeczenia sądu,
  • decyzji innego właściwego organu

wynika, iż jedna ze stron zobowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia. Może to nastąpić dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego (art. 488 kodeksu cywilnego).

Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem. Może to mieć miejsce dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Uprawnienie to nie przysługuje jednak stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony (art. 490 kodeksu cywilnego).

Zwłoka w wykonaniu świadczenia wzajemnego

Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania. Strona w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego).

Świadczenia podzielne

Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości. Może to nastąpić, gdy wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 491 § 2 kodeksu cywilnego).

Świadczenie wzajemne - odstąpienie w określonym terminie

Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. Jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia (art. 492 kodeksu cywilnego).

Niemożliwe świadczenie wzajemne

Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. W razie częściowej niemożliwości świadczenia jednej ze stron druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe (art. 493 kodeksu cywilnego).

Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy. Druga strona umowy obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła. Może również na zasadach ogólnych żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie (art. 494 kodeksu cywilnego).

Świadczenie wzajemne, gdy żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności

Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego. W wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona może od umowy odstąpić. Może to nastąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na:

  • właściwości zobowiązania albo
  • ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe (art. 495 kodeksu cywilnego).

Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania. Prawo to przysługuje, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot (art. 496 kodeksu cywilnego).

Potrzebujesz wzoru wezwania do wykonania umowy? Możesz zupełnie bezpłatnie i bez pomocy prawnika stworzyć go w naszym Generatorze Umów.

Czytaj również:

Umowa konsensualna – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Umowa ustna - czy jest wiążąca?

 

chevron-down
Copy link