Tarcza Antykryzysowa. Wniosek o pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców – jak wypełnić?

24 kwietnia 2020
hello world!

Składanie wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 5000 zł jest już możliwe. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Co więcej, jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia przyznania pożyczki przedsiębiorca nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, może on wnioskować o umorzenie udzielonej pożyczki. Jak złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Komu przysługuje pożyczka 5000 zł dla mikroprzesiębiorców?

Pożyczka ta przysługuje przedsiębiorcom, którzy: 

  1. prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku,
  2. w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz 
  3. roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro netto, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Co więcej, o pożyczkę mogą się również ubiegać mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Przeczytaj również:
„Tarcza antykryzysowa” dla przedsiębiorców na czas epidemii

Wniosek o pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców - co zrobić przed wypełnieniem?

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można złożyć drogą elektroniczną. Wystarczy wejść na stronę praca.gov.pl. Zamieszczony jest tam formularz dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę. W pierwszej kolejności należy wybrać urząd pracy właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na jego poprawne wskazanie. Umowę pożyczki podpisze z nami bowiem właściwy starosta/prezydent miasta lub dyrektor urzędu pracy, który będzie działał z upoważnienia starosty.

Dane przedsiębiorcy

Po wskazaniu właściwego urzędu pracy należy podać dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (takie jak nazwa, NIP, REGON) i adres siedziby. W kolejnej sekcji wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania aktualnych danych kontaktowych. Będzie to numer telefonu i adresu e-mail. Skorzysta z nich urząd pracy w razie jakichkolwiek wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku o pożyczkę. W formularzu należy także wskazać osobę, która reprezentuje przedsiębiorcę. Mogą to być dane właściciela przedsiębiorstwa (szczególnie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych) lub dane pełnomocnika, jeżeli to on będzie osobą reprezentującą mikroprzedsiębiorcę.

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców - kwota 

Formularz wymaga także podania przez mikroprzedsiębiorcę kwoty pożyczki, o jaką wnioskuje. Maksymalna wnioskowana kwota pożyczki może wynieść 5000 zł. W tym miejscu formularza należy także podać numer rachunku bankowego mikroprzedsiębiorcy, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności. To na ten numer rachunku bankowego – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – zostanie wypłacona pożyczka.

W sekcji „5. Treść wniosku”, w której wpisywana jest kwota i numer rachunku bankowego, należy także podać stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r. W okienku tym należy wpisać więc ilość zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast jeżeli dany mikroprzedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, w tym polu powinien on wpisać 0.

Oświadczenia

Po wypełnieniu wniosku przedsiębiorca zostanie poproszony o oświadczenie, że:

  1. zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
  2. wszystkie informacje, które zawarł we wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe,
  3. jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (czyli jest przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
  4. prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.,
  5. nie otrzymał nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  6. nie złożył wniosku o udzielenie pożyczki w innym powiatowym urzędzie pracy niż wskazany we wniosku,
  7. zobowiązuje się, że wykorzysta środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wniosek o pożyczkę 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców - inne dokumenty i weryfikacja

Do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć także umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru w formacie .pdf oraz wypełniony formularz o pomocy publicznej. W ostatniej sekcji mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia danych osoby wnioskującej o pożyczkę. Jeżeli reprezentuje go pełnomocnik, należy również dołączyć skan udzielonego pełnomocnikowi pełnomocnictwa.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja konta na portalu praca.gov.pl. Jeżeli przedsiębiorca posiada konto, wówczas musi się na nie zalogować. Jeżeli nie posiada on takowego konta, należy utworzyć nowe poprzez wybranie loginu i podanie adresu e-mail. Ostatnim etapem jest wysłanie wniosku, który można złożyć z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego. Po pomyślnym wysłaniu wniosku należy kliknąć „zakończ”. Następnie po zalogowaniu się na portal praca.gov.pl przedsiębiorca może sprawdzić Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia przedmiotowego wniosku.

Udzielenie pożyczki

Pożyczka zostanie udzielona przez starostę (prezydenta w przypadku miast na prawach powiatu) lub dyrektora powiatowego urzędu pracy, który będzie działał z upoważnienia starosty. Jednorazowa pożyczka z Funduszu Pracy zostanie wypłacona w ciągu 2 dni kalendarzowych od podpisania umowy o jej udzielenie. Oprocentowanie pożyczki jest stałe. Wynosi ono w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, przy czym możliwe jest wydłużenie tego okresu przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, jeżeli okres stanu epidemicznego będzie trwał dłużej lub skutki epidemii będą się utrzymywać.

Spłata pożyczki – kiedy umorzenie?

Mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia spłaty pożyczki po upływie trzymiesięcznej karencji. Pożyczka ta może jednak zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Aby było  to możliwe, przedsiębiorca musi nadal prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 14 dni od spełnienia się warunku umorzenia, dołączając do niego oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy po udzieleniu pożyczki. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił warunków umorzenia lub nie złożył wniosku – pożyczka dla mikroprzedsiębiorców podlega spłacie.

chevron-down
Copy link