Koronawirus a cudzoziemcy - zmiany w prawie

30 marca 2020
hello world!

Zgodnie z nowelizacją specustawy o koronawirusie dodano przepisy traktujące o sytuacji cudzoziemców. Chodzi m.in. o przedłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Niniejszy artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy.

Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Tak wynika z art. 3 ustawy o cudzoziemcach.

Kiedy należy złożyć wniosek na pobyt czasowy?

Cudzoziemcy, z pewnymi wyjątkami, mają obowiązek złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście. Muszą to zrobić nie później niż w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w każdym innym przypadku wojewoda wezwie taką osobę do osobistego stawiennictwa. Termin na takie stawiennictwo nie może być krótszy niż 7 dni. Po przekroczeniu tego czasu wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

W przypadku, gdy cudzoziemiec jest:

  • osobą małoletnią - wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy muszą złożyć rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie,

W przypadku, gdy jest to niemożliwe, może to zrobić jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Ponadto przy składaniu wniosku dla osoby małoletniej, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

  • osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa opiekun ustanowiony przez sąd,
  • osobą małoletnią bez opieki - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator.

Przeczytaj również:
Pobyt czasowy i praca – jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Koronawirus a cudzoziemcy - wniosek w stanie epidemicznym

Zgodnie z art. 15x specustawy o koronawirusie w przypadku, gdy termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie obowiązywania:

ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ważne! Zgodnie z ust. 2 wspomnianego artykułu pobyt cudzoziemca na terytorium RP w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Koronawirus a cudzoziemcy - pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do terminów dotyczących zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, i do przedłużenia okresu pobytu.

Koronawirus a cudzoziemcy - termin wizy krajowej

Zgodnie z art. 15 zd specustawy, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
  • obowiązywania stanu epidemii,

ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ważne! W powyższym przypadku w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • obowiązywania stanu epidemii,

ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ważne! W przypadku, o którym mowa powyżej, nie wydaje się ani nie wymienia się karty pobytu.

chevron-down
Copy link