Co zawiera niemiecki pakiet antykryzysowy dotyczący zwalczania następstw pandemii koronawirusa?

3 kwietnia 2020
hello world!

Pandemia koronawirusa w znaczny sposób uderzy w światowe rynki. Rządy poszczególnych państw wprowadzają więc specjalne rozwiązania, które pozwolą przetrwać ten trudny okres przedsiębiorcom. Swój pakiet przepisów ochronnych przyjęli już Niemcy. Poniżej przedstawiamy, co zawiera niemiecki pakiet antykryzysowy.

Prawo do odmowy wykonywania umowy

Pandemia koronawirusa uderzy przede wszystkim w najmniejszych przedsiębiorców. Rząd federalny postanowił więc wprowadzić rozwiązania, które pozwolą takim przedsiębiorstwom przetrwać. Wprowadzane przepisy dotyczą mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy zatrudniają do 9 pracowników, a ich roczny obrót jest mniejszy niż 2 mln EUR.

Tego rodzaju przedsiębiorca będzie mógł odmówić świadczenia wymijającego z umowy długoterminowej, jeśli:

  • tego rodzaju umowę zawarto przed 8 marca 2020,
  • mikroprzedsiębiorstwo nie jest w stanie wykonać usługi lub jej wykonanie nie jest możliwe bez narażania finansowego podstawy działalności firmy.

Obie z wyżej wspomnianych przesłanek muszą zostać spełnione łącznie.

Prawo do odmowy wykonania świadczenia będzie miało jednak pewne ograniczenia. Mikroprzedsiębiorstwo nie będzie mogło się powołać ma prawo odmowy świadczenia, w przypadku gdy termin realizacji umowy przypadał przed dniem wejścia w życie opisywanych rozwiązań.

Przeczytaj również:
„Tarcza antykryzysowa” dla przedsiębiorców na czas epidemii

Zmiany w regulacjach dotyczących najmu komercyjnego

Niemiecki ustawodawca postanowił w dość istotny sposób zaingerować w rynek najmu komercyjnego. Niemiecki pakiet antykryzysowy ma zabezpieczyć podmioty prowadzące działalność gospodarczą przed utratą wynajmowanych powierzchni. W konsekwencji oznaczałoby to brak ewentualnej możliwości zarobkowej w przyszłości. Przepisy BGB (niemiecki kodeks cywilny) przewidują bowiem możliwość wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy najemca zalega z czynszem co najmniej dwa miesiące. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami wynajmujący nie będzie mógł wypowiedzieć umowy najmu komercyjnego z powodu braku zapłaty czynszu w terminach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Oczywiście na najemcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że niemożność zapłaty ustalonego czynszu nastąpiła na skutek pandemii koronawirusa. Zaległości związane z zapłatą czynszu za wskazany wyżej okres najemcy muszą uiścić do dnia 1 lipca 2022 r.

Przeczytaj również:
Siła wyższa a czynsz najmu

Niemiecki pakiet antykryzysowy – nowe rozwiązania w prawie spółek

Aby w maksymalny sposób ograniczyć kontakty międzyludzkie, niemiecki ustawodawca postanowił ułatwić sposób podejmowania uchwał w spółkach. W stosunku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) dotychczasowe regulacje wymagały fizycznej obecności wspólników na zgromadzeniu, aby podjąć uchwałę. Wprowadzane zmiany pozwalają na podejmowanie uchwał na odległość.

W przypadku spółek akcyjnych (AG) funkcjonujące obecnie przepisy zezwalają co prawda na odbywanie walnych zgromadzeń na odległość. Jednakże, aby mogło do nich dochodzić, niezbędne jest odpowiednie zredagowanie statutu takiej spółki. Nowe regulacje upoważniają zarząd spółki do odbywania zdalnych zgromadzeń, bez odpowiedniego postanowienia w statucie.

Wprowadzane zmiany dotknęły także stowarzyszenia oraz fundacje. Aby zapewnić im zdolność do działania, zdecydowano, iż członkowie zarządu stowarzyszeń lub fundacji będą mogli dalej sprawować swoje funkcje, pomimo upływu kadencji aż do chwili ich odwołania oraz powołania następców.

Co ważne, wszystkie wprowadzone wyżej rozwiązania będą mogły być realizowane tylko do końca 2020 r.

Zmiany w prawie upadłościowym

Duże zmiany dotkną przepisy regulujące niemieckie prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania mają na celu ułatwienie dalszej działalności spółek, które wskutek pandemii koronawirusa popadły w kłopoty finansowe. Najistotniejsze zmiany dotyczą zgłoszenia upadłości. Spółki, które utraciły płynność finansową wskutek zaistniałej pandemii, zwolnione są z obowiązku zgłoszenia upadłości do dnia 30 września 2020 r. Przedsiębiorstwo musi jednak udowodnić, że niewypłacalność nastąpiła po 31 grudnia 2019 roku.

Co ważne, jeśli spółka pomimo swojej niewypłacalności oraz braku złożenia wniosku o upadłość zdecyduje się na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, to członkowie zarządu nie będą ponosić odpowiedzialności osobistej za zobowiązania niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej lub realizacji planu naprawczego.

Niemiecki pakiet antykryzysowy – łatwiejsza spłata pożyczek

Rząd federalny postanowił wprowadzić również znaczne ułatwienia dotyczące spłat pożyczek konsumenckich, których zawarcie miało miejsce przed 15 marca 2020 r. I tak, jeśli pożyczkobiorca wskutek pandemii COVID-19 nie będzie miał odpowiednich środków na utrzymanie siebie bądź osób, które pozostają na jego utrzymaniu, wówczas będzie istniała możliwość odroczenia spłat na trzy miesiące. Wprowadzane przepisy przewidują możliwość wspomnianego zawieszenia spłat za okres rozliczeniowy pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca 2020 r. Co więcej, w okresie odroczenia spłat pożyczki, pożyczkodawca nie będzie mógł rozwiązać umowy, powołując się na złą sytuacje finansową pożyczkobiorcy.  W momencie ustania epidemii pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca ustalą wspólnie dalszy harmonogram spłat. Jeśli nie dojdą jednak do porozumienia, okres pożyczki zostanie wydłużony o trzy miesiące.

chevron-down
Copy link