Od nowego roku koszty zatrudnienia na umowę o pracę mają być niższe

Umowa o pracę wiąże się z wysokimi kosztami zatrudnienia. To, co otrzymujemy „na rękę” w ramach umowy o pracę, to tak naprawdę jedynie 60% całkowitych wydatków pracodawcy związanych z zatrudnieniem. Nie można chyba zatem się dziwić, że przedsiębiorcy, chcący niejako zaoszczędzić na kosztach zatrudnienia, korzystają z innych form zatrudnienia, jak chociażby umowy cywilnoprawne czy też formuła B2B.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od przyszłego roku koszty zatrudnienia mają być niższe. Stanie się tak poprzez zwiększenie ryczałtowo określonych w ramach stosunku pracy kosztów uzyskania przychodu.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) opodatkowaniu podlega dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Co istotne, w przypadku źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy, koszty te ustanowione zostały w ramach sztywno określonych ryczałtowych kwot, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów.

Koszty uzyskania przychodu obecnie

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawa o PIT koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w chwili obecnej wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł z tytułu jednego stosunku pracy. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 2002,05 zł rocznie w przypadku uzyskiwania dochodów z wielu stosunków pracy. Jeśli miejsce pracy znajduje się poza miejscem zamieszkania, koszty te wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.668,72 zł. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 2.502,56 zł rocznie w przypadku uzyskiwania dochodów z wielu stosunków pracy, gdy miejsce pracy znajduje się poza miejscem zamieszkania, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Jak zatem widać w przypadku stosunku pracy nie ma możliwości rozliczania faktycznych wydatków związanych z uzyskanym przychodem, tak jak ma to miejsce w ramach działalności wykonywanej osobiście lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przeczytaj również:
Jakie są obowiązki pracownika?

Koszty pracownicze – zmiany od nowego roku

Od nowego roku koszty pracownicze mają wzrosnąć ponad dwukrotnie. W art. 22 ust. 2 ustawy o PIT mają zostać określone nowe podwyższone miesięczne oraz roczne koszty pracownicze. Zgodnie z tą regulacją koszty podstawowe mają wynosić 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3.000 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z pracy z tytułu jednej umowy. W przypadku wielu stosunków pracy koszty te nie mogą za rok podatkowy przekroczyć kwoty 4.500 zł. Dla osób dojeżdżających spoza innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy, koszty uzyskania przychodów mają być wyższe i wynosić 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3.600 zł. Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje przychody z pracy równocześnie z kilku umów, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, oraz podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty te nie mogą przekroczyć za rok podatkowy kwoty 5.400 zł.

Nowe uregulowania przyczynią się do zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz samego podatku, a tym samym zwiększenia kwoty wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika „na rękę” (w przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oszczędność ma wynieść ok. 60 zł na miesiąc). Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zmiany będą jednak już odczuwalne od 2020 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.