Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

smutny człowiek, bo pracodawca każe mu wracać z urlopu do biura

Zgodnie z treścią art. 167 k.p. pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Wskazany przepis określa warunki dopuszczalności odwołania pracownika z urlopu przez pracodawcę.
Wymagane jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

1) zaistnienia okoliczności wymagających obecności pracownika w zakładzie pracy,
2) braku możliwości przewidzenia tych okoliczności w chwili rozpoczynania urlopu.

Mówiąc inaczej, urlop wypoczynkowy pracownika można przerwać, jeżeli w jego trakcie wystąpiły usprawiedliwione okoliczności, których pracodawca nie mógł przewidzieć w momencie rozpoczynania urlopu przez pracownika. Chodzi o szczególne sytuacje, niemożliwe do zaplanowania wcześniej, kiedy to obecność konkretnego pracownika w pracy jest niezbędna. Na przykład:

  • w razie kontroli w firmie,
  • wystąpienia awarii, której nie jest w stanie usunąć inny pracownik,
  • choroby osoby na podobnym stanowisku, która miała zastępować pracownika w czasie jego urlopu.

Forma decyzji pracodawcy i kwestionowanie jej przez pracownika

Uwaga: odwoływany pracownik nie może przy tym kwestionować, czy te okoliczności faktycznie zaistniały. Odwołanie ma bowiem charakter polecenia, któremu pracownik ma obowiązek się podporządkować. Forma może być przy tym dowolna – pracodawca może wysłać pracownikowi SMS-a, zatelefonować do niego, przesłać mu e-mail lub faks.

Kto ponosi koszty decyzji pracodawcy związane z odwołaniem pracownika z urlopu?

W takiej sytuacji, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Inaczej mówiąc, pracodawca powinien pamiętać, że wydanie pracownikowi polecenia powrotu do pracy wiąże się po stronie pracodawcy z obowiązkiem pokrycia kosztów poniesionych przez tego pierwszego w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Obowiązek ten obejmuje koszty, których pracownik nie poniósłby gdyby nie został odwołany z urlopu (dodatkowe koszty podróży powrotnej pracownika i członków jego rodziny oraz opłaty poniesione na część wypoczynku niewykorzystaną przez pracownika i członków jego rodziny, jeżeli nie podlegały zwrotowi przez organizatora wyjazdu).

Na kim spoczywa obowiązek udokumentowania poniesionych kosztów?

Kwestia udokumentowania poniesionych kosztów spoczywa na pracowniku, a zatem to pracownik zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których wynikać będą koszty, które poniósłby jeżeli nie zostałby odwołany z urlopu.

Na marginesie warto dodać, że pracownikowi przysługują ponadto dni wolne w liczbie, jakich nie wykorzystał z powodu odwołania z urlopu.

Jakie konsekwencje grożą pracownikowi za niewykonanie polecenia pracodawcy?

Niewątpliwie odmowa pracownika i dalsze pozostawanie na urlopie nie leży w jego interesie. Dlaczego?Otóż, jeśli pracownik zignoruje wydane mu polecenie, narusza pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy sformułowany w art. 100 § 2 pkt 4 k.p. W takiej sytuacji pracodawca może nałożyć na niego karę porządkową. Bądź  w wyjątkowych indywidualnych sytuacjach nawet rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem