Przeniesienie pozwolenia na budowę

5 marca 2019
hello world!

Uzyskałeś pozwolenie na budowę. Rozpocząłeś budowę wymarzonego domu. Twoje plany życiowe jednak się zmieniły. W konsekwencji musisz sprzedać swoją nieruchomość. Czy nowy nabywca będzie musiał od początku zmagać się z biurokratyczną machiną i zdobyć nowe pozwolenie? Czy będzie jednak możliwe ponowne wykorzystanie dokumentów?

Najważniejszym wymogiem jest ważność pozwolenia na budowę. Innymi słowy: prac budowlanych nie można przerwać na okres dłuższy niż 3 lata, bądź – jeśli jeszcze ich nie rozpoczęto – od wydania pozwolenia nie mogło upłynąć więcej niż 3 lata. Na przeniesienie pozwolenia musi wyrazić zgodę dotychczasowy właściciel nieruchomości. W tej roli występuje osoba, na rzecz której decyzję wydano. Nowy nabywca nieruchomości, przejmując pozwolenie na budowę, zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich wymagań i warunków zawartych w decyzji. Ponadto musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeśli spełniono wszystkie powyższe warunki, organ ma obowiązek przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego właściciela nieruchomości.

Gdzie składamy wniosek?

Wniosek należy złożyć do organu, który wydał pierwotne pozwolenie na budowę. Najczęściej będzie to starostwo powiatowe lub urząd wojewódzki. W wyjątkowych przypadkach może to być okręgowy urząd górniczy lub specjalistyczny urząd górniczy.

Należy pamiętać o tym, że jeśli podczas załatwiania pierwotnego pozwolenia na budowę decyzję wydał organ wyższej instancji (w procedurze odwoławczej), o przeniesienie tej decyzji trzeba zwrócić się do organu pierwszej instancji, a więc do organu właściwego do wydania decyzji, gdyby nie została wszczęta procedura odwoławcza.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę należy załączyć:

- zgodę poprzedniego właściciela na przeniesienie pozwolenia na budowę – w oryginale lub uwierzytelnionej kopii,

- oświadczenie nabywcy nieruchomości o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – w oryginale,

- oświadczenie nabywcy nieruchomości o przejęciu wszelkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji – w oryginale,

- jeśli budowę już rozpoczęto, a od wydania decyzji upłynęły co najmniej 3 lata (ale pozwolenie jest nadal ważne, tzn. od ostatniej pracy budowlanej upłynęły mniej niż 3 lata) – należy do wglądu przedłożyć oryginał dziennika budowy,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 90 zł – do wglądu, w oryginale lub uwierzytelnionej kopii,

- jeśli załatwiamy sprawę przez pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł – w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Ile trwa procedura?

Decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę powinniśmy otrzymać w miesiąc. W wyjątkowych przypadkach procedura może się przedłużyć do dwóch miesięcy, o czym zostaniemy wcześniej poinformowani.

Po złożeniu wniosku urzędnik zweryfikuje go. W przypadku zaistnienia braków wezwie nas do ich uzupełnienia w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku braku złożenia stosownych opłat również zostaniemy wezwani do uzupełnienia. Termin na uzupełnienie tych braków wynosi nie mniej niż 7 i nie więcej niż 14 dni. Ponadto organ wydający decyzję na każdym etapie postępowania ma prawo wezwać strony do ustnego lub pisemnego uzupełnienia wniosku w celu usunięcia niejasności.

Jeśli wniosek nie zawiera braków albo wszystkie braki uzupełniono, organ wyda decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Jednakże gdy organ nie może wydać decyzji o przeniesieniu (np. z powodu braku zgody poprzedniego właściciela na jej przeniesienie), wydaje decyzję odmowną.

Czytaj również:

Czy budowa parkingu dla klientów wymaga pozwolenia na budowę?

Warunki zabudowy – dlaczego Srebrna nie może budować?

Czy sąsiad może wstrzymać budowę domu?

chevron-down
Copy link