Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów do Parlamentu Europejskiego

5 sierpnia 2019
hello world!

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego 2 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę w przedmiocie ważności wyborów do PE. Wspomniana uchwała została podjęta na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów wyborczych oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW. 

Do SN wpłynęło łącznie 59 protestów wyborczych 

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się 26 maja 2019 r. Zgodnie z art. 244 Kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, rozstrzyga o ważności wyborów. Co więcej, do zadań Sądu Najwyższego należy również rozstrzyganie protestów co do ważności wyborów (art. 242 Kodeksu wyborczego). 

Do SN wpłynęło łącznie 59 protestów przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sąd Najwyższy w stosunku do 8 protestów stwierdził, że są one zasadne w całości bądź też w części. Jednakże stwierdzone naruszenia nie miały wpływu na ostateczny wynik wyborów. 

Jak rozpoznawane były poszczególne protesty?

Aż 43 protestom odmówiono dalszego biegu. Wynikało to przede wszystkim z niedotrzymania terminu przewidzianego do wniesienia protestu wyborczego, niedochowania koniecznego wymogu formalnego w postaci wniesienia protestu na piśmie. Co więcej, część protestów złożono przez osobę do tego nieuprawnioną. Często dotyczyły one sprawy, co do której w kodeksie wyborczym przewidziano możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej. 

Co ciekawe, jeden protest wyborczy cofnął sam wnioskodawca. Na skutek takiego działania Sąd Najwyższy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. 

Przeczytaj również:
Prawo łaski – jak wygląda procedura ułaskawienia?

Wybory ważne

Ostatecznie przewodniczący PKW oraz Prokurator Generalny wnieśli o stwierdzenie ważności wyborów. Po analizie sprawozdania złożonego Państwową Komisję Wyborczą Sąd Najwyższy uznał, że żadne uchybienie nie wpłynęło na ważność wyborów do PE. Mając to na uwadze, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego 2 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę o ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego, które przeprowadzono 26 maja 2019 r. 

Uchwała SN zostanie teraz przedstawiona niezwłocznie Prezydentowi oraz Marszałkowi Sejmu oraz przesłana do PKW. Następnie uchwała o ważności wyborów zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP.

Źródło:

www.sn.pl

chevron-down
Copy link