Samorząd terytorialny w Polsce

5 sierpnia 2020
hello world!

Definicję wspólnoty samorządowej znajdujemy w art. 16 Konstytucji. W ust. 1 czytamy: Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. O samym samorządzie terytorialnym możemy się bardzo dużo dowiedzieć z rozdziału VII Konstytucji. 

Samorząd terytorialny - podstawowe informacje

Przede wszystkim samorząd terytorialny to nie jest terytorium, lecz ludzie. Każda osoba zamieszkująca dany obszar teraz jest jego częścią. Jeśli chodzi o zadania samorządów, to wykonują one zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Oznacza to, że jeśli coś nie należy do zadań innych, to powinien się tym zająć samorząd terytorialny. Możemy spojrzeć na to zagadnienie z drugiej strony. Wszystkie zadania są domyślnie zadaniami gminy. Przestają nimi być, gdy jakiś akt prawny przekazuje je do wykonania innej grupie osób. Takie ujęcie widzimy w art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

Samorząd terytorialny i jego formy

Samorząd możemy podzielić na 2 grupy. Pierwsza z nich to samorząd powszechny (inaczej terytorialny). Obejmuje on wszystkich obywateli. Odmiennie jest w przypadku samorządu specjalnego. Do niego zaliczamy bowiem tylko część osób, niektóre kategorie. Możemy go podzielić na podgrupy. Są to: samorząd zawodowy i samorząd gospodarczy. O pierwszym z nich jest mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji. Czytamy w nim, że:

W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 

Z kolei samorząd gospodarczy to grupa osób prowadzących działalność gospodarczą w określonej dziedzinie gospodarki. Wyróżniamy trzy podtypy tego samorządu: samorząd gospodarczy rzemiosła, samorząd rolniczy oraz samorząd przedsiębiorców.

Samorząd terytorialny - struktura

W samorządzie terytorialnym wyróżniamy 3 poziomy. Na najwyższym z nich mamy do czynienia z województwami. Dzielą się one na powiaty, a te  – na gminy. W Polsce mamy aktualnie 16 województw, 380 powiatów oraz 2477 gmin. Jednak ten podział bardzo często ulegał zmianom. Obowiązujący podział został wprowadzony w życie 1 stycznia 1999 roku. Od zakończenia II wojny światowej do tego momentu były przeprowadzone 4 reformy. Miały one miejsce w latach: 1946, 1950, 1957 oraz 1975. Co prawda można założyć, że obecna struktura jest już bardziej stabilna – funkcjonuje od 21 lat. Jednak z drugiej strony znów pojawił się pomysł na wprowadzenie zmian w tym zakresie, czyli projekt ustawy o administracyjnym podziale województwa mazowieckiego. 

Miasta na prawach powiatu

Warto zauważyć, że o ile podział jest zasadniczo bardzo prosty, to nieco bardziej skomplikowaną sytuację mamy w przypadku miast na prawach powiatu. Są one bowiem jednocześnie i gminami (jest to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego), i powiatami. Przekłada się to bezpośrednio na kompetencje prezydenta miasta. Posiada on równocześnie te uprawnienia, które miałby jako wójt gminy, ale też i te, które przysługują zarządowi powiatu.

Zadania gminy

Mówiąc o zadaniach gminy, pamiętamy o tym, że są to te zadania, które nie zostały przekazane żadnym innym organom. Jednak jakie to są zadania? Z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym dowiadujemy się, że do zadań własnych tej jednostki samorządu terytorialnego należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Następnie zostają wymienione przykładowe sprawy, które mieszczą się w tej kategorii. 

Lista zadań

Są to sprawy związane z:

1) ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego;

3) wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalnością w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnym transportem zbiorowym;

5) ochroną zdrowia;

6) pomocą społecznej, w tym ośrodkami i zakładami opiekuńczymi;

6a) wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnym budownictwem mieszkaniowym;

8) edukacją publiczną

9) kulturą, w tym bibliotekami gminnymi i innymi instytucjami kultury oraz ochroną zabytków i opieką nad nimi;

10) kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi;

11) targowiskami i halami targowymi;

12) zielenią gminną i zadrzewieniem;

13) cmentarzami gminnymi;

14) porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli oraz ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, w tym wyposażeniem i utrzymaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityką prorodzinną, w tym zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, w tym tworzeniem warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocją gminy;

19) współpracą i działalnością na rzecz organizacji pozarządowych;

20) współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania powiatu

Zadania powiatu poznajemy dzięki art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Są to zadania analogiczne do tych wymienionych w przypadku gminy. Różnicę stanowi natomiast zakres działania – obejmują one większe terytorium.

Zadania województwa

Artykuł 12 ustawy o samorządzie wojewódzkim informuje nas z kolei o celach, które bierze się pod uwagę przy określaniu strategii rozwoju. Są to:

1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

2) pobudzanie aktywności gospodarczej;

3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;

4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;

5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Samorząd terytorialny - władze

Podział na władzę ustawodawczą i wykonawczą dotyczy nie tylko szczebla ogólnokrajowego. Odpowiedniki rządu i parlamentu pojawiają się bowiem także na poziomie samorządowym. Są to organy stanowiące i organy wykonawcze.

Władze samorządu – organy stanowiące

Zadaniami organów stanowiących jest przede wszystkim stanowienie aktów prawa miejscowego i uchwalanie statutu jednostki samorządowej. Zajmują się one także uchwalaniem budżetu, decydowaniem o wysokości podatków i opłat lokalnych. Do ich kompetencji należy także rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu i udzielanie absolutorium. Członków tych organów dotychczas wybierało się na 4-letnią kadencję. Tak sytuacja wyglądała od 1990 do 2018 roku. Jednak nowelizacja Kodeksu wyborczego z 2018 roku wprowadziła zmianę. Obecnie kadencja władz samorządowych trwa 5 lat.

Samorząd terytorialny - prawo wyborcze

Zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 18. rok życia. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy wyborami do rad gmin a rad powiatu czy sejmików wojewódzkich. W przypadku tych pierwszych zarówno głosować, jak i kandydować może osoba, która stale zamieszkuje teren danej gminy i jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej. Inaczej jest w przypadku wyborów do rad powiatu i sejmików wojewódzkich – tu czynne i bierne prawo mają tylko obywatele  polscy, którzy mieszkają na danym terenie.

Ostatnie wybory samorządowe miały miejsce w 2018 roku. Pierwsza tura odbyła się 21 października 2018, a druga – 4 listopada 2018. Najbliższe wybory samorządowe odbędą się w 2023 roku.

Władze samorządu – organy wykonawcze

W przypadku organów wykonawczych sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana niż przy organach stanowiących. Przede wszystkim w zupełnie inny sposób przebiegają wybory na poziomie gminnym, a inaczej na powiatowym czy wojewódzkim. Organy wykonawcze w gminie są wybierane w sposób analogiczny do stanowiących. Czynne prawo wyborcze mają te same osoby, które głosują na członków rady gminy. Bierne prawo wyborcze przysługuje tylko obywatelowi polskiemu, który skończył 25 lat. Nie musi on jednak na stałe zamieszkiwać gminy, w której kandyduje na stanowisko. Wybory odbywają się razem z wyborami do rad gmin. Aby zostać wybranym, trzeba otrzymać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przeciwnym wypadku odbywa się 2 tura wyborów.

Organem wykonawczym na szczeblu powiatowym jest zarząd powiatu. Na jego czele stoi starosta. Zarząd nie jest wybierany przez wszystkich obywateli, lecz przez radę powiatu. Podobnie jest w przypadku zarządu województwa. To sejmik województwa decyduje o jego składzie.

Władze samorządu na szczeblu gminnym

Jeśli chodzi o gminy, to organem stanowiącym jest rada gminy lub rada miasta. W jej skład wchodzi od 15 do 45 radnych. Ich liczba zależy od wielkości danej gminy. Jeśli zamieszkuje ją do 20 000 mieszkańców, to rada gminy będzie liczyła 15 radnych. Jeśli mieszkańców jest do 50 000, to radnych jest 21. W przypadku gmin do 200 000 wybiera się 25 radnych. Następnie na każde rozpoczęte 100 000 mieszkańców wybiera się po 3 kolejnych radnych. Inaczej jest tylko w przypadku Warszawy, w której jest 60 radnych. Wynika to z odrębnej ustawy i stanowi wyjątek od przestawionej reguły. Członkowie rady wybierają ze swojego grona przewodniczącego oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących.

Organem wykonawczym na tym szczeblu może być wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wójt jest wybierany w gminach wiejskich, zaś burmistrz – miejskich. Z kolei prezydenta miasta wybiera się przede wszystkim w tych miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000. Jednak tak samo dzieje się w tych miejscach, w których organ ten istniał przed wprowadzeniem w 1990 roku reformy samorządowej. Do zadań organu wykonawczego na szczeblu gminnym należy wykonywanie uchwał rady gminy, kierowanie bieżącymi sprawami oraz kierowanie urzędem gminy. Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta ma także na celu reprezentowanie gminy na zewnątrz.

Władze samorządu na szczeblu powiatowym

Organem stanowiącym na tym szczeblu jest rada powiatu. W jej skład wchodzi od 15 do 29 radnych. Spośród swojego grona wybierają oni przewodniczącego oraz 1 lub 2 wiceprzewodniczących. Ci mają za zadanie koordynować pracami rady. Analogicznie jak w przypadku rad gminnych, ilość radnych zależy od liczby mieszkańców. Jeśli powiat liczy do 40 000 mieszkańców, to w skład rady wchodzi 15 radnych. Na każde rozpoczęte 20 000 mieszkańców wybiera się o 2 radnych więcej. W przypadku powiatu liczba radnych nie może jednak nigdy przekroczyć 29 osób.

Organem wykonawczym jest zarząd powiatu ze starostą na czele. Rada powiatu wybiera od 3 do 5 członków zarządu. Starosta jest wybierany bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Następnie na wniosek nowo wybranego starosty wybiera się pozostałych członków zarządu. Do ich wyboru wystarczy zwykła większość i obecność połowy członków rady.

Do zadań zarządu powiatu należy przede wszystkim wykonywanie uchwał rady. Ponadto wykonuje on budżet jednostki samorządu oraz gospodaruje jego mieniem. Do jego obowiązków należy także zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.

Jeśli zaś chodzi o kompetencje starosty, to przede wszystkim odpowiada on za organizację pracy zarządu. Jednocześnie podobnie jak np. burmistrz czy wójt ma za zadanie kierować bieżącymi sprawami powiatu i reprezentować go na zewnątrz. Pełni on także inne funkcje – np. jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w nim osób.

Władze samorządu na szczeblu powiatowym

Organem stanowiącym na szczeblu powiatowym jest sejmik wojewódzki. Jeśli województwo liczy do 2 000 000 mieszkańców, to w skład sejmiku wchodzi 30 radnych. W przypadku większych województw uznaje się, że na każde rozpoczęte 500 000 mieszkańców wybiera się dodatkowo po 3 kolejnych radnych. Radni wybierają swojego przewodniczącego oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących.

Organem wykonawczym jest zaś zarząd województwa z marszałkiem na czele. W skład zarządu wchodzi 5 członków. Są oni wybierani analogicznie jak w przypadku zarządu powiatu. Na początku wybiera się marszałka województwa. Aby do tego doszło, w głosowaniu musi otrzymać bezwzględną większość głosów ustawowego składu sejmiku. Następnie na wniosek nowo wybranego marszałka wybiera się pozostałych członków zarządu. Są oni wybierani zwykłą większością, a podczas głosowania musi być obecna przynajmniej połowa radnych.

Głównym zadaniem zarządu jest wykonywanie uchwał sejmiku. Ma on także obowiązek gospodarowania mieniem województwa, przygotowania i wykonywania budżetu. Z kolei marszałek reprezentuje województwo na zewnątrz. Oprócz tego kieruje pracami zarządu oraz jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, a zatem także zwierzchnikiem służbowym jego pracowników.

Lista aktualnych marszałków województw

Województwo:

 • dolnośląskie – Cezary Przybylski,
 • kujawsko-pomorskie – Piotr Całbecki,
 • lubelskie – Jarosław Stawiarski,
 • lubuskie – Elżbieta Anna Polak,
 • łódzkie – Grzegorz Schreiber,
 • małopolskie – Witold Kozłowski,
 • mazowieckie – Adam Struzik,
 • opolskie – Andrzej Buła,
 • podkarpackie – Władysław Ortyl,
 • podlaskie – Artur Kosicki,
 • pomorskie – Mieczysław Struk,
 • śląskie – Jakub Chełstowski,
 • świętokrzyskie – Andrzej Bętkowski,
 • warmińsko-mazurskie – Gustaw Marek Brzezin,
 • wielkopolskie – Marek Woźniak,
 • zachodniopomorskie – Olgierd Geblewicz.

Samorząd terytorialny - zadania

Zadaniem samorządu jest realizowanie zobowiązań, jakie zostały na niego nałożone przez państwo. Jednak wszystkie te zadania możemy podzielić na 3 grupy. Są to: zadanie własne, zlecone i powierzone. Mówiąc o zadaniach własnych, mamy na myśli te działania, które wynikają z konieczności zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty. Są one wykonywane samodzielnie. Państwo nie sprawuje nad nimi kontroli ani ich nie finansuje. Jeśli chodzi o źródło finansowania, to są nim dochody własne danej jednostki samorządu terytorialnego oraz subwencje ogólne.

Subwencje ogólne

Mianem subwencji ogólnych określamy bezzwrotną pomoc finansową, która jest udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności. Mają one na celu wyrównanie różnic w zakresie potencjału dochodowego. Oczywiste jest bowiem, że w pewnych miejscach istnieją większe możliwości uzyskania satysfakcjonujących dochodów własnych, a w innych mniejsze. Nie jest to niestety spójne z potrzebami tych miejsc. Może się okazać, że potrzeby są olbrzymie, a dochody zbyt małe. Właśnie w tym celu pojawiły się m.in. subwencje. Cechą charakterystyczną subwencji ogólnych jest to, że to dana jednostka samorządu terytorialnego decyduje, na co przeznaczy dane pieniądze. Ponadto wszystkie subwencje są bezzwrotne i nieodpłatne. 

Rodzaje subwencji

Poza subwencjami ogólnymi wyróżniamy jeszcze kilka innych. Są to: subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i regionalna.

Subwencję oświatową przyznaje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Te pieniądze mają jasno określone przeznaczenie. Za ich pomocą powinny być realizowane zadania szkolne i pozaszkolne.

Pozostałe 3 grupy subwencji trafiają natomiast tylko do nielicznych samorządów. Subwencję wyrównawczą otrzymują te, które są najsłabsze ekonomicznie. W praktyce określa się to za pomocą wskaźnika. Istnieje wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w jednostce samorządu krajowego. Jeśli jest on niższy (o określoną wielkość) od średniej krajowej, to ta jednostka dostanie wsparcie.

W przypadku subwencji równoważącej pieniądze otrzymują najmniej zamożne gminy i powiaty. Pieniądze na ten cel są wpłacane przez najbogatsze jednostki samorządowe na tych szczeblach.

Ostatnią grupę stanowią subwencje regionalne. W tym przypadku sytuacja wygląda analogicznie jak przy subwencjach równoważących, tylko że dzieje się to na poziomie wojewódzkim. Najmniej zamożne z nich otrzymują pieniądze na rozwój. Z kolei najbogatsze wnoszą te środki. 

Zadania zlecone

Ta grupa zadań ma charakter ogólnopaństwowy. Zasadniczą różnicą jest także to, że dana jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania nie we własnym imieniu, lecz w imieniu administracji rządowej. Ta ostatnia niejako przekazuje zadania na niższy szczebel. Wynika to z faktu, że w ten sposób można wprowadzić zmiany o wiele bardziej skutecznie. Przede wszystkim daje to możliwość dostosowania pewnej koncepcji do warunków lokalnych. Dzięki lepszej znajomości realiów, można wprowadzić daną zmianę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Ponadto dzięki temu można znacząco obniżyć koszty wykonania danego zadania. Jeśli chodzi o źródła finansowania, to do tych zadań zazwyczaj wykorzystuje się dotacje celowe. Dotacja – podobnie jak subwencja – jest rodzajem transferu z budżetu państwa. Zasadniczą różnicą jest jednak to, że dotacja ma zazwyczaj charakter celowy. Oznacza to, że o ile subwencje są powszechne i uniwersalne, to dotacje mają charakter przejściowy.

Do zadań zleconych zaliczamy przeprowadzanie spisów powszechnych, prowadzenie ewidencji ludności czy przygotowywanie oraz przeprowadzanie wyborów powszechnych.

Zadania powierzone

Ostatnią grupą zadań samorządowych są zadania powierzone. Charakteryzują się one tym, że są wykonywane przez daną jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia albo z inną jednostką samorządową, albo z organem administracji rządowej. Przykładowo może to być stworzenie straży gminnej – wspólnej dla kilku sąsiednich gmin. 

Źródła dochodów samorządów

We wcześniejszej części zostały omówione takie źródła dochodów jak subwencje czy dotacje. Warto jednak przypomnieć, że każda jednostka samorządu terytorialnego posiada także dochody własne. Pochodzą one z bardzo różnych źródeł. Przykładowo są to wpływy z podatków czy opłat, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub osób prawnych (CIT).

Uchwalanie budżetu

Kwestia budżetu jest zawsze istotną sprawą dla funkcjonowania danej jednostki. Pojawienie się problemów z uchwaleniem ustawy budżetowej sprawia, że prezydent ma prawo rozwiązać parlament. Dzieje się tak, jeśli od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy upłynęły 4 miesiące, a ustawa wciąż nie została przedstawiona prezydentowi do podpisu. Z całą pewnością wiemy więc, że w przypadku uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sytuacja jest bardzo ważna.

Projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Przede wszystkim budżet danej jednostki samorządowej to roczny plan wydatków i dochodów. Ustala się go w postaci uchwały budżetowej. Podczas jej tworzenia najważniejszą zasadą jest równowaga budżetowa. Oznacza ona, że planowane wydatki nie mogą być wyższe niż spodziewane dochody. Za przygotowanie projektu budżetu odpowiada organ wykonawczy. Ma na to czas do 15 listopada każdego roku. Z kolei organy stanowiące do końca grudnia powinny uchwalić budżet. Następnie organ wykonawczy powinien go wykonać. Jednak czasami nie udaje się dotrzymać terminów. W takiej sytuacji wyjątkowo budżet może zostać uchwalony do końca stycznia. Jeśli jednak nawet w tym terminie nie uda się tego zrobić, to zadanie to przejmuje regionalna izba obrachunkowa. Maksymalnie do końca lutego ustala ona, jak powinien wyglądać budżet na rok, który już się rozpoczął.

Absolutorium

Kontrolę nad wykonywaniem budżetu sprawują organy wykonawcze. Mają one jednak obowiązek zdawać z tego sprawozdania organom stanowiącym. Istnieją dwa rodzaje sprawozdań: roczne i półroczne. Sprawozdanie roczne składa się do 31 marca kolejnego roku. Oznacza to, że sprawozdanie za rok 2018 należy złożyć do 31 marca 2019 roku. Organ stanowiący może je przyjąć lub odrzucić. Ma na to czas do końca czerwca danego roku. Jeśli przyjmie, to tym samym udzieli wójtowi bądź zarządowi absolutorium. Jednak jeśli go nie przyjmie, rozpocznie się proces odwołania danego organu wykonawczego. Odwołanie wójta odbywa się w drodze referendum. Z kolei odwołanie zarządu powiatu lub zarządu województwa przeprowadza się poprzez głosowanie – odpowiednio w radzie lub sejmiku.

Samorząd terytorialny - referendum lokalne

Z art. 170 Konstytucji dowiadujemy się, że:

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach  dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa.

Widzimy zatem, że jest to bardzo ważna możliwość, chociaż w praktyce bardzo rzadko się z niej korzysta. Dzięki referendum mieszkańcy sami mogą zadecydować, jak chcą rozwiązać określony problem.

Decyzję o zorganizowaniu referendum może podjąć organ stanowiący danej jednostki samorządowej. Jednak z takim wnioskiem mogą wystąpić także sami mieszkańcy. W tej drugiej sytuacji niezbędne jest wyrażenie takiej woli przez 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy lub powiatu bądź 5 % mieszkańców województwa. 

Samorząd terytorialny - kiedy referendum jest ważne?

Prawo do głosowania w referendum lokalnym mają osoby posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do danej jednostki samorządowej. Jeśli w głosowaniu weźmie udział przynajmniej 30% uprawnionych. Dane rozstrzygnięcie zostanie wcielone w życie, jeśli zostanie na nie oddana więcej niż połowa ważnych głosów.

Jednak są pewne wyjątki. Aby doszło do odwołania danego organu jednostki samorządowej, konieczny jet udział co najmniej 3/5 uprawnionych. Z kolei w przypadku chęci samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne, za takim rozwiązaniem musi się opowiedzieć minimum 2/3 głosujących. W innym przypadku wynik nie będzie rozstrzygający, a zatem rozwiązanie nie zostanie zastosowane.

chevron-down
Copy link