Tag: pracodawca

Zapewnienie przez pracodawcę posiłków i napojów dla pracowników

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie uciążliwych mają prawo otrzymania od pracodawcy napojów i posiłków profilaktycznych. Dotyczy to w szczególności wykonywania pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym pracownika lub też wykonywania pracy w szczególnie uciążliwych warunkach atmosferycznych. W takiej sytuacji pracownik z tego tytułu nie rozpozna […]

Dofinansowanie do okularów dla pracownika

Pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej. Mają one na celu zabezpieczenie go przed wpływem niebezpiecznych dla zdrowia czynników w miejscu pracy. Do takich środków ochrony indywidualnej należą m.in. okulary dla pracownika. Przychód pracownika Artykuł 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wskazuje, że świadczenia rzeczowe, […]

Prywatny sprzęt pracownika wykorzystywany na potrzeby pracodawcy

Coraz częstszą praktyką jest wykorzystywanie przez pracowników własnego prywatnego sprzętu oraz samochodu w ramach wykonywanych na podstawie umowy o pracę czynności służbowych. Najczęściej używane przez pracowników w celach służbowych są ich samochody, telefony oraz komputery. Jaki wpływ na podatek dochodowy ma wykorzystywanie tego sprzętu na potrzeby działalności gospodarczej pracodawcy? Przychód […]

Odszkodowanie za odwołanie z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu gdy jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Jak należy takie odszkodowanie kwalifikować w ujęciu przychodu pracownika oraz kosztów uzyskania przychodów pracodawcy? […]

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych

Diety i inne należności wynikające z podróży służbowej zwolnione są z opodatkowania wyłącznie do limitu określonego w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Zgodnie z […]

Czas pracy według Trybunału Sprawiedliwości UE

W wyroku z dnia 21 lutego 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż okres dyżuru pełnionego przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem szybkiego stawienia się na wezwanie pracodawcy należy traktować jako „czas pracy”. W przedmiotowej sprawie, belgijski strażak domagał się odszkodowania za wynagrodzenie niezapłacone mu za […]

Opodatkowanie odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

Zatrudniając specjalistę, pracodawca musi zabezpieczyć swój interes na wypadek przejścia tego specjalisty do konkurencji. Celowi temu służyć ma umowa o zakazie konkurencji uregulowana w art. 101(1) kodeksu pracy, a dokładniej odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi po ustaniu stosunku pracy z tytułu powstrzymywania od działalności konkurencyjnej. Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą […]

RODO wymusza zmiany w rekrutacji

Wejście w życie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych wymusza zmiany w rekrutacji pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca stanie się administratorem danych osobowych. Oznacza to, że będzie zobowiązany dostosować swoje dokumenty i procedury do unijnych regulacji. Nowe klauzule w rekrutacji Dotychczas stosowane klauzule o przetwarzaniu danych osobowych na gruncie […]

Związki zawodowe, pracodawcy i job sharing

Związki zawodowe i pracodawcy będą mogli zawierać układy zbiorowe na maksymalnie trzy lata. Nie będzie to stanowiło przeszkody, aby później mogli je ewentualnie przedłużać. Porozumienie może dotyczyć na przykład tylko płac lub czasu pracy. Układy zbiorowe Zgodnie z projektem kodeksu zbiorowego prawa pracy: układy mają mieć charakter terminowy, nie będą […]

Ugoda pozasądowa

Ugoda została uregulowana w Kodeksie cywilnym (dalej k.c.) w art. 917 oraz art. 918 i należy do umów konsensualnych, kauzalnych oraz w swym założeniu wzajemnych. Jej celem jest usunięcie niepewności co do roszczeń, które wynikają ze stosunku prawnego istniejącego między stronami, zapewnienia wykonania tych roszczeń bądź uchylenia istniejącego bądź mogącego […]