Tag: pracodawca

Kara nagany za sen w czasie pracy

Świadczenie pracy jest celem zatrudnienia. Organizuje je pracodawca, który ma władzę w zakresie wyznaczania godzin pracy – zakresu czasowego, w jakim podwładny ma wykonywać obowiązki. Nie wystarczy, że zatrudniona osoba przebywa w wyznaczonych godzinach w określonym miejscu. Musi ona jeszcze efektywnie wykorzystywać czas pracy. Takie znaczenie ma wskazany w art. […]

Pracujesz w finansach? Możesz stracić pracę – nowa ustawa podpisana

Szukasz pracy w sektorze finansowym? Przygotuj oświadczenie o niekaralności! Ustawa podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej daje pracodawcy nowe uprawnienia. Chodzi o możliwość uzyskania informacji, czy aplikujący kandydat był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa. Czym jest nowa ustawa? Akt prawny, podpisany przez Prezydenta 28 maja 2018 roku daje nowe […]

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Dział dziewiąty kodeksu pracy poświęcony jest zagadnieniom zatrudniania osób młodocianych. Zgodnie z art. 190 § 1 kodeksu pracy (dalej „k.p.”), młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat […]

Nieobecność w pracy może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym

Jakie zachowania pracownika kwalifikują się na tzw. dyscyplinarkę? Czy do tej kategorii zalicza się również nieupsrawiedliwiona nieobecność w pracy? Typowymi przyczynami uprawniającymi rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.) są: nietrzeźwość pracownika, niewykonanie polecenia, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia zakłócenie porządku w miejscu pracy. Także samowolne opuszczenie miejsca […]

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (zwana potocznie umową szkoleniową) regulowana jest przez przepisy kodeksu pracy. Tematyki tej dotyczą artykuły 103(1) – 103(6) kodeksu pracy. W umowie tej pracownik oraz pracodawca określają wzajemne prawa i obowiązki związane z uczestnictwem pracownika w danym kursie. Na podstawie przedmiotowej umowy pracodawca kieruje pracownika na […]

Zapewnienie przez pracodawcę posiłków i napojów dla pracowników

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie uciążliwych mają prawo otrzymania od pracodawcy napojów i posiłków profilaktycznych. Dotyczy to w szczególności wykonywania pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym pracownika lub też wykonywania pracy w szczególnie uciążliwych warunkach atmosferycznych. W takiej sytuacji pracownik z tego tytułu nie rozpozna […]

Dofinansowanie do okularów dla pracownika

Pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej. Mają one na celu zabezpieczenie go przed wpływem niebezpiecznych dla zdrowia czynników w miejscu pracy. Do takich środków ochrony indywidualnej należą m.in. okulary dla pracownika. Przychód pracownika Artykuł 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wskazuje, że świadczenia rzeczowe, […]

Prywatny sprzęt pracownika wykorzystywany na potrzeby pracodawcy

Coraz częstszą praktyką jest wykorzystywanie przez pracowników własnego prywatnego sprzętu oraz samochodu w ramach wykonywanych na podstawie umowy o pracę czynności służbowych. Najczęściej używane przez pracowników w celach służbowych są ich samochody, telefony oraz komputery. Jaki wpływ na podatek dochodowy ma wykorzystywanie tego sprzętu na potrzeby działalności gospodarczej pracodawcy? Przychód […]

Odszkodowanie za odwołanie z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu gdy jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Jak należy takie odszkodowanie kwalifikować w ujęciu przychodu pracownika oraz kosztów uzyskania przychodów pracodawcy? […]