Tag: pracodawca

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składniki wynagrodzenia za pracę

Każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wypłata pensji jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 22 i art. 94 kodeksu pracy. Nieumieszczenie w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia nie czyni jej nieważną. Wysokość wynagrodzenia można bowiem ustalić w sposób odpowiadający rodzajowi pracy, kwalifikacjom i ilości świadczonej pracy oraz jednakowemu […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Nieodpłatne godziny nadliczbowe

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok odnośnie możliwości stosowania konstrukcji nieodpłatnych godzin nadliczbowych. Zdaniem Sądu Najwyższego artykuł 1514 § 1 k.p. koresponduje z regulacją zawartą w art. 151 § 1 k.p. Wykonywanie pracy „poza normalnymi godzinami pracy” jest równoznaczne z powstaniem godzin nadliczbowych. Nie oznacza to bynajmniej, […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Telepraca szczególnym rodzajem umowy o pracę

Telepraca polega na wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. komunikacja telefoniczna, internetowa, poczta elektroniczna, wideokonferencje). Zgodnie z tą definicją telepracownikiem jest więc pracownik, który wykonuje pracę w takich warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 § […]

Podatki

Klin podatkowy – jak obliczyć?

Klin podatkowy ma dwa ujęcia – procentowe i kwotowe. Procentowe ujęcie można definiować jako relację obciążeń do wszystkich kosztów pracy. Ujęcie kwotowe odnosi się natomiast do sumy obciążeń składki na ubezpieczenia zdrowotne, chorobowe oraz podatek dochodowy, koszty ponoszone przez pracodawcę. Składki ponoszone przez pracodawcę: składka emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawa pracownika do świadczenia o charakterze gwarancyjnym

W dniu 7 marca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący prawa pracownika do świadczenia o charakterze gwarancyjnym. Zdaniem Sądu Najwyższego, pracownik, który nie ma zamiaru faktycznie podjąć pracy po wyroku przywracającym do pracy, jednak skrupulatnie stosuje się do poleceń organizacyjnych pracodawcy, a następnie w porozumieniu z pracodawcą rozwiązuje umowę […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Obowiązek pracodawcy wskazania w pisemnym oświadczeniu woli przyczyny rozwiązania stosunku pracy

W dniu 24 października 2017 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący obowiązku pracodawcy wskazania w pisemnym oświadczeniu woli przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Uzasadnienie dotyczyło też znamion ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i przyjęcia w konkretnym przypadku klauzuli generalnej z […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pozbawienie pracownika roszczeń z ważnie zawartych umów

W dniu 8 lutego 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący: obowiązku konkretyzacji przepisów stanowiących podstawy skargi kasacyjnej; zakresu przedmiotowego klauzuli nadużycia prawa podmiotowego w prawie pracy; przesłanek posłużenia się konstrukcją nadużycia prawa; pozbawienia pracownika roszczeń z ważnie zawartych umów prawa pracy w wyniku zastosowania klauzul generalnych w prawie pracy. […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaje urlopów pracowniczych

Jedną z najprzyjemniejszych dla pracowników zasad prawa pracy jest prawo do wypoczynku. Nie da się być w pełni efektywnym bez wakacyjnej przerwy. Również obowiązek poszanowania prawa pracownika do prywatności  i podtrzymywania więzi rodzinnych wymaga udzielania zwolnień od pracy w szczególnych przypadkach. Na co konkretnie może w tym zakresie liczyć każdy […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zakłócanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego

Wykonywanie przez pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy (art. 128 § 2 pkt 2 k.p.) z własnej i nieprzymuszonej woli obowiązków pracowniczych w trakcie urlopu wypoczynkowego, bez polecenia lub akceptacji przełożonego oraz bez wyraźnej i obiektywnej konieczności, nie jest wykonywaniem pracy w czasie urlopu wypoczynkowego (art. 152 k.p.). Zobowiązanie […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Praca w święta

Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 k.p.), świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 pkt 2 k.p.). Każda ustawa, która kształtuje prawa i obowiązki pracowników, stanowi materialnoprawne źródło prawa pracy. Ustawa […]