Umowa najmu samochodu - o czym warto pamiętać?

18 stycznia 2019
hello world!

Car-sharing oraz inne formy umowy najmu samochodu zyskują z roku na rok na popularności. Z tego względu warto przyjrzeć się bliżej umowie najmu samochodu. Jakie  dodatkowe postanowienia możemy zawrzeć w takiej umowie?

Czym jest umowa najmu?

Przepisy dotyczące umowy najmu zostały zawarte w art. 659 - 679 Kodeksu cywilnego. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art.659 § 1 k.c.). Jak każda umowa, umowa najmu zawiera swoje elementy przedmiotowo istotne (tzw. essentialia negotii). Przez postanowienia przedmiotowo istotne rozumie się zamieszczenie przez strony minimum treści, jakie jest niezbędne dla zaistnienia danego rodzaju umowy.

W umowie najmu za istotne postanowienia umowne należy uznać:

1. Zobowiązanie wynajmującego do oddania rzeczy najemcy w najem,

2. Zobowiązanie najemcy do zapłaty czynszu.

Forma umowy najmu samochodu

Ustawodawca nie wskazał, w jakiej formie ma zostać zawarta umowa najmu samochodu.Tak więc możemy zawrzeć taką umowę nawet w formie ustnej. Innym problemem będzie już dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia umowy w takiej formie. Zważywszy na to, zalecane jest zawarcie umowy najmu samochodu w formie pisemnej.

Zawierając umowę najmu samochodu, musimy pamiętać o dokładnym określeniu jej przedmiotu. Strony powinny więc wskazać w umowie: markę pojazdu, numer rejestracyjny, numer nadwozia, numer VIN oraz wartość wynajmowanego samochodu. Ponadto ważnym aspektem, który musi zostać uregulowany w umowie, jest postanowienie określające wysokości oraz sposób uiszczania czynszu przez najemcę. Płatność czynszu może następować z góry, bądź z dołu. Zgodnie z art. 669 §2 k.c. w przypadku gdy strony nie określą w umowie terminu płatności czynszu, czynsz powinien być płacony z góry.

Czas trwania umowy

Strony umowy powinny określić w umowie najmu samochodu czas jej trwania. Umowa najmu samochodu może zostać zawarta na czas oznaczony bądź na czas nieoznaczony. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 661 k.c. najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Z kolei jeśli po dwóch stronach umowy występują przedsiębiorcy, najem zawarty na czas dłuższy niż 30 lat poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Jeśli z umowy wynika, że czas trwania najmu nie jest oznaczony, każda ze stron dysponuje uprawnieniem do wypowiedzenia umowy. Strony powinny określić w umowie, z zachowaniem jakiego terminu można wypowiedzieć umowę. W przeciwnym wypadku strony wiązać będą terminy ustawowe.

Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu znajdziemy w art. 673 § 2.  Gdy czynsz jest płatny:

  • w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – wypowiedzenie najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
  • miesięcznie –  wypowiedzenie na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
  • w krótszych odstępach czasu – wypowiedzenie trzy dni naprzód.

Gdy najem jest dzienny, można go wypowiedzieć na jeden dzień naprzód.

Strony mogą również postanowić, że istnieje możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, z ważnych powodów. W przypadku braku takiego postanowienia wypowiedzenie umowy najmu samochodu zawartej na czas oznaczony będzie niemożliwe.

Co w przypadku wad najętego samochodu?

Zgodnie z art. 664 k.c. najemcy w przypadku wad fizycznych lub prawnych przysługuje rękojmia. Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli jednak już w chwili wydania rzeczy najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Należy jednak pamiętać, że roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Powyższe regulacje mają charakter norm względnie wiążących. Oznacza to, że story mogą odmiennie uregulować w umowie najmu postanowienia dotyczące rękojmi.

Czy zmiana właściciela przedmiotu najmu ma wpływ na umowę? 

Niejednokrotnie, pomimo umowy najmu, która wiąże wynajmującego, decyduje się on na sprzedaż przedmiotu najmu. W takiej sytuacji w miejsce dotychczasowego wynajmującego wchodzi nowy podmiot, który nabył rzecz od dotychczasowego właściciela. Nowy wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Jednakże jeśli umowa najmu została zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a ponadto rzecz została najemcy wydana, najemca nie ma możliwości wypowiedzenia umowy (art. 678 k.c).

Zgodnie z art. 679 k.c. w razie wcześniejszego zwrotu przedmiotu najmu przez wynajmującego wskutek wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę wynajmujący ma prawo dochodzenia od zbywcy naprawienia szkody. Ponadto najemca powinien niezwłocznie zawiadomić zbywcę o przedwczesnym wypowiedzeniu przez nabywcę. W przeciwnym razie przysługują zbywcy przeciwko najemcy wszelkie zarzuty, których najemca nie podniósł, a których podniesienie pociągnęłoby za sobą bezskuteczność wypowiedzenia ze strony nabywcy.

Umowa najmu samochodu dostępna jest do samodzielnego wypełnienia w naszym Generatorze Umów. Zapraszamy do korzystania!

Czytaj również:

Umowa leasingu - wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Rozwiązanie umowy najmu - co trzeba wiedzieć?

PORADNIK NAJMU MIESZKANIA + WZORY DOKUMENTÓW

 

 

chevron-down
Copy link