Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

14 kwietnia 2020
hello world!

Podjęcie pracy na niektórych stanowiskach lub wykonywanie pewnych specyficznych zawodów wiążących się z ponoszeniem pewnej konkretnej odpowiedzialności (np. za finanse firmy lub bezpieczeństwo osób) będzie wymagało od kandydata przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Co to za dokument i gdzie można uzyskać zaświadczenie o niekaralności??

Dane gromadzone w rejestrze

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (dalej jako „ustawa o KRS”), w rejestrze gromadzi się dane o osobach:

 1. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 3. przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 4. będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
 5. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 6. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 7. prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 8. poszukiwanych listem gończym;
 9. tymczasowo aresztowanych;
 10. nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

W rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Udostępnianie danych z rejestru

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o KRS każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby. Za udzielenie informacji o osobach i o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłaty. Wysokość tych opłat reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości: 

 • 30 zł za informację o osobie, 
 • 30 zł podmiocie lub 2,
 • 0 zł za informację o osobie i podmiocie w przypadku zapytania złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jak uzyskać zaświadczenie?

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać bez wychodzenia z domu, przez internet. Każdy może w ten sposób uzyskać zaświadczenie o sobie. Aby móc załatwić sprawę w ten sposób, potrzebny jest jednak profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Pozwalają one potwierdzić tożsamość osoby składającej wniosek.

Drugą opcją jest uzyskanie zaświadczenia o niekaralności w punkcie informacyjnym. W tym celu należy pobrać i wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie, które można znaleźć w tym miejscu.

Po uiszczeniu opłaty za wydanie informacji wypełniony wniosek składany jest wraz w potwierdzeniem dokonania wpłaty w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego albo w dowolnym punkcie informacyjnym. Dokumenty te można także wysłać listem.

Ile czeka się za wydaniem zaświadczenia?

W przypadku składania wniosku osobiście informację o niekaralności można uzyskać od razu. W wyjątkowych sytuacjach informacja może zostać udzielona później. Nastąpi to jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Natomiast w przypadku składania wniosku online lub listownie czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia o niekaralności wynosi ok. 7 dni.

chevron-down
Copy link