Zatrudnianie opiekunki bez opłacania składek

Każda osoba chcąca zatrudnić opiekunkę do swojego dziecka powinna podpisać z nią umowę. Jest to o tyle korzystne, że składki finansuje budżet państwa. Dzięki temu niania otrzymuje pokrycie kosztów za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to równoznaczne z zabezpieczeniem na przyszłość.

Zakład ubezpieczeń społecznych informuje, że Państwo finansuje składki po spełnieniu pewnych warunków (zarówno przez rodziców, dziecko i opiekunkę). Rodzice, by otrzymać taką pomoc, powinni przede wszystkim być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Ulga przysługuje również tym, którzy świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia). Kolejną podstawą jest prowadzenie działalności rolniczej (wyjątkiem osoba, podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik) lub pozarolniczej.

Na stronie ZUS możemy dowiedzieć się, że: opieka nad dzieckiem jako zawodowa rodzina zastępcza albo pobierasz zasiłek macierzyński czy przebywasz na urlopie wychowawczym, to budżet państwa nie będzie płacił składek za nianię.

Opiekun/ka, czyli kto?

Dziecko, którym ma zajmować się opiekunka, musi ukończyć 20 tydzień życia i nie może znajdować się w żłóbku, klubie dziecięcym lub pod opieką opiekuna dziennego.  Przy tej okazji warto wyjaśnić, kim jest ww. opiekun. Jest to osoba zatrudniana przez gminę, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która  nie posiada osobowości prawnej na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług. Sprawuje opiekę nad dzieckiem w jej domu lub w mieszkaniu, które spełnia warunki zapewniające bezpieczną opiekę.

Niania zaś nie może być rodzicem dziecka, którym się zajmuje i jest osobą pełnoletnią. Ważna jest informacja o tym, że może to być osoba spokrewniona (np. babcia). Cytując stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy zwrócić uwagę, że: budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię tylko od tej części jej pensji, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów uaktywniających zawartych od od 1 stycznia 2018 r. budżet państwa sfinansuje składki od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkowe ubezpiecznie społeczne

Opiekunka do dziecka objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym (emerytura, renta, ubezpieczenie wypadkowe) i ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku, gdy jest to jej jedyna praca. W sytuacji, gdy: pracuje jednocześnie na cały etat wymagane jest jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Warto również wiedzieć, że dobrowolnym jest dla niani ubezpieczenie chorobowe i finansowane są przez samą opiekunkę. Składka jest potrącana z pensji i odprowadzana do ZUS. 

Celem uzyskania szczegółowych informacji odnośnie samej umowy zapraszamy na oficjalną stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl