Jak samodzielnie napisać pozew o zapłatę – zbiór zasad

Każdy w swoim życiu zawarł wiele umów. Przeważnie w formie ustnej. Przecież każdy zakup – nawet w osiedlowym sklepiku – to realizacja pewnego kontraktu. Niewiele jest też osób, które nigdy nikomu nie pożyczyły chociaż drobnej sumy pieniędzy. Każdego może więc spotkać sytuacja, w której kontrahent zachowa się nieuczciwie, na przykład zaniecha zapłaty. Wtedy – jeśli próby ugodowe nie przyniosą skutku – pojawi się konieczność wystąpienia z pozwem o zapłatę.

Kiedy warto wziąć sprawy w swoje ręce?

O pomoc w sporządzeniu takiego pisma zawsze można poprosić prawnika. Jest to wręcz zalecane w przypadku dużych transakcji czy skomplikowanych umów. Wsparcie przyda się również w starciu z dużym podmiotem, który z pewnością będzie bronił się przy udziale renomowanej kancelarii. Jeśli jednak przyjdzie nam wystąpić przeciwko osobie prywatnej czy małemu przedsiębiorcy, a kwota roszczenia jest niewielka, warto pomyśleć o samodzielnym napisaniu pozwu. Aby był on poprawny formalnie oraz skuteczny, należy pamiętać o pewnych zasadach.

Pismo procesowe – co musi zawierać?

Po pierwsze, każdy pozew jest pismem procesowym, a więc musi spełniać warunki określone w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego. Trzeba więc pamiętać o:

 • Oznaczeniu sądu, do którego jest kierowany – należy podać nazwę, wydział i adres,
 • Oznaczeniu stron sporu – powoda i pozwanego – poprzez wskazanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL. Jeśli nie znamy tego ostatniego , sąd powinien ustalić go z urzędu, co jednak przedłuży czas trwania postępowania,
 • Nazwie pisma – można poprzestać na wskazaniu, że jest to pozew o zapłatę,
 • Treści samego pozwu, ze wskazaniem naszych twierdzeń i wymienieniem oraz omówieniem dowodów. Co ważne, podanie podstawy prawnej nie jest konieczne – wystarczy wyjaśnić na czym polega żądanie i odpowiednio wykazać zasadność roszczenia,
 • Własnoręcznym podpisie,
 • Sporządzeniu listy załączników, wśród których powinny znaleźć się wszystkie dowody z dokumentów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu.

Elementy konieczne pozwu

Poza informacjami, których umieszczenie jest konieczne w każdym piśmie procesowym, pozew musi spełniać jeszcze szereg innych wymagań, o czym wprost stanowi kodeks postępowania cywilnego. I tak, konieczne jest ponadto:

 • Wskazanie wartości przedmiotu sporu (suma, na którą wyceniamy nasze roszczenie), chyba że przedmiotem sprawy jest określona kwota pieniężna – art. 126(1) § 1 oraz art. 187 § 1 pkt 1 kodeksu,
 • Dokładne określenie żądania, to znaczy wskazanie oczekiwanego rozstrzygnięcia sądu – art. 187 § 1 pkt 1 kodeksu,
 • Wskazanie czy strony podjęły próbę mediacji albo w inny polubowny sposób próbowały rozwiązać spór. Jeśli tak nie było, należy wskazać dlaczego – art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu,
 • Dołączenie odpisu pozwu oraz odpisu załączników dla strony przeciwnej (jeśli w sprawie jest kilku pozwanych, musimy sporządzić odpowiednią liczbę odpisów – dla każdego z nich) – art. 128 § 1 kodeksu.

Elementy dodatkowe pozwu

Dodatkowo w piśmie wszczynającym postępowanie w sprawie możemy zawrzeć elementy fakultatywne, takie jak wniosek o:

 • zwolnienie od kosztów sądowych, w tym od uiszczenia opłaty od pozwu,
 • rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
 • rozpoznanie sprawy pod naszą nieobecność,
 • zabezpieczenie powództwa,
 • wnioski służące przygotowaniu rozprawy, takie jak o: a) wezwanie świadka czy biegłego, b) dostarczenie przez pozwanego czy osoby trzecie dokumentów istotnych do rozpoznania sprawy, c) dokonanie oględzin miejsca czy rzeczy.

Nie wszystkie wymienione elementy pozwu mogą być dla laika jasne bez szerszego omówienia odpowiednich przepisów, dlatego też po kliknięciu w wyróżnione w tekście fragmenty można uzyskać więcej informacji na dany temat. Uwzględnienie ich wszystkich da pewność, że warunki formalne zostaną spełnione, a sąd zajmie się rozpoznaniem sprawy. Co więcej, zastosowanie się do zasad składania wniosków dowodowych czy o zabezpieczenie powództwa zwiększy szanse na zwycięstwo i skuteczną egzekucje należności.