Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie osobom rezygnującym z innego źródła dochodu. Jest to zdecydowanie najważniejszy warunek. Ważne jest również potwierdzenie znacznego stopnia niepełnosprawności najbliższego członka rodziny.

Dnia 30 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (VIII SA/Wa 418/17) w Warszawie orzekł, że świadczenie pielęgnacyjne nie jest dodatkowym źródłem dochodu. Jest ono natomiast jedynie rekompensatą finansową. Zdaniem Sądu stosownie do treści przepisu art. 3 pkt 22 u. o św. rodz. pod pojęciem „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” znajdują się pojęcia pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na co również Sąd zwrócił uwagę?

Sąd ze względu na temat orzeczenia zwrócił również uwagę, że rezygnacja z praw przysługujących wspólnikowi spółki nie jest równoznaczne rezygnacji z otrzymywania dochodów. Wiąże się to bezpośrednio z niespełnieniem warunku rezygnacji z zatrudnienia.