Umowa przedwstępna do umowy o pracę

Coraz częściej w obrocie zawierane są umowy przedwstępne do umowy o pracę. Kodeks pracy (dalej „k.p.”) nie reguluje umowy przedwstępnej do umowy o pracę, jednak pozwala w określonych sprawach stosować odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego (art. 300 k.p.). Do umowy przedwstępnej stosuje się więc odpowiednio art. 389 i dalsze kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”).

Umowa przedwstępna jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub też obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a więc właściwej umowy o pracę.

Konsekwencje uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej

Zawierając umowę przedwstępną należy pamiętać o konsekwencjach uchylenia się od jej zawarcia przez stronę zobowiązaną. Zgodnie z art. 390 § 1 k.c. jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą jednak w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. W sytuacji, w której umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.).

Należy pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne (art. 390 § 3 k.c.).

Forma umowy

Umowa przedwstępna do umowy o pracę może zostać zawarta w dowolnej formie, również w formie ustnej. Pomimo braku obowiązku zawarcia umowy na piśmie należy pamiętać, że taka forma pozwala na dużo bardziej precyzyjne ukształtowanie praw i obowiązków stron umowy. Pomaga też uniknąć wielu sporów na tym tle.

W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Warunkiem jest, że nie mogą być one sprzeczne z zasadami prawa pracy.