Faktoring – szybki sposób na brak gotówki

21 maja 2019
hello world!

Przedsiębiorcy mają coraz szersze spektrum finansowania swojej działalności. Obecnie najszybciej rozwijającą się usługą finansową jest faktoring. Faktoring z pewnością stanowi konkurencję dla tradycyjnych metod finansowania działalności gospodarczej. Instytucje faktoringowe finansują przedsiębiorstwo, lecz jest to źródło finansowania wewnętrznego, ponieważ wpływające do przedsiębiorstwa środki pieniężne pochodzą ze sprzedaży składników majątku firmy.

Faktoring jest usługą finansową skierowaną głównie do przedsiębiorstw, które wystawiają swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności. Usługa faktoringowa polega na wykupie krótkoterminowych nieprzeterminowanych należności (zazwyczaj jest to okres od 14 do 210 dni) przez wyspecjalizowaną firmę faktoringową lub bank, który następnie te należności musi wyegzekwować od dłużnika. Dzięki faktoringowi firma szybko otrzymuje środki za swoje należności, poprawiając jednocześnie swoją płynność finansową. Usługi faktoringowe to nie tylko szybki sposób na brak gotówki, ale również szereg dodatkowych usług takich jak kontrola i egzekwowanie należności czy przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców (w zależności od rodzaju faktoringu).

W polskim prawie faktoring jest umową nienazwaną. Nie ma zatem konkretnych przepisów regulujących zasady jego funkcjonowania. Do umowy faktoringowej mają zastosowanie głównie przepisy art. 509 kodeksu cywilnego:

  • Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
  • Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

 Rodzaje faktoringu

Chcąc skorzystać z usług faktoringowych, trzeba zapoznać się nie tylko z ofertą poszczególnych instytucji, ale również znać rodzaje faktoringu. Jest to zagadnienie kluczowe dla zarządzania należnościami oraz ryzyka związanego ze współpracą z kontrahentami.

Faktoring pełny

Jego istotą jest przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów przez faktora. W przypadku podpisania umowy faktoringu pełnego klient (faktorant) pozbawia się ryzyka braku zapłaty przez odbiorców za wykonane usługi lub dostarczony towar. W razie nieregulowania zobowiązań przez dłużnika faktor sam dochodzi należności z tego tytułu. Pełny faktoring wydaje się być lepszą formą, ale należy również pamiętać o większych kosztach tego rodzaju usługi ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny jest podstawowym rodzajem faktoringu oraz najczęściej stosowanym w Polsce. Podstawową różnicą miedzy faktoringiem pełnym a niepełnym jest to, że w przypadku tej drugiej formy ryzyko ponosi klient. W przypadku braku regulowania zobowiązań przeterminowanych przez dłużnika klient jest zobowiązany zwrócić faktorowi zaliczkę wpłaconą. Jest to tak zwany regres. Termin zwrotu zaliczki zazwyczaj wynosi od 14 do 60 dni.

Zalety i wady faktoringu

Faktoring wydaje się być idealnym źródłem finansowania bieżącej działalności. Pozwala na utrzymywanie płynności finansowej oraz dzięki dodatkowym usługom instytucji faktoringowych na lepsze monitorowanie i egzekwowanie należności czy nawet przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Zalety

Faktoring posiada wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jego kontrahentów. Jego główną zaletą jest poprawa płynności finansowej firmy oraz to, że na konto bankowe przedsiębiorstwa jest stały wpływ środków, mimo kredytowania swoich odbiorców. Dzięki temu przedsiębiorca może efektywniej zaplanować swoje finanse. Faktoring pozwala również przedsiębiorcy na stosowanie dłuższych terminów płatności dla swoich kontrahentów. Jest to niewątpliwie duża korzyść zarówno dla faktoranta, jak i odbiorcy. Istotnym plusem jest również dostępność faktoringu. Skorzystać z niego mogą nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także firmy z sektora MSP, nawet gdy nie mają zdolności kredytowej. Należy pamiętać o tym, że faktoring nie pełni tylko funkcji finansowej. Usługa ta pozwala zmniejszyć ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora. Warte uwagi są również dodatkowe usługi, jakie oferują firmy faktoringowe. Zaliczamy do nich np. badanie zdolności finansowej odbiorców czy kontrola i egzekwowanie należności.

Wady

Mimo dużej ilości zalet faktoring ma też wady. Pierwszym mankamentem jest konieczność powiadomienia swoich odbiorców o zawarciu umowy faktoringowej. Przez wielu kontrahentów taka informacja może zostać odebrana jako przejaw braku zaufania czy słabszej kondycji firmy. Może to finalnie doprowadzić do pogorszenia stosunków biznesowych. Kolejną wadą wartą uwagi jest stosunkowo wysoki koszt faktoringu w porównaniu do innych form finansowania. Jest to wynik dodatkowych usług instytucji faktoringowych. Zagrożeniem, jakie niesie za sobą korzystanie z usług faktoringowych, jest konieczność zwrotu zaliczki w przypadku, gdy kontrahent opóźnia się w spłacie swoich zobowiązań. Nie każda firma jest w stanie zwrócić wartość zaliczki. Należy pamiętać, przy podpisywaniu umowy faktoringu niepełnego, że to właśnie faktorant, czyli przedsiębiorca, odpowiada ze zobowiązania swoich kontrahentów.

Faktoring jest świetnym rozwiązaniem dla firm, które mają problem nie tylko z płynnością finansową, ale również z zarządzaniem należnościami oraz z egzekwowaniem ich od kontrahentów. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu firmy, a nie ciągłym upominaniu klientów o zaległościach finansowych.

chevron-down
Copy link