Czym jest wspólny znak towarowy?

20 marca 2020
hello world!

Większość znaków towarowych, które spotkasz na swojej życiowej i zawodowej drodze, są znakami indywidualnymi. Oznacza to tyle, że przysługują one jedynie temu podmiotowi, który je zarejestrował w urzędzie patentowym. Istnieją jednak również takie oznaczenia, które - choć należą do jednego podmiotu - są używane przez pewną określoną przez niego grupę. To właśnie jest wspólny znak towarowy.

Zgodnie z art. 136 ustawy Prawo własności przemysłowej organizacje, które powstały w celu reprezentowania interesów pewnej grupy przedsiębiorców mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy. Wystarczy, że posiadają zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu własnym. Takie same uprawnienia posiada również osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego.

Kto może używać wspólnego znaku towarowego?

WZT powstał przede wszystkim celem odróżniania towarów w przypadku:

 • organizacji - jej członków,
 • osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego - osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku

od towarów innych przedsiębiorstw.

Po ostatnich nowelizacjach ustawy rozszerzono m.in. listę podmiotów mogących ubiegać się o ochronę wspólnego znaku towarowego. Wcześniej jedynymi uprawnionymi podmiotami były organizacje, które posiadały osobowość prawną, powołane do reprezentowania interesów przedsiębiorców. Po zmianach właścicielami wspólnego znaku towarowego mogą być także jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, wspólnoty mieszkaniowe, partie polityczne czy gminy.

Wspólny znak towarowy jest więc równocześnie używany przez wiele podmiotów, które nie są jego właścicielami. Podsumowując, uprawnione podmioty mogą używać wspólnego znaku towarowego, pod warunkiem że zastosują się do zasad opisujących używanie takiego oznaczenia odróżniającego. Te zaś można znaleźć w regulaminie przyjętym przez organizację.

Wspólny znak towarowy a regulamin organizacji

Regulamin powinien określać przede wszystkim warunki członkostwa w organizacji. Nie powinno zabraknąć także instrukcji używania znaku towarowego. Poza tym w jego treści powinno wypisać się wszystkie podmioty upoważnione do używania wspólnego oznaczenia odróżniającego. Nie można również zapomnieć o zawarciu w regulaminie skutków naruszeń postanowień, które się w nim pojawiły. Wspólny znak towarowy może (nie musi) poświadczać o jakości towarów. Z tego powodu regulamin używania wspólnego znaku towarowego może zawierać zapisy mające zagwarantować wspomnianą jakość towarów i usług podmiotów przynależących do organizacji.

Wspólny znak towarowy w praktyce

Jednym z przykładów polskich wspólnych znaków towarowych jest ten należący do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy - PPHU Herbapol. Znak słowno-graficzny powstał już w latach 40 XX w. Korzystały z niego państwowe przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem ziół i produkcją preparatów spożywczych, leczniczych i kosmetycznych.

Herbapol - Wspólny Znak Towarowy

Znak ten można znaleźć w rejestrach Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej pod nr 155932. Jest on chroniony w pięciu klasach towarowych (3, 5, 30, 31, 32) Klasyfikacji Nicejskiej. Samo słowo (tj. słowny znak towarowy "Herbapol") jest chronione w UPRP w trzech klasach towarowych (5, 29 i 30). Właścicielem tych oznaczeń odróżniających jest PPHU Herbapol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wspólny znak towarowy "Herbapol" chroniony jest także w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Pod nr 003868049 znajdziesz słowno-graficzny znak towarowy, zaś pod nr 003783016 słowny znak towarowy.

Do 1982 r. na terenie Polski funkcjonowało Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego „Herbapol” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26. Później większość udziałów trafiło w ręce prywatne. Od tego czasu pod szyldem „Herbapol” funkcjonują:

 • Herbapol:
  • Lublin, który tworzy grupę kapitałową wraz z Herbapolami w Białymstoku, Gdańsku oraz Łodzi,
  • Kraków,
  • Poznań,
  • Wrocław,
 • Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Pruszkowie.

Herbapol (znak słowno-graficzny)

Herbapol Lublin S.A. zarejestrował swój "zmodernizowany" znak towarowy w EUIPO. Znaleźć go można pod nr 003266798. Grupa kapitałowa chroni go w pięciu klasach towarowych (3, 5, 29, 30, 32) Klasyfikacji Nicejskiej.

Kiedy nie udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy?

Zgodnie z art. 136² ustawy Prawo własności przemysłowej, prawa ochronnego na wspólny znak towarowy nie udziela się w przypadku, gdy organizacja nie spełniła warunków określonych w artykule 136 tejże ustawy. Ponadto nie można zapomnieć o dołączeniu do wniosku regulaminu używania tegoż znaku. Należy także pamiętać, że:

 • regulamin używania znaku nie może być sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny znak towarowy.
chevron-down
Copy link