Wymogi dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do CEIDG, wpis do KRS

18 lutego 2021
hello world!

Zasadniczym celem obowiązku dokonania wpisu w CEIDG lub KRS jest precyzyjne wskazanie i usunięcie wątpliwości dotyczących tego, od jakiego dnia przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą. Przepis w zakresie zasad dotyczących wpisów do CEIDG oraz rejestru przedsiębiorców KRS odsyła do odrębnych przepisów, którymi są odpowiednio ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296) oraz ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112).

Dzień podjęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy – Prawo przedsiębiorców podjęcie działalności gospodarczej winno być rozumiane jako dokonanie przez przedsiębiorcę po raz pierwszy w obrocie gospodarczym konkretnej czynności bezpośrednio związanej z zadeklarowanym przez przedsiębiorcę przedmiotem jego działalności, np. wyświadczenie usługi, dostarczenie towaru (Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców, VIII kadencja, druk sejm. nr 2051, s. 40).

W konsekwencji, jak wskazuje się w uzasadnieniu, to w momencie podjęcia działalności gospodarczej dana osoba lub jednostka organizacyjna staje się przedsiębiorcą

Wymogi dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy rejestrowani w CEIDG – osoby fizyczne 

Ustawodawca przyjął, iż w przypadku przedsiębiorców rejestrowanych w CEIDG (czyli przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) działalność gospodarcza może być podjęta najwcześniej w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Powyższe oznacza, iż dokonanie przez przedsiębiorcę po raz pierwszy w obrocie gospodarczym konkretnej czynności bezpośrednio związanej z zadeklarowanym przez przedsiębiorcę przedmiotem jego działalności może nastąpić w tym samym dniu co złożenie, ale również przed złożeniem, wniosku o wpis do CEIDG.

Przeczytaj również: Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak ją założyć?

Podmioty rejestrowane w KRS

Inna zasada została przyjęta w przypadku podmiotów, które są rejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS. W szczególności mowa tu o spółkach handlowych oraz innych podmiotach wymienionych w art. 36 ustawy o KRS. Podmioty te mogą podjąć działalność gospodarczą dopiero po dokonaniu ich wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Wynika to z tego, iż z chwilą dokonania wpisu uzyskują osobowość prawną. Wyjątkiem od powyższego są spółki kapitałowe w organizacji, tj. spółka z o.o. w organizacji oraz spółka akcyjna w organizacji. Mogą one bowiem podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru przedsiębiorców. Spółka kapitałowa w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki w przypadku spółki z o.o. W przypadku spółki akcyjnej powstanie natomiast z chwilą zawiązania spółki.

Zgodnie z art. 11 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, dalej również jako „k.s.h.”) spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa. Wlicza się w to własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Mogą też zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Tym samym uzyskują osobowość prawną już z chwilą zawarcia umowy spółki albo zawiązania spółki. Spółki kapitałowe w organizacji mogą zatem podjąć działalność gospodarczą najwcześniej tuż po zawarciu umowy spółki z o. o. albo po zawiązaniu spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 12 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

Przeczytaj również: Odpowiedzialność odszkodowawcza za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS

Inne wymogi dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Niezależnie od zasad określonych w art. 17 prawa przedsiębiorców należy mieć na uwadze, iż w przypadku niektórych działalności gospodarczych dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie konieczne jest spełnienie wymogów przewidzianych przepisami prawa czy też uzyskanie stosownych wpisów (np. działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą) albo decyzji administracyjnych (np. podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).

Szczególna regulacja została również zawarta w art. 5 ust. 2 prawa przedsiębiorców w odniesieniu do chwili zmiany statusu działalności nieewidencjonowanej, o której mowa w art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców, na działalność gospodarczą. W tym zakresie należy wskazać, iż przyjmuje się, iż osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną staje się przedsiębiorcą. Podejmuje ona działalność gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu należnego z tej działalności. Ponadto w terminie 7 dni od tego dnia osoba ta powinna złożyć wniosek o wpis do CEIDG.

chevron-down
Copy link