Zmiany w podatkach w 2019 roku

4 stycznia 2019
hello world!

Wczoraj pisaliśmy o zmianach w prawie w 2019 roku. Dziś zajmiemy się reformami prawa podatkowego. Tych również będzie bardzo dużo, dlatego poniżej skrót najważniejszych informacji.

Nowe deklaracje podmiotów powiązanych

Styczeń 2019 to czas wprowadzenia nowych deklaracji dotyczących cen transferowych. Zamiast dotychczasowych formularzy PIT/TP i CIT/TP podmioty powiązane złożą deklarację TP-R. Ma to na celu uproszczenie i uszczelnienie procedury podatkowej. TP-R można składać w formie elektronicznej.

Nowe deklaracje to również węższy zakres informacji, jakie podatnik będzie musiał przekazać. W formularzach niezbędne będzie podanie jedynie tych informacji, które tak czy inaczej podatnicy muszą posiadać na potrzeby sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Te podmioty, które nie przygotowują dokumentacji lokalnej, będą zobowiązane jedynie do przekazania podstawowych informacji dotyczących transakcji kontrolowanych.

Zmniejszenie ilości przekazywanych informacji do tych najważniejszych pozwoli również lepiej typować podmioty do kontroli.

Niekorzystna sprzedaż firmowego auta

Nowy rok to również zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej. Bardziej niekorzystne będą też przepisy dotyczące sprzedaży firmowego auta.

Do art. 24 ustawy o PIT dodano ustęp 2. Zgodnie z nim, dochodem albo stratą w ramach działalności z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Nie bez znaczenia będzie również wartość firmowego auta. Jeśli przedsiębiorca nabędzie samochód o wartości przekraczającej 150 tysięcy złotych nie będzie mógł do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć kwoty wyższej niż 150 tysięcy złotych. A to oznacza, że jeśli będzie chciał sprzedać auto za cenę np. 250 tysięcy złotych, wówczas jego dochodem będzie 250 tysięcy złotych, a KUP - jedynie 150 tysięcy złotych. A to wiąże się z wyższym podatkiem.

Trudniej będzie zaliczyć 100% wydatków na auto do kosztów uzyskania przychodu

Służbowych samochodów dotyczy jeszcze inna zmiana w prawie. Mianowicie 100% wydatków przeznaczanych na samochód można zaliczyć jedynie wtedy, gdy samochód wykorzystywany jest jedynie do celów służbowych. By to wykazać, podatnik będzie musiał prowadzić bardzo szczegółową ewidencję. W przypadku wykorzystywania samochodu również do celów prywatnych podatnik będzie mógł odliczyć jedynie 75% wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu.

Wyższe kary za przestępstwa skarbowe

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia ma wpływ nie tylko na wysokość świadczeń socjalnych, ale również na grzywny nakładane w postępowaniach karnych. W związku z powyższym wzrosną kwoty grzywny w postępowaniach karnoskarbowych. Od 2019 roku najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie 225 zł. Natomiast najwyższa kara za przestępstwo skarbowe sięgnie ponad 21 mln złotych.

Kwotą graniczną między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym będzie 11 250 złotych.

Maksymalna wysokość mandatu w 2019 roku wyniesie 4 500 złotych. Natomiast kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść nie więcej niż 22 500 złotych, a za przestępstwo skarbowe - 6 mln złotych.

Nowe zasady zwrotu wpłaconego podatku u źródła

Od stycznia obecnie obowiązujący mechanizm relief at source zastąpiony został przez procedurę tax refund. Dla płatnika oznacza to dodatkowe obowiązki na nim ciążące, w tym konieczność zgromadzenia dodatkowej dokumentacji. Zwrot nastąpi po weryfikacji prawa do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania należności. Organy podatkowe dokonają zwrotu na wniosek podatnika lub płatnika, jeżeli wpłacił on podatek z własnych środków i poniósł jego ekonomiczny ciężar. Proces zwrotu podatku u źródła prowadzony będzie elektronicznie.

Exit tax płatny w ratach

Od Nowego Roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego podatku. Exit tax zapłacą ci przedsiębiorcy, którzy przeniosą swój majątek do innego państwa. Najczęściej będzie on wynosił 19%. Zmianę wymusiły przepisy unijne. Unia nie oczekiwała natomiast, ażeby podatek ten płaciły również osoby fizyczne. W Polsce został jednak wprowadzony taki wymóg.

Exit tax może zostać rozłożony na raty, może również zostać zwrócony. Rozłożenie na raty następuje na wniosek podatnika, na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Podatek od niezrealizowanych zysków nie dotyczy jednak każdego przeniesienia majątku. Zapłacimy go jedynie wtedy, gdy dane państwo utraci prawo do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przez dany składnik majątkowy przed przeniesieniem.

Skarbówka rozliczy za nas PIT

Wielu milionom Polaków co roku rzedną miny na myśl o wypełnieniu PIT-a. Od tego roku jest szansa, że zrobi to za nas urząd skarbowy. Usługa Twój e-PIT obejmie około 4 miliony Polaków.

15 lutego w Portalu Podatkowym podatnik ujrzy swój wypełniony PIT za 2018 rok. W tym roku obejmie to jedynie formularze PIT-37 i PIT-38. Od 2020 roku dojdą również PIT-36 i PIT-36L. Rozliczenie będzie można zaakceptować, samodzielnie zmienić lub odrzucić. Jeśli do 30 kwietnia podatnik nie naniesie żadnych zmian na formularz, zostanie on automatycznie zaakceptowany. Jeśli podatnik odrzuci rozliczenie, będzie musiał samodzielnie wypełnić formularz i wysłać go do właściwego urzędu skarbowego.

Dane dotyczące ulg będą automatycznie pobierane z systemów informacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz z rejestrów instytucji zewnętrznych. Podatnik nie będzie więc musiał dodatkowo dostarczać do urzędu dokumentów uprawniających go do ulg.

Co ważne, podatnik nie będzie odpowiedzialny za błędy w deklaracji wypełnionej przez urząd. To organ podatkowy będzie musiał z urzędu dokonać korekty błędów uczynionych ze swojej winy.

Kryptowaluty opodatkowane

Opodatkowanie kryptowalut od dawna budzi wiele zastrzeżeń, problemów i kontrowersji. Od początku roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi przychody ze sprzedaży kryptowalut będą się zaliczać do kapitałów pieniężnych. Należy je więc wykazać w rocznej deklaracji i zapłacić podatek w wysokości 19%.

Za zbycie kryptowaluty uważa się natomiast tylko taką czynność, która spowoduje wymianę wirtualnej waluty na:

  • prawny środek płatniczy,
  • towar,
  • usługę,
  • prawo majątkowe,
  • uregulowanie jej za pomocą zobowiązania.

Opodatkowana nie będzie wymiana jednej kryptowaluty na inną, np. na giełdzie kryptowalut.

Nadal natomiast nie została rozwiązana kwestia PCC przy czynnościach, których przedmiotem są kryptowaluty. Pobór tego podatku jest obecnie jedynie zawieszony.

Więcej uprawnień dla funkcjonariuszy KAS

2019 rok to również nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Będą oni mogli łatwiej prowadzić kontrole. Ponadto będą mieli łatwiejszy dostęp do danych podatników oraz będą je mogli swobodniej pozyskiwać. Otrzymają też nowe uprawnienia w zakresie spraw karnych.

Kontrola rozpocznie się od wręczenia upoważnienia do kontroli. Co ważne, upoważnienie takie może zostać wręczone jakiemukolwiek pracownikowi, nie musi to być osoba uprawniona.

Rozszerzono również katalog podmiotów, które mogą uczestniczyć w tzw. kontroli krzyżowej. Do tej pory kontrolować można było jedynie podmioty będące stronami transakcji. Po nowelizacji obejmie to również podmioty uczestniczące w sposób pośredni, a więc:

  • przewoźników,
  • firmy magazynujące,
  • firmy przeładowujące,
  • kurierów

i tym podobne podmioty.

Funkcjonariusze KAS będą mogli pozyskiwać informacje o operacjach bankowych firm i osób fizycznych. Łatwiej będą też mogli uzyskać dane o podróżujących samolotami czy statkami.

Krajowa Administracja Skarbowa będzie ponadto uprawniona do prowadzenia postępowań karnych w zakresie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

Osoby najbliższe w firmie kosztem uzyskania przychodu

Zatrudnianie małżonka lub małoletniego dziecka w firmie w końcu korzystne dla przedsiębiorców. Od nowego roku wynagrodzenie wypłacane członkom rodziny można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki osobowej, do KUP zalicza się również wartość wynagrodzenia osób najbliższych wspólników spółki. Zmiany nie dotyczą osób pozostających w związkach partnerskich oraz dalszych członków rodziny i dzieci pełnoletnich.

Innovation Box

Innovation Box to preferencyjne opodatkowanie stawką 5-procentową dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnej. Wprowadzono je do ustaw o PIT i CIT. Ulgę Innovation Box należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zmiany są również korzystne dla spadkobierców. Według poprzednich przepisów powyższy okres 5 lat liczyło się od momentu nabycia spadku. Po nowelizacji czas ten liczy się od chwili nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Ponadto do kosztów podatkowych sprzedaży mieszkania uzyskanego w spadku można też zaliczyć koszty jego nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczy się również długi i ciężary spadkowe.

chevron-down
Copy link